МОДЕЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОРЕГІОНАЛЬНИХ ДИСПРОПОРЦІЙ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

  • Вікторія Дериховська Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-6999-6104
Ключові слова: ринок праці, регіон, кластерний аналіз, моделювання, диспропорційність, попит, пропозиція

Анотація

Стаття присвячена дослідженню нерівномірності розвитку регіональних ринків праці, спровокованій наявною диспропорційністю між попитом та пропозицією на робочу силу. Визначено, що зовнішня трудова та освітня міграція, несправедлива система оплати праці, відсутність інфраструктури та розвинутого підприємництва – це коло проблем, що істотно гальмують розвиток регіональних ринків праці. Сформовано систему соціально-економічних показників, що характеризують поточний стан ринку праці територій та, використовуючи кластерний аналіз, згруповано регіони країни в однорідні кластерні утворення й надано їх комплексну характеристику. Досліджено міграцію регіонів України між кластерами у 2019 р. порівняно з 2010 р. та проаналізовано причини, що її викликали. Окреслено напрямки розвитку регіональних ринків праці в контексті діджиталізації та «Індустрії 4.0».

Посилання

Романов А. Асиметрії ринку праці та механізми їх регулювання в умовах досягнення цілей сталого розвитку. Економічний аналіз. 2019. Том 29. № 4. С. 58–66.

Швидка Г.Ю. Регіональні особливості ринку праці України. Демографія та соціальна економіка. 2010. № 2. С. 160–167.

Давидова І.О., Гатило В.П. Дослідження стану ринка праці в Україні як основи для формування імідж-стратегії підприємств у рамках Індустрії 4.0. URL: https://goo-gl.su/MOepONW (дата звернення: 28.01.2021).

Петрова І.Л., Близнюк В. В. Український ринок праці: імперативи та можливості змін : колективна монографія. Київ : ІЕП НАН України, 2018. 356 с.

Новак І.М. Соціальний розвиток регіонів України: оцінка та напрями зменшення диспропорцій : монографія. Донецьк-Київ : ІЕП, ІСД НАН України, 2008. 185 с.

Раєвнєва О.В. Статистичне моделювання та прогнозування : Навчальний посібник. Харків : ВД «ІНЖЕК». 2014. 578 с.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 27.01.2021).

Degris С. Here are the new social risks of the Fourth Industrial Revolution. URL: https://www.socialeurope.eu/here-are-the-new-social-risks-of-the-fourth-industrial-revolution (дата звернення: 28.01.2021).

Наумова М.А. Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. Бізнес Інформ. № 1. 2019. С. 40–49.

Romanov A. (2019) Asymetrii rynku pratsi ta mekhanizmy yikh rehuliuvannia v umovakh dosiahnennia tsilei staloho rozvytku [Asymmetries of the labor market and mechanisms of their regulation in terms of achieving sustainable development goals]. Ekonomichnyi analiz. Tom 29. no 4. pp. 58–66.

Shvydka H.Yu. (2010) Rehionalni osoblyvosti rynku pratsi Ukrainy [Regional features of the labor market of Ukraine]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika. no 2. pp. 160–167.

Davydova I.O., & Hatylo V.P. Doslidzhennia stanu rynka pratsi v Ukraini yak osnovy dlia formuvannia imidzh-stratehii pidpryiemstv u ramkakh Industrii 4.0 [Research of the state of the labor market in Ukraine as a basis for the formation of the image strategy of enterprises within Industry 4.0]. Available at: https://goo-gl.su/MOepONW (accessed 28 January 2021).

Petrova I.L., & Blyzniuk V.V. (2018) Ukrainskyi rynok pratsi: imperatyvy ta mozhlyvosti zmin [Ukrainian labor market: imperatives and opportunities for change]. kolektyvna monohrafiia [a mogograph]. Kyiv: IEP NAN Ukrainy, 356 p. (in Ukrainian)

Novak I.M. (2008) Sotsialnyi rozvytok rehioniv Ukrainy: otsinka ta napriamy zmenshennia dysproportsii [Social development of the regions of Ukraine: assessment and directions of reducing disparities] : monohrafiia [a mogograph]. Donetsk-Kyiv: IEP, ISD NAN Ukrainy, 185 p. (in Ukrainian)

Raievnieva O.V. (2014) Statystychne modeliuvannia ta prohnozuvannia [Statistical modeling and forecasting]. Navchalnyi posibnyk. [a textbook]: Kharkiv: VD «INZhEK», 578 p. (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 27 January 2021).

Degris С. Here are the new social risks of the Fourth Industrial Revolution. Available at: https://www.socialeurope.eu/here-are-the-new-social-risks-of-the-fourth-industrial-revolution (accessed 28 January 2021).

Naumova M.A. (2019) Vplyv hlobalnykh vyklykiv na funktsionuvannia rynku pratsi [The impact of global challenges on the functioning of the labor market]. Biznes Inform. № 1. pp. 40–49.

Переглядів статті: 143
Завантажень PDF: 156
Опубліковано
2021-01-26
Як цитувати
Дериховська, В. (2021). МОДЕЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОРЕГІОНАЛЬНИХ ДИСПРОПОРЦІЙ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (23). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-1
Розділ
ЕКОНОМІКА