ДЕЯКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ ПРИРОДОПОДОБНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ

Ключові слова: економічна безпека держави, система, самоорганізація, природоподобне управління, фрактально-кластерний підхід, ценологічний підхід, модель філлотаксісу

Анотація

Розглянуто систему економічної безпеки держави з точки зору трансдисціплінарного підходу і теорії струк- турної гармонії систем, згідно з якою система економічної безпеки держави може бути представлена у вигляді сукупності взаємопов'язаних між собою інваріантів і варіацій. Система управління економічною безпекою роз- глядається в умовах еволюції системи управління, а саме природоподобного управління та його інструментів: ценологічного підходу, фрактально-кластерного підходу, методології проектування стійкої системи економіч- ної безпеки держави на підставі закону міри – закону пропорційного розподілу, що ґрунтується на математич- них константах золотого перетину, рекурентного ряду золотих перетинів та їх похідних. Використання прин- ципів природоподобного управління при розробці методологічного підходу формує можливості проектування стійкої до змін та кризових збурень системи економічної безпеки держави і обґрунтування правильності ви- бору вектору на еволюційні моделі природоподобного управління в умовах змін.

Посилання

Панов А. Д. Криза планетарного циклу Універсальної історії і можлива роль програми SETI в посткризовому розвитку. URL: http://lhfml.sai.msu.ru/SETI/koi/artikles/krizis.html (дата звернення: 14.10.2020).

Хіценко В.Є. Самоорганізація: становлення теорії і перспективи соціальних програм. URL: http://captador.livejournal.com/233506.html. (дата звернення: 14.10.2020).

Пригожин І. Кінець невизначеності. Час, хаос і нові закони природи:. Монографія. Іжевськ : НДЦ «Регулярна і хаотична динаміка», 2001. 181 с.

Пригожин І.Р., Стенгерс І. Час, хаос, квант. Монографія. Москва : Прогрес, 1994. 263 с.

Кондратьєв Н.Д. Проблеми економічної динаміки. Монографія. Москва, 1989. 128 с.

Перспективи розвитку світової економіки. Доповідь МВФ, окт. 2016 г. URL: http://www.imf.org/ru/News/Articles/2016/10/03/AM2016-NA100416-WEO (дата звернення: 14.10.2020).

Сорокін П. А. Соціокультурна динаміка. Людина. Цивілізація. Суспільство. Монографія. Москва, 1992. 542 с.

Суперсистема і таємниця автосинхронізації. URL: http://tainy-upravleniya-chelovechestvom.ru/supersistemy-i-tajna-avtosinxronizaciya. (дата звернення: 14.10.2020).

Таємниці суперсистем – таємниці людства (процеси, що протікають в сурперсистемах). URL: http://tainy-upravleniya-chelovechestvom.ru/tajny-supersistem-tajny-chelovechestva. (дата звернення: 14.10.2020).

Флоренський П.А. Твори. В 4 т. Т 3 (1): У вододілів думки. Монографія : Москва : Думка, 1999. 400 с.

Черняєв А.Ф. Золото Київської Русі. Російська матриця – основа золотих пропорцій. Монографія. Москва : Білі Альви, 1998. 144 с.

Сороко Е.М. Золоті перетину, процеси самоорганізації і еволюції систем: Введення в загальну теорію гармонії систем. Москва : Книжковий дім «ЛІБРОКОМ», 2019. 264 с.

Yegorova-Gudkova Tatyana. Projecting of steady complexity economic systems on self-organizing principles as a component of anti-crisis strategy. (Absract of 2012 International Conferenceon Trends and Cycles in Global Dynamics and Perspectives of World Development October 13–15, 2012), Chengdu, China, Р. 40–41.

Фуфаев В.В. Економічні ценози організацій. Москва : Абакан : Центр системних досліджень, 2006. 32 с.

Кудрін Б.І. Самодостатність загальної та прикладної ценології. Техногенна самоорганізація і математичний апарат ценологічних досліджень. Вип. 28. «Ценологічні дослідження». Москва : Центр системних досліджень, 2005. 516 с.

Weise D. Principle of Minimax and Rise Phyllotaxis. URL: http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/dima/index.html (дата звернення: 14.10.2020).

Бринцев В.А. Філлотаксис: досвід застосування комп'ютерних моделей для вирішення питань теоретичної морфології рослин. URL: http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/bryntsev2006_fillotaksis.pdf (дата звернення: 14.10.2020).

Бурдаков В.П., Волов В.Т. Фрактально-кластерна подібність організмів и «золотий перетин». URL: http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/009a/02321257.htm. (дата звернення: 14.10.2020).

Panov A.D. (2012). Kryza planetarnoho tsyklu Universalnoi istorii i mozhlyva rol prohramy SETI v postkryzovomu rozvytku [The crisis of the planetary cycle of Universal History and the possible role of the SETI program in post-crisis development]. URL: http://lhfml.sai.msu.ru/SETI/koi/artikles/krizis.html (accessed 10 October 2020). (in Russian)

Hіcenko VYe. (2013) Samoorganіzacіya: stanovlennya teorії і perspektivi socіal'nih program [Self-organization: the formation of the theory and prospects of social programs]. Available at: http://captador.livejournal.com/233506.html (accessed 10 October 2020). (in Russian)

Pryhozhyn I. (2001). Kinets nevyznachenosti. Chas, khaos i novi zakony pryrody [The end of uncertainty. Time, chaos and new laws of nature]. Monohrafiia. Izhevsk: NDTs «Rehuliarna i khaotychna dynamika». (in Russian)

Pryhozhyn I.R., Stenhers I. (1994). Chas, khaos, kvant. Monohrafiia. Moskva: Prohres. (in Russian)

Kondratiev N.D. (1989). Problemy ekonomichnoi dynamiky [Kondratiev ND (1989). Problems of economic dynamics]. Monohrafiia. Moskva. (in Russian)

Perspektyvy rozvytku svitovoi ekonomiky (2016). Dopovid MVF, okt. 2016г. [Prospects for the development of the world economy. IMF Report, Oct. 2016]. URL: http://www.imf.org/ru/News/Articles/2016/10/03/AM2016-NA100416-WEO (accessed 10 October 2020). (in Russian)

Sorokin P.A. (1992). Sotsiokulturna dynamika. Liudyna. Tsyvilizatsiia. Suspilstvo. Monohrafiia. Moskva: 8. Supersystema i taiemnytsia avtosinkhronizatsii). [Sociocultural dynamics. Man. Civilization. Society. Monograph. Moscow: 8. Supersystem and the mystery of autosynchronization]. URL: http://tainy-upravleniya-chelovechestvom.ru/supersistemy-i-tajna-avtosinxronizaciya. (accessed 10 October 2020). (in Russian)

Taiemnytsi supersistem – taiemnytsi liudstva (protsesy, shcho protikaiut v surpersistemakh) [Secrets of supersystems – secrets of mankind (processes that take place in supersystems). URL: http://tainy-upravleniya-chelovechestvom.ru/tajny-supersistem-tajny-chelovechestva. (accessed 10 October 2020). (in Russian)

Florensky P.A. (1999). Writings. In 4 vols. T 3 (1): In watersheds of thought. Monograph [In watersheds of thought.]. Moscow: Thought. (in Russian)

Cherniaiev A.F. (1998) Zoloto Kyivskoi Rusi. Rosiiska matrytsia – osnova zolotykh proportsii. Monohrafiia [Gold of Kievan Rus. The Russian matrix is the basis of golden proportions]. Moscow.: Bili Alvy. (in Russian)

Soroko E.M. (2019). Zolotі peretini, procesi samoorganіzacії і evolyucії sistem: Vvedennya v zagal'nu teorіyu garmonії sistem. [Golden sections, processes of self-organization and evolution of systems: Introduction to the general theory of harmony of systems]. Izd 6-e. Moscow, «LІBROKOM». (in Russian)

Yegorova-Gudkova T. (2012). Projecting of steady complexity economic systems on self-organizing principles as a component of anti-crisis strategy. Proceedings of the 2012 International Conference on Trends and Cycles in Global Dynamics and Perspectives of World Development (October 13-15, 2012), Chengdu, China, pp. 40–41.

Fufaev V.V. (2006). Ekonomichni tsenozy orhanizatsii. Moskva. Abakan: Tsentr systemnykh doslidzhen [Economic cenosis of organizations. Moscow. Abakan: Center for Systems Research]. (in Russian)

Kudrin B.I. (2005). Samodostatnist zahalnoi ta prykladnoi tsenolohii. Tekhnohenna samoorhanizatsiia i matematychnyi aparat tsenolohicheskikh doslidzhen. Vyp. 28. «Tsenolohicheskie doslidzhennia». Moskva: Tsentr systemnykh doslidzhen [Kudrin BI Self-sufficiency of general and applied cenology. Man-made self-organization and the mathematical apparatus of cenological research]. (in Russian)

Weise D. (2012) Principle of Minimax and Rise Phyllotaxis. URL: http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/dima/index.html. (accessed 10 October 2020).

Bryntsev V.A. Fillotaksys: dosvid zastosuvannia kompiuternykh modelei dlia vyrishennia pytan teoretychnoi morfolohii roslyn [Phyllotaxis: experience in using computer models to solve problems of theoretical plant morphology]. URL: http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/bryntsev2006_fillotaksis.pdf. (accessed 10 October 2020). (in Russian)

Burdakov V.P., Volov V.T. (2012). Fraktalno-klasterna podibnist orhanizmiv y «zolotyi peretyn» [Fractal-cluster similarity of organisms and "golden section]. URL: http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/009a/02321257.htm. (accessed 10 October 2020). (in Russian)

Переглядів статті: 133
Завантажень PDF: 47
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Єгорова-Гудкова, Т. (2020). ДЕЯКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ ПРИРОДОПОДОБНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-69
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ