СТРАТЕГІЧНІ КОМПОНЕНТИ ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

  • Микола Жук Подільський державний аграрно-технічний університет
Ключові слова: інституційний механізм, аграрний сектор, механізми державної підтримки, компоненти, державне регулювання, державна політика

Анотація

Устатті представлено визначено, що завдяки активізації державної політики відбуваються позитивні зміни в аграрній сфері економіки. Обгрунтовано та доведено, що вирішальну роль у подальшому розвитку аграрного сектору України належить формуванню та розвитку стратегічних компонент інституційного механізму такого розвитку. Висвітлено складність і взаємозалежність проблем функціонування стратегічних компонентів інституційного механізму потребує формування такої стратегії розвитку аграрного сектора, яка повинна ґрунтуватися на засадах системного підходу й усвідомленні базових засад інституційного механізму функціонування аграрного сектора національної економіки. Узагальнено, що формування системи компонентів інституційного механізму розвитку аграрного сектора повинно бути спрямоване на формування сприятливого інституційного середовища для досягнення пріоритетів розвитку аграрного сектора. Запропоновано вдосконалення інституційного механізму аграрного розвитку формувати у розрізі стратегічних компонент цілісного комплексу впливу на розвиток аграрного сектора.

Посилання

Галицький О.М., Лівінський А.І., Дяченко О.П. Організаційно-економічний механізм держaвного регулювання аграрного виробництва в Укрaїнi. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 3. С. 93–98.

Залізнюк В.П. Державна підтримка аграрного сектору економіки країни як основа забезпечення продовольчої безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 3. С. 123–127.

Заскалкіна О.М. Державне регулювання інституціональних перетворень в аграрному секторі економіки України. Теорія та практика державного управління. 2016. № 1 (52). С. 1–7.

Копитко В.І., Копитко О.В. Інституційні перетворення як важливий чинник в аграрному секторі АПК регіону. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2018. № 1. С. 114–122.

Лагутін В.Д. Цивілізаційні та інституційні фактори глобальних економічних трансформацій XXI ст. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2019. № 2. С. 5–19.

Уманців Ю.М., Міняйло О.І. Економічна політика держави за умов глобальних трансформацій. Економіка України. 2018. № 9. С. 37–49.

Варшавська Н.Г. Спільна аграрна політика ЄС: генезис, основні цільові орієнтири для України. Економіка і управління. 2016. № 2. С. 215–222.

Педько А. Український вимір європейського аграрного хабу. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/ukrayinskyy-vymir-yevropeyskogo-agrarnogo-habu (дата звернення: 14.12.2021)

Вітько Д.О. Детермінанти міжнародної конкурентоспроможності українських аграрних підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 17. Ч. 1. С. 36–40.

Попова О.Л. Нові пріоритети Спільної аграрної політики ЄС на 2014–2020 роки: стратегічні орієнтири для розвитку агросфери України. АПК. 2013. №12. С. 89–96.

Шульга О.А. Соціально-економічні суперечності в системі аграрних відносин та проблеми методології їх аналізу. Економічна теорія. 2018. № 1. С. 59–78.

Galitsky, O.M. Livinskiy, A.I. and Dyachenko, O.P. (2019), "Organizational and economic mechanism of state regulation of agricultural production in Ukraine", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 93–98.

Zaliznyuk, V.P. (2019), "State support for the agricultural sector of the country's economy as a basis for food security", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 123–127.

Zaskalkina, O.M. (2016), "State regulation of institutional transformations in the agrarian sector of Ukrainian economy", Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya, vol. 1 (52), pp. 1–7.

Kopytko, V.I. and Kopytko, O.V. (2018), "Institutional transformations as an important factor in the agrarian sector of the agro-industrial complex of the region", Visnyk KHNAU im. V.V. Dokuchayeva. Seriya "Ekonomichni nauky", vol. 1, pp. 114–122.

Lahutin V.D. (2019), "Tsyvilizatsiini ta instytutsiini faktory hlobalnykh ekonomichnykh transformatsii XXI st." Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, parvo, vol. 2, рр. 5–19.

Umantsiv Yu.M. (2018), "Ekonomichna polityka derzhavy za umov hlobalnykh transformatsii", Ekonomika Ukrainy, vol. 9, рр. 37–49.

Varshavska, N.H. (2016), "EU common agricultural policy: genesis, the main target guidelines for Ukraine", Ekonomika i upravlinnia, vol. 2, pp. 215–222.

Pedko, A.B. (2019), "Ukrainian dimension of the European agrarian hub", Den, [Online], vol. 103, available at: https://day.kyiv.ua/uk/artitsle/ekonomika/ukrayinskyy-vymir-ievropeyskogo-agrarnogo-habu (Accessed 14.12.2021).

Vitko, D.O. (2018), "The determinants of international competiveness: the case of Ukrainian agricultural enterprises", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, vol. 17 (1), pp. 36–40.

Popova, O.L. (2013), "New priorities of the Common Agricultural Policy of the EU for 2014—2020: strategic guidelines for the development of the agrosphere of Ukraine", Ekonomika APK, vol. 12, pp. 89–96.

Shulha, O.A. (2018), "Socio-economic contradictions in the system of agrarian relations and problems of the methodology of their analysis", Ekonomichna teoriia, vol. 1, pp. 59–78.

Переглядів статті: 144
Завантажень PDF: 83
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Жук, М. (2021). СТРАТЕГІЧНІ КОМПОНЕНТИ ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-100
Розділ
ЕКОНОМІКА