КАДРОВА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ключові слова: кадрова безпека, економічна безпека, персонал, загрози, ризики

Анотація

У сучасному світі, для підприємств усіх сфер діяльності, актуальним залишається питання забезпечення еко- номічної безпеки та всіх її складових, зокрема, кадрової безпеки. У статті обґрунтована актуальність кадрової безпеки підприємств, розглянуті основні підходи її щодо визначення, узагальнено погляди фахівців різних галузей науки щодо даного визначення й забезпечення кадрової безпеки. Обґрунтовано переваги налагодженої системи безпеки персоналу, запропоновано перелік заходів, необхідних для втримання кращих кадрів на підприємстві. За- пропоновано заходи щодо побудови ефективної системи управління кадровою безпекою підприємства, а також розроблено рекомендації щодо забезпечення безпеки людських ресурсів на всіх етапах роботи на підприємстві.

Посилання

Калініченко Л.Л., Шуміло О.С., Кулімякін Я.Ю. Кадрова складова економічної безпеки підприємства роздрібної торгівлі. Проблеми економіки. 2020. № 1 (43). С. 138–143.

Копейкин Г., Лапіна Н. Кваліфікація персоналу та забезпечення економічної безпеки: організаційно-психологічні проблеми. Захист інформації. Конфідент. 2003. № 5. URL: http://www.bre.ru/security/20317.html.

Коптєва Г.М. Кадрова безпека підприємства: сутність, складові та забезпечення. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Економічні науки. Харків : НТУ «ХПІ», 2020. № 2. С. 119–124.

Лащенко О.Ю. Кадрова безпека як підсистема в системі економічної безпеки підприємства. Проблеми системного підходу в економіці. 2007. Вип. 4. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/ejournals/PSPE/2007-3/Laschenko_307.htm.

Литовченко О.Ю. Формування кадрової безпеки підприємств АПК : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. Київ, 2010. С. 26.

Логінова Н.І. Місце кадрової безпеки в економічній безпеці підприємства. Коммунальное хозяйство городов : научно-технический сборник. 2009. № 87. С. 371–376.

Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів господарювання : монографія / [О.А. Кириченко, В.С. Сідак та ін.]. Київ : ІМБ Університету економіки та права «КРОК», 2008. 401 с.

Назарова Г.О. Передумови створення системи кадрової безпеки підприємства. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал. Терноп. нац. екон. ун-т. 2010. Вип. 15. С. 34–37.

Подлужна Н.О. Забезпечення кадрової безпеки організації. Економіка промисловості. 2010. № 4(52). С. 196–201.

Сводцева И.А., Цвєткова И.И. Загрози кадрової безпеки в системі економічної безпеки підприємства. Культура народів Причорномор'я. 2014. № 278. С. 46–48. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/93807/12-Svodtseva.pdf?sequence=1.

Чумарин И.Г. Що таке кадрова безпека компанії? Кадри підприємства. 2003. № 2. URL: http://www.bre.ru/security/20813.html

Інформаційний центр Midot. URL: http://www.midot.com

Kalinichenko, L., Shumilo, O, and Kulimakin, Y. (2020). The Personnel Component of Economic Resilience of a Retail Enterprise. The Problems of Economy. 1:138–143. (in Ukrainian)

Kopeikin, G., Lapina, N. (2003). Personnel Qualifications and Economic Security: Organizational and Psychological Problems, Zashchita informatsii. Konfident. 5. URL: http://www.bre.ru/security/20317.html.(in Russian)

Koptieva, H. (2020). Personnel security of the enterprise: the essence, components and provision. Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Еconomic sciences. 2:119-124. (in Ukrainian)

Lashchenko, O. (2007). Skilled safety as a subsystem is in the system of economic security of enterprise. Problems of a systemic approach to the economy enterprises. 3:25−29. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/pspe/2007-3/laschenko_307.htm. (in Ukrainian)

Lytovchenko, O. (2010), Formation of personnel security of agricultural enterprises, Thesis abstract of Cand. Sc. (Econ.), 08.00.04, Kyiv, Ukraine, 22 p. (in Ukrainian)

Lohinova, N. (2009). The Place of Personnel Security in the Economic Security of the Enterprise. Kommunalnoye khozyaystvo gorodov. 87:371-376. (in Russian)

Kyrychenko, O. Sidak, V., Laptiev, S. et al. (2008), Problems of managing economic security of business entities, monograph, UEP “Krok”, Kyiv. (in Ukrainian)

Nazarova, H. (2010). Prerequisites for the Creation of the Personnel Security System of an Enterprise: Rehionalni aspekty rozvytku produktyvnykh syl Ukrayiny: nauk. zhurn. Ternop. nats. ekon. un-t. 15:34–37. (in Ukrainian)

Podluzhna, N. (2010). Ensuring personnel security of the organization. Industrial economics. (52):196–201.

Svodtseva, I., Tsvetkova, I. (2014). Threats to Personnel Security in the System of the Company’s Economic Security. Kul'tura narodov Prichernomor'ya. 278:46-48. (in Russian)

Chumarin, I. (2009). What is the company’s personnel security? Kadry predpriyatiya. URL: http://www.bre.ru/security/20813.html

Midot – Pre Employment Testing. URL: https://midot.com/

Переглядів статті: 929
Завантажень PDF: 633
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Аблязова, Н. (2020). КАДРОВА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-64
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ