СТАН ТА ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Ключові слова: інновації, інвестиції, інноваційно-інвестиційна діяльність, промислові підприємства, інноваційно активні підприємства

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення інвестиційно-інноваційної діяльності Івано-Франківської області. Проаналізовано структуру внутрішніх інвестицій на виконання наукових досліджень і розробок за джерелами фінансування. Визначено, що найбільшу частку інвестицій протягом 2015-2019 рр. складають кошти державного бюджету та коштів організацій підприємницького сектору. Динаміка внутрішніх інвестицій на виконання наукових досліджень і розробок за джерелами фінансуванням показала, що відбулося зменшення інвестицій за рахунок місцевого бюджету, а інвестиції за рахунок державного бюджету мали тенденцію до зростання. Доведено, що найбільша частка інвестицій припадає на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення. Основним джерелом інвестицій у інноваційну діяльність підприємств області є власні кошти підприємств.

Посилання

Ковальська Л. Л. Методичний підхід до аналізу та оцінки розвитку інноваційного підприємництва регіонів України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2019. Вип. 2. С. 66–72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2017_2_14

Горобченко О. А. Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств Миколаївської області. Економіка. Управління. Інновації. 2018. № 2(23). URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/eui_2018_2_8.pdf

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 10.10.2021).

Kovalska L. (2019) Metodychnyi pidkhid do analizu ta otsinky rozvytku innovatsiinoho pidpryiemnytstva rehioniv Ukrainy [Methodical approach to the analysis and assessment of the development of innovative entrepreneurship in the regions of Ukraine]. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy – Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, 2, 66–72. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2019_2_14 (in Ukrainian)

Horobchenko O. (2016) Aktyvizatsiia innovatsiinoi diialnosti promyslovykh pidpryiemstv Mykolaivskoi oblasti [Activation of innovative activity of the industrial enterprises of the Mykolaiv area]. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii – Economics. Management. Innovation, 2(23). Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/eui_2018_2_8.pdf (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed October 10, 2021)

Переглядів статті: 286
Завантажень PDF: 189
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Гобир, І., & Буй, Ю. (2022). СТАН ТА ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-18
Розділ
ЕКОНОМІКА