РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Ключові слова: розвиток, трудовий потенціал, система, ефективний менеджмент, організація

Анотація

В статті узагальнено особливості розвитку трудового потенціалу в системі ефективного менеджменту організації. Виділено основні функції менеджменту трудового потенціалу. Узагальнено основні функції менеджменту трудового потенціалу та методи забезпечення реалізації даних функцій. Узагальнено спо- соби матеріальної та нематеріальної мотивації працівників. Наголошено на можливості застосування на практиці методу аутплейсменту та методу «підвищення вимог» при необхідності звільнення персоналу. Поєднання різних класичних та сучасних методів, які необхідні для реалізації функцій менеджменту пер- соналу, дозволяють отримати найбільш точні дані про особистість та її професійні якості з метою якісного відбору потенційних кандидатів. Використання даних методів розвитку персоналу дозволяє співробітни- ками отримувати нові навички які можуть їм знадобитися у випадку виникнення нестандартних бізнес- ситуацій.

Посилання

Болотова О. О. Сутність організаційно-економічного забезпечення ефективності менеджменту персоналу. Управління розвитком. 2018. № 2 (192). С. 119–125.

Гнатенко І. А., Кулікова Ю. Е. Перспективні напрями вдосконалення управління персоналом в організації. Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. 2016. № 16. С. 55–58.

Денисенко М. П. Особливості формування та оцінки трудового потенціалу підприємства в сучасних умовах. Агросвіт. 2017. № 6. С. 21–27.

Зось-Кіор М. В., Скидан С. В. Особливості мотивації персоналу в умовах нестабільного бізнес-середовища. Економічний форум. 2020. № 3. С. 143–148.

Маркина И. А., Зось-Киор Н. В., Сёмич Н. И. Развитие персонала в системе корпоративного тайм-менеджмента. Формирование организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК: сборник научных статей XII Международной научно-практической конференции (Минск, 28–29 мая 2020 года). Минск: БГАТУ, 2020. С. 74–79.

Олексенко Р. І. Управління персоналом у сучасних умовах господарювання. АгроСвіт. 2018. № 14. С. 41–45.

Терещенко Л. В. Розробка механізму забезпечення ефективності менеджменту персоналу в процесі організаційних змін. Інфраструктура ринку. 2017. № 9. С. 118–122.

Чавичалов І. І. Методи оцінки ефективності управлінського персоналу підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 1. С. 41–44.

Bolotova O. O. (2018) Sutnistʹ orhanizatsiyno-ekonomichnoho zabezpechennya efektyvnosti menedzhmentu personalu [The essence of organizational and economic support for the effectiveness of personnel management]. Upravlinnya rozvytkom. no 2 (192). pp. 119–125.

Gnatenko I. A., Kulikova Y. E. (2016) Perspektyvni napryamy vdoskonalennya upravlinnya personalom v orhanizatsiyi [Promising areas for improving personnel management in the organization]. Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu. Ekonomichni nauky. no 16. pp. 55–58.

Denisenko M. P. (2017) Osoblyvosti formuvannya ta otsinky trudovoho potentsialu pidpryyemstva v suchasnykh umovakh [Features of the formation and assessment of labor potential of the enterprise in modern conditions]. Ahrosvit. no 6. pp. 21–27.

Zos-Kior M. V., Skidan S. V. (2020) Osoblyvosti motyvatsiyi personalu v umovakh nestabilʹnoho biznes-seredovyshcha [Features of staff motivation in an unstable business environment]. Ekonomichnyy forum. no 3. pp. 143–148.

Markina I. A., Zos-Kior N. V., Semich N. I. (2020) Razvitiye personala v sisteme korporativnogo taym-menedzhmenta [Personnel development in the corporate time management system]. Formirovaniye organizatsionno-ekonomicheskikh usloviy effektivnogo funktsionirovaniya APK: a collection of scientific articles of the XII International scientific-practical conference (Minsk, May 28–29, 2020). Minsk : BGATU, pp. 74–79. (in Ukrainian)

Oleksenko R. I. (2018) Upravlinnya personalom u suchasnykh umovakh hospodaryuvannya [Personnel management in modern business conditions]. Ahrosvit. no 14. pp. 41–45.

Tereshchenko L. V. (2017) Rozrobka mekhanizmu zabezpechennya efektyvnosti menedzhmentu personalu v protsesi orhanizatsiynykh zmin [Development of a mechanism to ensure the effectiveness of personnel management in the process of organizational change]. Infrastruktura rynku. no 9. pp. 118–122.

Chavichalov I. I. (2018) Metody otsinky efektyvnosti upravlinsʹkoho personalu pidpryyemstva [Methods for assessing the effectiveness of management personnel of the enterprise]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid. no 1. pp. 41–44.

Переглядів статті: 302
Завантажень PDF: 183
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Зось-Кіор, М., Ільїн, В., & Свирида, Е. (2020). РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-78
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають