РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

  • Вікторія Артюшок ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» https://orcid.org/0000-0003-4812-1613
Ключові слова: потенціал, управління персоналом, кадровий потенціал, кадрова політика, заклад дошкільної освіти, система управління персоналом

Анотація

Стаття присвячена практичним аспектам розвитку кадрового потенціалу закладу дошкільної освіти. Важливим фактором ефективної кадрової політики є якісно розроблена система кадрового менеджменту організації як один із ефективних способів формування ефективного колективу на основі принципів командної роботи. У статті досліджене поняття кадрового потенціалу, а також роль керівника закладу дошкільної освіти в умовах модернізації освіти та впровадження інноваційних методів управління персоналом. Розглянуто основні елементи системи управління персоналом, виокремлені принципи роботи сучасного керівника закладу дошкільної освіти. Детально охарактеризовані технології управління персоналом, які умовно можна поділити на адміністративні, економічні, організаційні та соціально-психологічні.

Посилання

Большая Советская Энциклопедия / под. ред. Б.А. Введенский, Т. 34.

Абалкин Л.И. Диалектика социалистической экономики. Москва : Мысль, 1981. 352 с.

Білорус Т.В. Стратегічне управління кадровим потенціалом підприємства : монографія. Ірпінь : Нац. акад. ДПС України, 2008. 174 с.

Немченко С.Г., Крижко В.В., Шумілова І.Ф., Старокожко О.М., Голік О.Б. Управління закладом освіти: Підручник для здобувачів другого рівня вищої освіти педагогічних університетів / 2-е вид. перероб. і допов. Бердянськ : БДПУ, 2020. 603 c.

Крутій К.Л. Проблеми запровадження моніторингу дошкільної освіти та шляхи їх вирішення. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогічні науки. 2015. Вип. 2 (2). С. 67–70.

Довгань Л.Є., Мохонько Г.А., Дудукало Г.О. Ефективність управління персоналом підприємств: діагностика та механізм забезпечення. Київ, 2015. 231 с.

Серьогін С.М., Бородін Є.І., Комарова К.В., Липовська Н.А., Тарасенко Т.М. Управління персоналом в органах публічної влади : навч. посіб. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. 200 с.

Гавриш О.А, Довгань Л.Є., Крейдич І.М., Семенченко Н.В. Технології управління персоналом : монографія. Київ : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського». URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/19480/1/tekhnolohii_upravlinnia_personalom.pdf (дата звернення 15.02.2022).

Vvedenskyi, B.A. (Ed.) (1958) Bolshaia Sovetskaia Entsyklopedyia [Great Soviet Encyclopedia], (Vol. 1-51) (Vol. 34) Moscow. (in Russian)

Abalkyn, L.Y. (1981) Dyalektyka sotsyalystycheskoi ekonomyky [Dialectics of the socialist economy]. Moscow: Mysl. (in Russian)

Bilorus, T.V. (2008) Stratehichne upravlinnia kadrovym potentsialom pidpryiemstva [Strategic management of enterprise human resources]. Irpin: Nats. akad. DPS Ukrainy. (in Ukrainian)

Nemchenko, S.H., Kryzhko, V.V., Shumilova, I.F., Starokozhko, O.M. & Holik, O.B. (2020) Upravlinnia zakladom osvity [Educational institution management] (2nd. ed.) Berdiansk: BDPU. (in Ukrainian)

Krutii, K. L. (2015). Problemy zaprovadzhennia monitorynhu doshkilnoi osvity ta shliakhy yikh vyrishennia [Problems of introduction of monitoring of preschool education and ways of their decision] Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Pedahohichni nauky», 2 (2). (in Ukrainian)

Dovhan, L.Ye., Mokhonko, H.A. & Dudukalo H.O. (2015) Efektyvnist upravlinnia personalom pidpryiemstv: diahnostyka ta mekhanizm zabezpechennia [Efficiency of enterprise personnel management: diagnostics and support mechanism]. Kyiv. (in Ukrainian)

Serohin, S.M., Borodin, Ye.I., Komarova, K.V., Lypovska, N.A. & Tarasenko, T.M. Upravlinnia personalom v orhanakh publichnoi vlady [Personnel management in public authorities]. Dnipro: DRIDU NADU. (in Ukrainian)

Havrysh, O.A, Dovhan, L.Ye., Kreidych, I.M. & Semenchenko, N.V. Tekhnolohii upravlinnia personalom [Personnel management technologies]. Kyiv: NTUU «KPI imeni Ihoria Sikorskoho». Retrieved from: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/19480/1/tekhnolohii_upravlinnia_personalom.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 316
Завантажень PDF: 266
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Артюшок, В. (2022). РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-25
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ