МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В КРИЗОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ключові слова: маркетинг, товар, маркетингова товарна політика, стратегічне планування, маркетингове середовище

Анотація

В статті досліджено сутність та особливості маркетингової товарної політики в кризових умовах господарювання. Досліджено наукові погляди вчених стосовно сутності поняття маркетингова товарна політика. Запропоновано авторське визначення сутності поняття маркетингова товарна політика, як політика підприємства, що має на меті формування певного набору маркетингових інструментів, щодо проектування та запровадження нових видів товарів, а також паралельне дослідження всіх поточних виробничих процесів пов’язаних з цим. Досліджено структурні елементи та ключові цілі маркетингової товарної політики підприємства. В статті доведено, що підприємство має враховувати етапи здійснення маркетингового дослідження, аналізувати споживчі тренди, узгоджувати нові стратегічні рішення, будувати маркетингову товарну політику ґрунтуючись на пропозиції цінності і популяризації онлайн-купівель.

Посилання

Кузьминчук Н.В., Куценко Т.М., Терованесова О.Ю. Теоретичні підходи до розуміння сутності маркетингової товарної політики підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 66. С. 149–158.

Руденко О., Сергієнко О. Сучасні підходи до маркетингової товарної політики, рекламного креативу, мерчандайзингу як запорука ефективного менеджменту. Економіка та суспільство. 2021. № 32.

Сенишин О.С., Кривешко О.В. Маркетинг : навч. посібник. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. 347 с.

Безугла Л.С., Агафонов О.Д., Гладкий Д.Р. Формування маркетингової товарної політики. Інфраструктура ринку. 2019. № 35. С. 133–137.

Шаманська О.С. Споживча поведінка домогосподарств: основні чинники та мотиви. URL: http://www.rusnauka.com/9_NND_2012/Economics/6_104898.doc.htm (дата звернення: 02.05.2022)

Зоріна О.І., Сиволовська О.В. Маркетингова товарна політика : навчальний посібник. М-во освіти і науки України. Харків : УкрДУЗТ, 2015. 190 с.

Калініченко О.О., Пойта І.О. Проблеми та перспективи розвитку маркетингової товарної політики підприємства. URL: http://eprints.zu.edu.ua/32925/1/Тези%201%20Калініченко.pdf

Безугла Л.С. Роль підприємництва як чинника забезпечення стабільності економіки. Інвестиції : практика та досвід. 2010. № 21. С. 31–33.

Kuzmynchuk N.V., Kutsenko T.M., Terovanesova O.Iu. (2019) Teoretychni pidkhody do rozuminnia sutnosti marketynhovoi tovarnoi polityky pidpryiemstva [Theoretical approaches to understanding the essence of marketing product policy of the enterprise]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, no 66, pp. 149–158.

Rudenko O., Serhiienko O. (2021) Suchasni pidkhody do marketynhovoi tovarnoi polityky, reklamnoho kreatyvu, merchandaizynhu yak zaporuka efektyvnoho menedzhmentu [Modern approaches to marketing product policy, advertising creativity, merchandising as a guarantee of effective management]. Ekonomika ta suspilstvo, no 32.

Senyshyn O.S., Kryveshko O.V. (2020) Marketynh [Marketing]. Lviv: Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka. (in Ukrainian)

Bezuhla L.S., Ahafonov O.D., Hladkyi D.R. (2019) Formuvannia marketynhovoi tovarnoi polityky [Formation of marketing product policy]. Infrastruktura rynku, no 35, pp. 133–137.

Shamanska O.S. Spozhyvcha povedinka domohospodarstv: osnovni chynnyky ta motyvy [Consumer behavior of households: main factors and motives.]. Available at: http://www.rusnauka.com/9_NND_2012/Economics/6_104898.doc.htm (accessed May 2, 2022).

Zorina O.I., Syvolovska O.V. (2015) Marketynhova tovarna polityka [Marketing product policy]. Kharkiv: UkrDUZT. (in Ukrainian)

Kalinichenko O.O., Poita I.O. Problemy ta perspektyvy rozvytku marketynhovoi tovarnoi polityky pidpryiemstva [Problems and prospects of development of marketing commodity policy of the enterprise]. Available at: http://eprints.zu.edu.ua/32925/1/Тези%201%20Калініченко.pdf (accessed June 2, 2022).

Bezuhla L. (2010) Rol pidpryiemnytstva iak chynyka zabezpechenia stabilnosti ekonomiky [The role of entrepreneurship as a factor in ensuring economic stability]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no 21, pp. 33–33.

Переглядів статті: 621
Завантажень PDF: 1307
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Абрамович, І., & Квасова, М. (2022). МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В КРИЗОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-8
Розділ
МАРКЕТИНГ