СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

  • Олена Литовченко Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0002-7852-4918
  • Тетяна Кузенко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0003-3013-9487
Ключові слова: метод, структурно-функціональне моделювання, бізнес-процеси, управління інвестиційною привабливістю підприємства, максимізація прибутку

Анотація

У статті розглянуто моделювання бізнес-процесів, створення за допомогою прикладних інформаційних систем імітаційної моделі функціонування бізнесу. Визначено призначення структурно-функціонального моделювання бізнес процесу як методу управління бізнес процесами на підприємстві. Наведена розроблена автором контекстна діаграма моделювання процесу управління інвестиційною привабливістю підприємства. Встановлена практична цінність застосування розробленого автором підходу. Сформульовано можливості застосування запропонованого підходу щодо процесу управління інвестиційною привабливістю підприємства. У статті використовувалися принципи, прийоми та методи наукового пізнання, положення діалектичних методів дослідження, економічної теорії і практики та інші загальнонаукові підходи до проблем управління інвестиційною привабливістю підприємства. Зокрема, основними загальнонауковими методами дослідження, які використані в роботі є: метод порівняння, узагальнення, систематизації та синтезу; групування, статистичні, математичні, графічного аналізу; системний і комплексний підходи, методи прогнозування (для визначення шляхів удосконалення процесу управління інвестиційною привабливістю підприємства).

Посилання

Лівошко Т.В., Моргунова К.І. Інвестиційна привабливість підприємств. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2013. URL: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_4_101.pdf.

Литовченко О.Ю. Калініченко А.Ю. Структурно-функціональне моделювання процесу управління фінансовою стійкістю підприємства Вісник економіки транспорту і промисловості. 2014. № 45. С. 175–178.

Маклаков С.В. Моделирование бизнес-процессов с BPwin 4.0. Диалог МИФИ, 2002. 224 с.

Божанова О.В. Структурно-функціональне моделювання процесу управління економічним потенціалом підприємств. Технічний прогрес та ефективність виробництва: Вісник НТУ «ХПІ». 2010. № 58.

Ачкасова С.А. Структурно-функціональне моделювання формування антикризової програми підприємства. Управління розвитком. 2008. № 17. С. 8–11.

Livoshko T.V., Morgunova K.I. (2013.) Investment attractiveness of enterprises. Economic Bulletin of the Zaporozhye State Engineering Academy. URL: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_4_101.pdf.

Litovchenko O.Yu., Kalinichenko A.Yu. (2014). Structural and functional modeling of the process of managing the financial stability of the enterprise. Bulletin of Transport Economics and Industry. № 45, pp. 175–178.

Maklakov S.V. (2002). Business process modeling with BPwin 4.0. Dialogue MEPhI, 224 p.

Bozhanova O.V. (2010). Structural and functional modeling of the process of managing the economic potential of enterprises. Technical progress and production efficiency: Bulletin of NTU "KhPI". № 58.

Achkasova S.A. (2008). Structural and functional modeling of the formation of the anti-crisis program of the enterprise. Development management. № 17, pp. 8–11.

Переглядів статті: 190
Завантажень PDF: 231
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Литовченко, О., & Кузенко, Т. (2021). СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-101
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ