НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

  • Ірина Білецька Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету https://orcid.org/0000-0002-6906-7161
Ключові слова: туристичний бізнес, підприємства туристичної інфраструктури, інтелектуальний капітал, формування та розвиток, конкурентоспроможність

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням формування та розвитку інтелектуального капіталу підприємств, які утворюють туристичну інфраструктуру. Метою дослідження є обґрунтування напрямів та засобів фор- мування і розвитку інтелектуального капіталу підприємств туристичної інфраструктури. Надано авторську характеристику поняття та структури інтелектуального капіталу підприємства. Визначено склад суб’єктів, що утворюють туристичну інфраструктуру. Обґрунтовано актуальність формування та використання інтелекту- ального капіталу підприємств туристичної інфраструктури. В процесі дослідження застосовано наукові ме- тоди стратегічного менеджменту (для формування засад структуризації цілей покращення інтелектуального капіталу підприємств туристичної інфраструктури) та системного підходу (при обґрунтуванні пріоритетів та інструментів удосконалення інтелектуального капіталу підприємств туристичної інфраструктури). Подальші наукові пошуки в цьому напрямі стосуються обґрунтування економіко-математичних моделей в сфері вико- ристання інтелектуального капіталу суб’єктів господарювання.

Посилання

Vasyltsiv T. G., Shehlovych A. M. and Vasyltsiv V. V. (2017) Finansovo-ekonomichni instrumenty stymulyuvannia rozvytku IT-sfery Ukrainy [Financial and economic instruments of stimulation of development of IT-sphere of Ukraine]. Economic discourse, vol. 4, pp. 128–136.

Mihushchenko Yu. V. (2017) Mehanizmy rozvytku turystychnoi galuzi v umovah tymchasovoi okupacii chastyny terytorii Ukrainy [Mechanisms of the development of the tourism industry in conditions of temporary occupation of part of the territory of Ukraine: the regional aspect], available at: http://lv.niss.gov.ua/public/File/1/AZ_Mihushchenko_2016.pdf (Accessed 10 March 2020).

Orlyk I. O., Vasyltsiv T. G. and Rudyk S. A. (2016) Mehanizmy ta zasoby aktyvizaciyi innovaciynogo rozvytku pidpryemstv rozdribnoyi torgivli [Mechanisms and means of intensification of the innovative development of enterprises of retail trade], Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic sciences, vol. 1. pp. 102–109.

Vlasiuk O. (2018) System transformations of the national economy: challenges and expectations, University of Economy Publishing House, Bydgoszcz, Poland.

Lupak R. L. (2016) Оcinyuvannia formuvannia konkurentnyh perevag turystychnyh pidpryemstv [Assessment of formation of competitive advantages of tourist enterprises], Bulletin of the Khmelnytsky National University, vol. 3, pp. 189–194.

Holod A. (2017) Bezpeka regionalnyh turystychnyh system: teoriya, metodologiya ta problemy garantuvannia {Bezpeka rehionalnykh turystychnykh system: teoriya, metodolohiya ta problemy harantuvannya], LDUFK, Lviv, Ukraine.

Melnychenko O. A. and Shvedun V. O. (2017) Osoblyvosti rozvytku industriyi turyzmu v Ukrayini [Features of the development of the tourism industry in Ukraine], NUTSZU, Kharkiv, Ukraine.

Okhrimenko A. H. (2011) Problemy konkurentospromozhnosti turystychnoyi galuzi Ukrainy [Problems of Competitiveness of the Tourist Industry of Ukraine], Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 42–47.

Dymchuk A. V. (2010) Formuvannia turystychnoyi polityky derzhavy v umovah dynamichnyh zmin rynkovogo seredovashcha [Formation of the tourist policy of the state in conditions of dynamic changes in the market environment], Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 44–45.

Levytska O. (2010) Sutnist', henezys ta evolyutsiya ponyattya “lyuds' ki resursy”: systemno-kontseptual'nyy pidkhid [The essence, genesis and evolution of the concept of “human resources”: a system-conceptual approach], Ukraina: aspekty pratsi, vol. 1, pp. 37–42.

Mulska O. P., Levytska O. O., Kutsyk V. I. (2020) Derzhavna polityka zabezpechennya innovatsiynykh form zaynyatosti v umovakh tsyfrovizatsiyi ekonomiky [State policy of maintaining the innovative forms of employment in the context of the economy digitalization], Rehionalʹna ekonomika, vol. 3, pp. 81–90.

Васильців Т. Г., Шехлович А. М., Васильців В. В. Фінансово-економічні інструменти стимулювання розвитку ІТ-сфери України. Економічний дискурс. 2017. № 4. С. 128–136.

Мігущенко Ю. В. Механізми розвитку туристичної галузі в умовах тимчасової окупації частини території України: регіональний аспект : аналіт. записка. URL: http://lv.niss.gov.ua/public/File/1/AZ_Mihushchenko_2016.pdf.

Орлик І. О., Васильців Т. Г., Рудик С. А. Механізми та засоби активізації інноваційного розвитку підприємств роздрібної торгівлі. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. № 1. С. 102–109.

System transformations of the national economy: challenges and expectations : collective monograph / edited by O. Vlasiuk and other. Bydgoszcz, Poland : University of Economy Publishing House, 2016. Vol. 1. 357 р.

Лупак Р. Л. Оцінювання формування конкурентних переваг туристичних підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. 2016. № 3. С. 189–194.

Голод А. Безпека регіональних туристичних систем: теорія, методологія та проблеми гарантування : монографія. Львів : ЛДУФК, 2017. 340 с.

Мельниченко О. А., Шведун В. О. Особливості розвитку індустрії туризму в Україні : монографія. Харків : Вид-во НУЦЗУ, 2017. 153 с.

Охріменко А. Г. Проблеми конкурентоспроможності туристичної галузі України. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 5. С. 42–47.

Димчук А. В. Формування туристичної політики держави в умовах динамічних змін ринкового середовища. Економіка та держава. 2010. № 12. С. 44–45.

Левицька О. Сутність, генезис та еволюція поняття “людські ресурси”: системно-концептуальний підхід. Україна: аспекти праці. 2010. № 1. С. 37–42.

Мульска О. П., Левицька О. О., Куцик В. І. Державна політика забезпечення інноваційних форм зайнятості в умовах цифровізації економіки. Регіональна економіка. 2020. № 3(97). С. 81–90.

Переглядів статті: 182
Завантажень PDF: 130
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Білецька, І. (2020). НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-88