УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  • Віктор Гришко Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0001-6987-3879
Ключові слова: експорт-імпорт, зовнішньоeкономічна діяльність, логістика, міжнародна логістика, міжнародний ланцюг поставок, упрaвління

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням упрaвління логістичними операціями зовнішньоeкономічної діяльності підприємствa за сучасних динамічних умов господарювання. Проаналізовано основні поняття «міжнародна логістика» і «міжнародний ланцюг поставок». Доведено, що міжнародна логістика з одного боку є процесом організації та управління відповідними потоками, а з іншого − знаннями з управління системою товарно-операційно-інформаційно-фінансових потоків міжнародної компанії. Досліджено динаміку експортно-імпортних операцій України за останні п’ять років. Виокремлено основні проблеми, з якими стикаються як вітчизняні підприємства так і, які перешкоджають розвитку міжнародної логістики вцілому: міжнародні, економічні, фінансові, екологічні. Запропоновані основні напрями подолання міжнародних, економічних, фінансових і екологічних проблем.

Посилання

Трушкіна Н. Удосконалення організаційно-економічного механізму управління логістичною діяльністю підприємства. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2019. Vol. 5. No. 4. Pp .156–172.

Huemer L. Supply Management: Value creation, coordination and positioning in supply relationships. Long Range Planning. 2006. Vol. 39. No 2. P. 133–153. DOI: https://doi.org/10.1016/j.lrp.2006.04.005

Payne A. Handbook of CRM: Achieving Excellence through Customer Management. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2005. 460 р.

Souitaris V., Balabanis G. Tailoring online retail strategies to increase customer satisfaction and loyalty. Long Range Planning. 2007. Vol. 40. No 2. Р. 244–261. DOI: https://doi.org/10.1016/j.lrp.2006.11.006

Zaloznova Y., & Trushkina N. Scientific and methodological support of improvement of the management system of logistic activities of the enterprise. Economic Innovations. 2018. Vol. 20, Issue 3 (68). Р. 57–67. DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.31520/ei.2018.20.3(68).57-67

Azmat Gani. The Logistics Performance Effect in International Trade. The Asian Journal of Shipping and Logistics. 2017. Vol. 33, Issue 4, P. 279–288. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajsl.2017.12.012

Song M.G. and Yeo G.T. Analysis of the air transport network characteristics of major airports. The Asian Journal of Shipping and Logistics. 2017. Vol. 33(3), Р. 117–125.

Авраменко О.В. Міжнародна логістика: місце України на світовому ринку транспортно-логістичних послуг. Ефективна економіка. 2021. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2021/72.pdf

Wood, D.F., Barone, A.P., Murphy, P.R., Wardlow, D.L. International Logistics / New York: Amacom, etc., 2002. 9 p.

Pierre A. David, Richard D. International Logistics: The Management of International Trade. Steward, 2015. 23 p.

Joshi D. International logistics: the essence of success in IMPEX, 2015. URL: https://www.bookrix.com/-xsa506b37531155.

Szymonik A. International Logistics, 2014. 8 p.

Крикавський Є., Люльчак З., Циран Я., Петецький І Партнерські відносини на ринку В2В та В2С : монографія. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. 232 с.

Статистика. Розділ «Статистика зовнішнього сектору» / Офіційне інтернет-представництво Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external.

Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2020 році / Офіційний веб-сайт Міністерства економіки України. URL: https://me.gov.ua/old/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=76438c62-5e54-4931-ad98-7fe59d004a2a&title=ZovnishniaTorgivliaUkrainiTovaramiTaPosl

Гришко В.В., Болдирєва Л.М. Управління транспортною логістикою в умовах євроінтеграції. Економіка і регіон. 2016. № 1 (56). С. 31–37.

Trushkina, N. (2019), Improvement of the organizational-and-economic mechanism of management logistic activity оf enterprise. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, [Online], vol. 5, no. 4, pp. 156–172.

Huemer, L. (2006), Supply Management: Value creation, coordination and positioning in supply relationships. Long Range Planning, vol. 39, is. 2, pp. 133–153. DOI: https://doi.org/10.1016/j.lrp.2006.04.005

Payne, A. (2005), Handbook of CRM: Achieving Excellence through Customer Management. Butterworth-Heinemann, Oxford, UK.

Souitaris, V. and Balabanis, G. (2007), Tailoring online retail strategies to increase customer satisfaction and loyalty. Long Range Planning, vol. 40, is. 2, pp. 244–261. DOI: https://doi.org/10.1016/j.lrp.2006.11.006

Zaloznova, Y., & Trushkina, N. (2018). Scientific and methodological support of improvement of the management system of logistic activities of the enterprise. Economic Innovations, Vol. 20, is. 3(68). рр. 57–67. DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.31520/ei.2018.20.3(68).57-67

Azmat Gani (2017), The Logistics Performance Effect in International Trade. The Asian Journal of Shipping and Logistics, vol. 33, іs. 4, рр. 279–288. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajsl.2017.12.012

Song M.G. and Yeo G.T. (2017), Analysis of the air transport network characteristics of major airports. The Asian Journal of Shipping and Logistics, vol. 33 (3), pp. 117–125.

Avramenko O.V. (2021), Іnternational logistics: Ukraine's place in the world market of transport and logistics services. Efektyvna ekonomika [Efficient economy] vol. 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2021/72.pdf.

Wood, D.F., Barone, A.P., Murphy, P.R., (2002), Wardlow, D.L. International Logistics New York: Amacom, etc., 9 p.

Pierre A. David. Richard D. (2015), International Logistics: The Management of International Trade Steward, 23 p.

Joshi D. (2015), International logistics: the essence of success in IMPEX. URL: https://www.bookrix.com/-xsa506b37531155

Szymonik A. (2014) International Logistics. 8 p.

Krykavs’kyj, Ye., Liul’chak, Z., Tsyran, Ya., Petets’kyj, I. (2015). Partners’ki vidnosyny na rynku V2V ta V2S [Partnership relations in B2B and B2C markets], Vydavnytstvo L’vivs’koi politekhniky, L’viv, Ukraine [in Ukrainian].

Statistics. Section "External Sector Statistics" / Official web-site of the National Bank of Ukraine (2021). URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external.

Ukraine's foreign trade in goods and services in 2020 (2021) URL: https://me.gov.ua/old/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=76438c62-5e54-4931-ad98-7fe59d004a2a&title=ZovnishniaTorgivliaUkrainiTovaramiTaPosl

Gryshko V.V., Boldyrieva L.M. (2016), Management of transport logistics in the context of European integration. Ekonomika i rehion [Economy and region]. vol. 1 (56), pp. 31–37.

Переглядів статті: 242
Завантажень PDF: 253
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Гришко, В. (2022). УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-54
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ