ВІЙНА В УКРАЇНІ: КРИЗА ІННОВАЦІЙНИХ СТАРТАПІВ

Ключові слова: венчурне інвестування, фінансування, інноваційний стартап, інвестиції, інновації, інвестиційний клімат

Анотація

У статті подано характеристику стадій розвитку венчурного інвестування та основні джерела їхнього фінансування, вказано можливі ризики недоотримання коштів кожного із представлених джерел. Доведено необхідність систематичного контролю фінансування на кожній із п’яти стадій та запропоновано перелік заходів для кожної із стадій розвитку стартапу. Визначено причини кризи індустрії технологічних стартапів в Україні. Сформульовано основні способи залучення інвестицій для просування стартапів через венчурні компанії. Зазначено, що інвестиційний клімат в Україні в результаті військової агресії росії значно погіршився і ситуація із розвитком стартапів в країні наразі є незрозумілою, проте основними ресурсами підтримки та сприяння розвитку інноваційних проектів в Україні будуть залишатися венчурні компанії.

Посилання

Александрова Л. Бізнес-ангели інвестиційних проектів. Фінансовий ринок України. 2012. № 2. С. 24.

Баб'ячок Р.І. Основні тенденції розвитку стартапів в Україні – проблеми, перешкоди і можливості. URL: https://www.civicsynergy.org.ua/wpcontent/uploads/2018/04/OsnovnitendentsiyirozvytkustartapivvUkrayini11.pdf (дата звернення: 13.05.2022).

Давиденко Н.М. Нетрадиційні джерела фінансування аграрного сектору. Науковий вісник НУБІП України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». Київ : НУБіП України, 2016. Вип. 244. Ч. 1. С. 222–228.

Давиденко Н.М., Жовніренко О.В. Фінансові кризи в контексті циклічності економічного розвитку. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 60. Частина 2. С. 90–96.

Davydenko N., Skrypnyk H., Titenko Z. Investment attractiveness of agricultural enterprises. 20th International Scientific Conference ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT 2019. 9-10 May 2019, Jelgava, Latvia. URL: http://www.esaf.llu.lv/sites/esaf/files/files/lapas/Latvia_ESRD_52_2019.pdf

Джерело фінансування стартапів. URL: https://bizua.org/266/dzherelafinansuvannyastartapiv (дата звернення: 23.05.2022).

Економічна правда. На чому тримається стартап-екосистема України. Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/01/20/681620/ (дата звернення: 25.05.2022).

Інвестиції в Українські стартапи. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2019/04/23/647295/ (дата звернення: 17.5.2022).

Національна економічна стратегія 2030. URL: https://nes2030.org.ua/ (дата звернення: 17.5.2022).

Попко О.В., Мальчик М.В. Сучасна парадигма стартапів у бізнесі. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика. 2014. № 811. С. 275–279. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPL_2014_811_43 (дата звернення: 18.5.2022)

Про затвердження Порядку реєстрації організацій, діяльність яких спрямована на задоволення потреб суб'єктів малого та середнього підприємництва: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 510. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/1898 (дата звернення: 11.05.2022).

Фещур Р.В., Янівський Б.Б., Янівська Г.Я. Формування концепції проекту впровадження преакселератора шляхом побудови бізнес-моделі. Вісник НТУ «ХПІ». 2016. № 1. С. 101–105. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/21427/1/vestnik_KhPI_2016_1_Feshchur_Formuvannia_kontseptsii.pdf (дата звернення: 19.5.2022)

Чазов Є. Стартап як нова форма ведення бізнесу. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2013. № 52. С. 122–128.

Andrе Wolf. BDO INTERNATIONAL BUSINESSCOMPASS 2017. Publisher: Prof Henning Vоpel and Dr Andrе Wolf Hamburgisches Welt Wirtschafts Institut (HWWI) Baum wall 7 | 20459 Hamburg. 480 p. URL: https://www.bdo.ge/getattachment/Insights/Publications/BDOIBCInternationalBusinessCompass2017/BDO_IBC17_EN_web.pdf.aspx?lang=enGB (дата звернення: 23.05.2022).

Carpenter, R.E., Petersen, B.C., (2002). “Capital market imperfections, high-tech investment, and new equity financing”, Economic Journal 112, F54-F72.

WIPO – World Intellectual Property Organization. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021/ua.pdf (дата звернення: 18.5.2022)

Aleksandrova L. (2012) Biznes-anhely investytsiinykh proektiv [Business angels of investment projects]. Financial market of Ukraine, vol. 2, p. 24.

Babiachok R.I. Osnovni tendentsii rozvytku startapiv v Ukraini – problemy, pereshkody i mozhlyvosti [The main trends in the development of startups in Ukraine – problems, obstacles and opportunities]. Available at: https://www.civicsynergy.org.ua/wpcontent/uploads/2018/04/OsnovnitendentsiyirozvytkustartapivvUkrayini11.pdf (accessed May 13,2022).

Davydenko N. (2016) Netradytsiini dzherela finansuvannia ahrarnoho sektoru [Non-traditional sources of financing the agricultural sector]. Scientific Bulletin of NULES of Ukraine. Series "Economics, Agrarian Management, Business". Kyiv: NULES of Ukraine. Vol. 244, pp. 222–228.

Davydenko N., Zhovnirenko O. (2020) Finansovi kryzy v konteksti tsyklichnosti ekonomichnoho rozvytku [Financial crises in the context of cyclical economic development]. Black Sea Economic Studies. Vol. 60. Part 2, pp. 90–96.

Davydenko N., Skrypnyk H., Titenko Z. (2019) Investment attractiveness of agricultural enterprises. 20th International Scientific Conference ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT 9-10 May 2019, Jelgava, Latvia. Available at: http://www.esaf.llu.lv/sites/esaf/files/files/lapas/Latvia_ESRD_52_2019.pdf

Dzherelo finansuvannia startapiv [Source of funding for startups]. Available at: https://bizua.org/266/dzherelafinansuvannyastartapiv (accessed May 23, 2022).

Ekonomichna pravda. Na chomu trymaietsia startap-ekosystema Ukrainy [Economic truth. What is the startup ecosystem of Ukraine based on]. Economic truth. Available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/01/20/681620/ (accessed May 25, 2022).

Investytsii v Ukrainski startapy [Investments in Ukrainian startups]. Available at: https://www.epravda.com.ua/news/2019/04/23/647295/ (accessed May 17, 2022).

Natsionalna ekonomichna stratehiia 2030 [National Economic Strategy 2030]. Available at: https://nes2030.org.ua/ (accessed May 17, 2022).

Popko O.V., Malchyk, M.V. (2014) Suchasna paradyhma startapiv u biznesi [The current paradigm in business start-ups]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Lohistyka, vol. 811, pp. 275–279. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPL_2014_811_43

Pro zatverdzhennia Poriadku reiestratsii orhanizatsii, diialnist yakykh spriamovana na zadovolennia potreb subiektiv maloho ta serednoho pidpryiemnytstva [On approval of the Procedure for registration of organizations whose activities are aimed at meeting the needs of small and medium enterprises]: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 21.05.2009 № 510. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/1898 (accessed May 11, 2022).

Feshchur R.V. Yanivskyi B.B., Yanivska H.Ya. (2016) Formation of the concept preakseleratora project implementation by building business models. Visnyk NTU «KhPI», vol. 1, pp. 101–105. Available at: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/21427/1/vestnik_KhPI_2016_1_Feshchur_Formuvannia_kontseptsii.pdf (accessed May 19, 2022).

Chazov E. (2013) Startap yak nova forma vedennia biznesu [Startup as a new form of doing business]. Scientific works of the National University of Food Technologies. Vol. 52, pp. 122–128.

Andrе Wolf. BDO INTERNATIONAL BUSINESSCOMPASS 2017. Publisher: Prof Henning Vоpel and Dr Andrе Wolf Hamburgisches Welt Wirtschafts Institut (HWWI) Baum wall 7 | 20459 Hamburg. 480 p. Available at: https://www.bdo.ge/getattachment/Insights/Publications/BDOIBCInternationalBusinessCompass2017/BDO_IBC17_EN_web.pdf.aspx?lang=enGB (дата звернення: 23.05.2022).

Carpenter R.E., Petersen B.C. (2002). “Capital market imperfections, high-tech investment, and new equity financing”, Economic Journal, 112, F54-F72.

WIPO – World Intellectual Property Organization. Available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021/ua.pdf (accessed May 18, 2022).

Переглядів статті: 323
Завантажень PDF: 437
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Давиденко, Н., & Волков, А. (2022). ВІЙНА В УКРАЇНІ: КРИЗА ІННОВАЦІЙНИХ СТАРТАПІВ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-55
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають