ФОРМУВАННЯ НОВІТНІХ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

  • Світлана Гавдей ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» https://orcid.org/0000-0002-5639-5625
Ключові слова: туристична галузь, пандемія, COVID-19, чинники розвитку туристичної галузі, туристичний кластер

Анотація

Стаття присвячена дослідженню традиційних для регіону та новітніх, пов’язаних з пандемією, чинників роз- витку туристичної галузі. Проаналізовано традиційні (привабливість, розташування, інфраструктура, послуги, доступність, ціна) та регіональні (організація, фінанси, самоврядування, знання, вміння) чинники розвитку туристичного сектору. Сформовано сукупність чинників, які характеризують пандемічні умови функціонуван- ня туристичної галузі. До них віднесено медикалізацію, стійкість системи охорони здоров'я, сек’юритизацію (безпеку), поінформованість. Розроблено модель формування новітніх чинників розвитку туристичної галузі та. Запропоновано в якості суб’єкта туристичної галузі розглядати єдиний туристичний кластер. Окреслено післяепідемічні наслідки зміни усіх чинників розвитку туристичної галузі.

Посилання

Бєляєва С.С., Куракін О.Б., Бишовець Л.Г. Організаційно-економічні аспекти якості послуг готелів і закладів розміщення під час пандемії на COVID-19. Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія Економіка. 2020. Вип. 57. С. 54–63.

Ніколюк О.В., Хаустова В.Є., Петрів І.М. Державне регулювання розвитку сільського зеленого туризму в умовах пандемії COVID-19. Наукові записки Інституту законодавства ВРУ. 2020. № 5. С. 119–127.

Aristeidou O. EBRD and UNWTO boost tourism recovery. European Bank for Reconstruction and Development. 26 June 2020. Available at https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-and-unwto-boost-tourism-recovery.html.

Гавдей С.В. Особливості розвитку туристичної галузі в умовах пандемії. Science and Global Studies: тези доповідей V Міжнародної наукової конференції. Прага, Чехія. 30 грудня 2020. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16108281191418.pdf.

Conrad P. Medicalization and social control. Annual Review of Sociology. 1992. Vol. 18. № 1. Р. 209–232.

Buzan B., Wаver O. Macrosecuritisation and security constellations: reconsidering scale in securitisation theory. Review of International Studies. 2009. Vol. 35. № 2. Р. 253–276.

Дмитришин Л.І., Павлюк Т.Д. Методичні основи дослідження факторів конкурентоспроможності туристичного бізнесу в регіонах. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2014. Вип. 4(56). С. 112–119.

Bieliaieva S.S., Kurakin O.B., Byshovets L.H. (2020) Orhanizatsiino-ekonomichni aspekty yakosti posluh hoteliv i zakladiv rozmishchennia pid chas pandemii na COVID-19 [Organizational and economic aspects of the quality of services of hotels and accommodation facilities during the pandemic at COVID-19]. Zbirnyk naukovykh prats ChDTU. Seriia Ekonomika. Vyp. 57. S. 54–63. (in Ukrainian)

Nikoliuk O.V., Khaustova V.Ie., Petriv I.M. (2020) Derzhavne rehuliuvannia rozvytku silskoho zelenoho turyzmu v umovakh pandemii COVID-19 [State regulation of rural green tourism development in the context of the COVID-19 pandemic]. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva VRU. № 5. S. 119–127. (in Ukrainian)

Aristeidou O. (2020) EBRD and UNWTO boost tourism recovery. European Bank for Reconstruction and Development. 26 June 2020. Available at: https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-and-unwto-boost-tourism-recovery.html.

Havdei S.V. (2020) Osoblyvosti rozvytku turystychnoi haluzi v umovakh pandemii [Features of the tourism industry in a pandemic]. Science and Global Studies: tezy dopovidei V Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii. Praha, Chekhiia. 30 hrudnia 2020. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16108281191418.pdf. (in Ukrainian)

Conrad P. (1992) Medicalization and social control. Annual Review of Sociology. Vol. 18. № 1. Р. 209–232.

Buzan B., Wаver O. (2009) Macrosecuritisation and security constellations: reconsidering scale in securitisation theory. Review of International Studies. Vol. 35. № 2. Р. 253–276.

Dmytryshyn L.I., Pavliuk T.D. (2014) Metodychni osnovy doslidzhennia faktoriv konkurentospromozhnosti turystychnoho biznesu v rehionakh [Methodical bases of competitiveness factors research of tourist business in regions]. Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky. Vyp. 4(56). S. 112–119. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 73
Завантажень PDF: 69
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Гавдей, С. (2020). ФОРМУВАННЯ НОВІТНІХ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-66