ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Лариса Карпенко Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-8672-3036
Ключові слова: реклама, психологія реклами, маркетингова діяльність, ефективність реклами

Анотація

В статті розглянуто роль психологічної ефективності реклами, що проявляється в процесах переробки рекламних повідомлень – емоціях, думках, можливих рішеннях, які зумовлюють конкретні поведінкові ситуації споживача. Охарактеризовано методи визначення психологічної ефективності реклами такі як опитування, спостереження та експеримент, що доцільно використовувати для конкретного засобу реклами та залежно від того, яку ефективність необхідно оцінити: психологічну, економічну, комунікативну. Підвищення ефективності реклами, її психологічного впливу є однією з актуальних задач для вирішення яких необхідно застосовувати новітні інструменти дослідження відповідно до конкретно поставленого завдання. Вивчення психологічного портрету потенційного споживача дозволить зробити правильні акценти на споживчих якостях товару чи послуги та сформувати максимально сприятливі умови для прийняття рішення про купівлю.

Посилання

Зазимко О.В., Корольчук М.С., Корольчук В.М. Психологія реклами : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 384 с.

Обритько Б.А. Реклама і рекламна діяльність. Київ : МАУП, 2002. 240 с.

Пазуха М.Д., Ігнатович М.В. Реклама у підприємницькій діяльності : навчальний посібник. Київ : ЦУЛ, 2006. 176 с.

Миронов Ю.Б., Крамар Р.М. Основи рекламної діяльності : навчальний посібник. Дрогобич, 2007. 108 с.

Турченюк М.О., Швець М.Д. Маркетинг : підручник. Київ : Знання, 2011. 318 с.

Гупаловська В.А. Психологія реклами : навчальний посібник. Львів : вид. Центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 384 с.

Zazimko O.V., Korolchuk M.S., Korolchuk V.M. (2016) Psychology of advertising: textbook. way. for students higher textbook lock. Kyiv: Kyiv. nat. trade and economy un-t, 384 p.

Obritko B.A. (2002) Advertising and promotional activities. Kyiv: MAUP, 240 p.

Pazukha M.D., Ignatovich M.V. (2006) Advertising in business: tutorial. Kyiv: CUL, 176 p.

Mironov Y. B., Kramar R.M. (2007). Basics of advertising: tutorial. Drogobich, 108 p.

Turchenyuk M.O., Shvets M.D. (2011) Marketing: textbook. Kyiv: Knowledge, 318 p.

Gupalovskaya V.A. (2010) Psychology of advertising: tutorial. Lviv: ed. Ivan Franko Lviv National University Center, 384 p.

Переглядів статті: 278
Завантажень PDF: 231
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Карпенко, Л. (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-34
Розділ
МАРКЕТИНГ