ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗЕД МІКРОРІВНЯ

  • Наталія Шупрудько Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-5629-0671
Ключові слова: державне регулювання, зовнішньоекономічна діяльність, регіональна економіка, міжнародна торгівля, інструменти регулювання, state regulation, foreign economic activity, regional economy, international trade, regulatory instruments

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність вдосконалення регіонального аспекту формування зовнішньоекономічної політики держави як передумови подальшого економіко-політичного розвитку України. Класифіковано інструменти регулювання зовнішньоекономічних зв’язків на регіональному рівні, виокремивши такі групи як адміністративні, тарифні, нетарифні інструменти, засоби фінансового, організаційного характеру. Розроблено схему нормативно-правової бази зовнішньоекономічної діяльності регіонів, виокремивши регіональний, державний та міжнародний характер нормативно-правових актів. Наголошено на необхідності розпочати реорганізацію зовнішньоекономічної діяльності на регіональному рівні, розглядаючи кожен регіон окремо, враховуючи всі фактори, що впливають на зовнішньоекономічні умови регіонального розвитку.

Посилання

Про засади державної регіональної політики: Закон України від 05.02.2015 № 156-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text

Міщенко Д., Міщенко Л. Теоретичні основи механізму державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/2_2021/8.pdf.

Пілько А., Пілько А., Лесів І. Моделювання процесу оцінювання та аналізу експортного потенціалу регіону. Проблеми економіки. 2020. № 1(43). URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2020-1_0-pages-325_331.pdf.

Платонова І. Теоретичні засади механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 13 14. С. 125–129.

Титаренко Л. Міжнародна економічна політика України: сучасні виклики та перспективи. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 22. С. 114–118.

Топольницька Т. Напрями підвищення дієвості механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств цементної галузі України. Ефективна економіка. 2020. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7783.

Тульчинська С., Кириченко С. Перешкоди розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 7. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/7_2018/4.pdf.

Франчук В., Шупрудько Н. Фіскальне регулювання зовнішньоторговельної діяльності як функція економічної безпеки України: теоретико-прикладні аспекти : монографія. Львів, 2020.

Pro zasady derzhavnoji reghionaljnoji polityky: Zakon Ukrajiny vid 05.02.2015 №156-VIII [On the principles of state regional policy: Law of Ukraine of 05.02.2015 № 156-VIII]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text (in Ukrainian)

Mishhenko, D., & Mishhenko, L. (2021) Teoretychni osnovy mekhanizmu derzhavnogho reghuljuvannja zovnishnjoekonomichnoji dijaljnosti v Ukrajini [Theoretical bases of the mechanism of state regulation of foreign economic activity in Ukraine]. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/2_2021/8.pdf (in Ukrainian)

Piljko, A., Piljko, A., & Lesiv, I. (2020) Modeljuvannja procesu ocinjuvannja ta analizu eksportnogho potencialu reghionu [Modeling the process of assessing and analyzing the export potential of the region]. Problemy ekonomiky, 1(43). URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2020-1_0-pages-325_331.pdf (in Ukrainian)

Platonova, I. (2020) Teoretychni zasady mekhanizmiv derzhavnogho reghuljuvannja zovnishnjoekonomichnoji dijaljnosti [Theoretical principles of mechanisms of state regulation of foreign economic activity]. Investyciji: praktyka ta dosvid, 13–14, 125–129. (in Ukrainian)

Tytarenko, L. (2018) Mizhnarodna ekonomichna polityka Ukrajiny: suchasni vyklyky ta perspektyvy [International economic policy of Ukraine: current challenges and prospects]. Ghlobaljni ta nacionaljni problemy ekonomiky, 22, 114–118 (in Ukrainian)

Topoljnycjka, T. (2020) Naprjamy pidvyshhennja dijevosti mekhanizmu reghuljuvannja zovnishnjoekonomichnoji dijaljnosti pidpryjemstv cementnoji ghaluzi Ukrajiny [Directions for increasing the effectiveness of the mechanism for regulating the foreign economic activity of the cement industry of Ukraine]. Efektyvna ekonomika, 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7783 (in Ukrainian)

Tuljchynsjka, S., & Kyrychenko, S. (2018) Pereshkody rozvytku zovnishnjoekonomichnoji dijaljnosti pidpryjemstv Ukrajiny [Obstacles to the development of foreign economic activity of Ukrainian enterprises]. Investyciji: praktyka ta dosvid, 7. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/7_2018/4.pdf (in Ukrainian)

Franchuk, V., & Shuprudjko, N. (2020) Fiskaljne reghuljuvannja zovnishnjotorghoveljnoji dijaljnosti jak funkcija ekonomichnoji bezpeky Ukrajiny: teretyko-prykladni aspekty: monoghrafija [Fiscal regulation of foreign trade as a function of economic security of Ukraine: theoretical and applied aspects]. Lviv. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 269
Завантажень PDF: 319
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Шупрудько, Н. (2022). ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗЕД МІКРОРІВНЯ. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-44
Розділ
ЕКОНОМІКА