ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ТА ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ключові слова: фінансова безпека, страховий ринок, загроза, страховий портфель, індикатор

Анотація

У статті визначено особливості забезпечення фінансово-економічної безпеки страхових компаній України в сучасних умовах. Здійснено комплексний підхід та означено економічну сутність поняття «економічна» та «фінансова безпека страхової компанії». Аргументовано фінансовий інтерес для страхової організації. Визначено кількість страхових інституцій на фінансовому ринку в розрізі «Life» та «non-Life» за останні 5 років. Розраховано та проаналізовано індикатори стану фінансової безпеки страхового ринку України. Доведено, що сучасний страховий ринок розвивається нестабільно. Шляхом аналізу основних індикаторів страхового сектору України визначено характерні проблеми та недоліки функціонування страховиків. Запропоновано і обґрунтовано заходи, які доцільно реалізувати для покращення стану фінансово-економічної безпеки страхових організацій в України у стратегічній перспективі.

Посилання

Омельчук Л.В. Сутнісні характеристики економічної безпеки страхової компанії з позиції теорії безпекознавства. Ефективна економіка. 2018. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6621 (дата звернення: 26.03.2022).

Юдіна С.В., Григор’єва Н.М., Чуприна О.Г. Механізм забезпечення фінансової безпеки страхової компанії. Економіка і суспільство. 2018. № 17. URL: http://economyandsociety.in.ua/journals/17_ukr/92.pdf (дата звернення: 05.05.2022).

Гончаренко А.С., Зачосова Н.В., Коваль О.В. Стратегічні аспекти забезпечення фінансово-економічної безпеки страхових компаній у контексті розвитку конкурентоспроможного ринку страхових послуг. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. 2020. Серія Економічні науки (№ 2). С. 160–168. URL: http://eprints.cdu.edu.ua/4035/1/visnik2020-2_160-168.pdf (дата звернення: 26.03.2022).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг: Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 44, ст. 277. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-20#Text (дата звернення: 06.05.2022).

Показники діяльності страхових компаній. Офіційний сайт НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist (дата звернення: 08.05.2022)

Статистична інформація. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 09.05.2022)

Кудак В.М. Збалансованість страхового портфеля як ключовий фактор фінансово-економічної безпеки страховика. Вчені записки університету «КРОК». Економіка. 2014. Вип. 36. С. 68–76.

Ситник Н.С., Кравцова О.В. Оцінка фінансової безпеки страхового ринку в сучасних умовах. Бізнес Інформ. 2019. № 10. С. 219–225. URL: https://business-inform-2019-10_0-pages-219_225.pdf (дата звернення: 10.05.2022)

Omelchuk L.V. (2018) Sutnisni kharakterystyky ekonomichnoi bezpeky strakhovoi kompanii z pozytsii teorii bezpekoznavstva [Essential characteristics of the economic security of the insurance company from the standpoint of security theory]. Efektyvna ekonomika [Efficient economy]. No. 10. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6621 (accessed 26.03.2022).

Iudina S.V., Hryhorieva N.M., Chupryna O.H. (2018) Mekhanizm zabezpechennia finansovoi bezpeky strakhovoi kompanii [The mechanism for ensuring the financial security of the insurance company]. Ekonomika i suspilstvo [Economy and society]. No. 17. Available at: http://economyandsociety.in.ua/journals/17_ukr/92.pdf (accessed 05.05.2022).

Honcharenko A.S., Zachosova N.V., Koval O.V. (2020) Stratehichni aspekty zabezpechennia finansovo-ekonomichnoi bezpeky strakhovykh kompanii u konteksti rozvytku konkurentospromozhnoho rynku strakhovykh posluh [Strategic aspects of ensuring financial and economic security of insurance companies in the context of developing a competitive insurance market]. Visnyk Cherkaskoho natsionalnoho universytetu imeni Bohdana Khmelnytskoho [Bulletin of Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky]. No. 2. Available at: http://eprints.cdu.edu.ua/4035/1/visnik2020-2_160-168.pdf (accessed 26.03.2022).

Information of the Verkhovna Rada (2019) Law of Ukraine «On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Improvement of Functions on State Regulation of Financial Services Markets». № 44. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-20#Text (accessed 06.05.2022).

Performance indicators of insurance companies. Official site of the National Bank of Ukraine. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist (accessed 08.05.2022).

Statistical information. State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 09.05.2022).

Kudak V.M. (2014) Zbalansovanist strakhovoho portfelia yak kliuchovyi faktor finansovo-ekonomichnoi bezpeky strakhovyka [Balance of the insurance portfolio as a key factor in the financial and economic security of the insurer]. Vcheni zapysky universytetu «KROK» [Scientific notes of KROK University]. Vol. 36, pp. 68–76.

Sytnyk N.S., Kravtsova O.V (2019) Otsinka finansovoyi bezpeky strakhovoho rynku v suchasnykh umovakh [Assessing the Financial Security of the Insurance Market in Today's Environment]. Biznes Inform [Business Inform]. No. 10. Available at: https://business-inform-2019-10_0-pages-219_225.pdf (accessed 10.05.2022).

Переглядів статті: 470
Завантажень PDF: 596
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Ситник, Н., & Тишковець, М. (2022). ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ТА ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-7
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають