РОЗБУДОВА ТЕРИТОРІЙ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ: МЕТОДИЧНИЙ КОНЦЕПТ

  • Наталія Мартинович Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0001-9884-6052
  • Павло Лешенко Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0001-6455-6831
Ключові слова: інвестиції, спеціальний економічний режим, спеціальний правовий режим, території пріоритетного розвитку, розбудова територій пріоритетного розвитку

Анотація

Україна сьогодні перебуває у центрі уваги всього світу. Російська агресія, спричинивши руйнацію виробничої, соціальної, транспортної, інженерної, туристичної, економічної та ін. інфраструктури створює додаткові виклики на вирішення яких необхідно спрямувати зусилля науковців та пересічних громадян. Відродження мирного життя, в тому числі ґрунтується на соціально-економічному зростанні країни, прискорення якого забезпечується активізацією підприємництва на засадах його інвестування. Стаття присвячена актуальним питанням розбудови територій пріоритетного розвитку. Проаналізовано та систематизовано методичний базис розбудова територій пріоритетного розвитку. Окреслено ключові прорахунки та надбання попереднього вітчизняного досвіду. Запропоновано авторське бачення, щодо тлумачення розбудови ТПР. Сформовано концепт методичного забезпечення розбудови ТПР.

Посилання

Веблен Т. Теория праздного класса. Москва : Прогресс, 1984. 412 с.

Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты. Москва : Дело, 2003. 464 с.

O’Donnell G., Schmitter P. Transitions from Authorian Rule. Tentative

Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore and London: Johns Hopkins Unversity Press, 1986. 320 p.

Keohane Robert О., Nye Joseph S. Power and Interdependence: World Politics in Transition. Boston, 1977. 312 р.

Stein А. Why Nations Cooperate. Circumstance and Choice in International Relations. Cornell University Press. Ithaca and London, 1990. 412 р.

Young Oran. International Regimes: Problem of Concept Formation. World Politics 32, 1980. P. 331–356.

Устименко В.А., Зельдіна О.Р., Гостєва О.Ю., Гришко В.В. Території пріоритетного розвитку як інструмент вирішення соціально-економічних проблем Донецької та Луганської областей : монографія / під заг. ред. О.Р. Зельдіной. Київ : НАН України, ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», 2021. 104 с.

Ляшенко В.И., Толмачева А.Ф. Специальные режимы хозяйствования на территориях приоритетного развития Донбасса: вопросы теории и практики : монография. Донецк : ООО «Юго$Восток, Лтд», 2005. 221 с.

Заблодська І.В. та ін. Інвестиційна привабливість регіонів України за умов інтеграції до СОТ : монографія. Луганськ : Ноулідж, 2010. 181 с.

Кузьменко В.П., Кузнецова Л.И. Свободные экономические зоны: мифы и реальность. Экономика предприятия. 1999. № 2. С. 24–34.

Єгорова О.О. Результативність та ефективність територій пріоритетного розвитку України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. 2014. Вип. 6 (1). С. 181–187.

Чмир О.С., Пила В.І., Хілько В.М. Аналіз результатів функціонування вітчизняної системи СЕЗ і ТПР та перспективи її подальшого розвитку. Формування ринкових відносин в Україні. 2011. № 10. С. 173–185.

Новая философская энциклопедия: в 4 т. Москва : Мысль, 2000 2001.

Экономический словарь. URL: http://ekslovar.ru/slovar/r-/razvitie-ekonomicheskoe.html

Наказ 15.01.2002 N 14/32/26/22 Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення експертизи інвестиційних проектів, що пропонуються для реалізації у спеціальних (вільних) економічних зонах і на територіях зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v14_3569-02#Text (дата звернення 11.02.2022).

Концепція економічного розвитку Донецької та Луганської областей. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-ekonomichnogo-rozvitku-doneckoyi-ta-luganskoyi-oblastej-1660-231220 (дата звернення 07.02.2022).

Амоша О.І., Залознова Ю.С., Новікова О.Ф. та ін. Пропозиції та зауваження до проєкту Концепції соціально-економічного розвитку Донецької та Луганської областей. Економічний вісник Донбасу. 2021. № 1 (63). С. 186–196.

Про запровадження оцінки міжрегіональної та внутрішньо регіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 475. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/476-2009-%D0%BF#Text (дата звернення 17.02.2022).

Крупа О.М. Визначення шляхів подолання депресивного стану територій України. Моделювання регіональної економіки. 2014. № 2 (24). С. 180–189.

Клебанова Т.С., Гурьянова Л.С., Трунова Т.Н., Смирнова А.Ю. Оценка и анализ неравномерности развития регионов Украины. Актуальные проблемы экономики. 2009. № 8. С. 162–168.

Новак І.М. Соціальний розвиток регіонів України: оцінка та напрями зменшення диспропорцій. Донецьк ; Київ : [б. в.], 2008. 196 с.

Шевцова В.И., Шевцова Я.А. К оценке эффективности современной региональной политики Украины. URL: http://nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pips/2011_2/tom2/762.pdf (дата звернення 21.02.2022).

Крушинська А.В. Обґрунтування доцільності створення територій пріоритетного розвитку туристичного типу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. 2014. Вип. 9 (1). С. 36–40.

Алексич К.О. Особливості функціонування суб’єктів господарювання в умовах територій пріоритетного розвитку. Економіка і організація управління. 2016. № 4 (24). С. 277–287.

Чмир О.С. Методологічні основи створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку. Спеціальність 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Київ, 2001.

Ткач С.М. Спеціальні економічні зони в Україні: досвід і нові пріоритети просторової організації. Регіональна економіка. 2016. №3. С. 86–97.

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 856 «Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2015-%D0%BF#Text (дата звернення: 11.02.2022).

Boichenko Е., Vasilchuk N. Monitoring of international donor support in the context of development of the united territorial communities. Baltic Journal of Economic Studies. 2017. Vol. 3 No. 5, р. 25–32. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-5-25-32

Veblen, T., (1984). Teoriya prazdnogo klassa [Leisure class theory]. Moskva : Progress. (in Russian)

Khodzhson, Dzh., (2003). Ekonomicheskaya teoriya i instituty [Economic theory and institutions]. Moskva : Delo. (in Russian)

O’Donnell, G., & Schmitter, P., (1986). Transitions from Authorian Rule. Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore and London : Johns Hopkins Unversity Press.

Keohane, R., & Nye, J., (1977). Power and Interdependence : World Politics in Transition. Boston : MFA Boston.

Stein, А., (1990). Why Nations Cooperate. Circumstance and Choice in International Relations. Ithaca and London : Cornell University Press.

Young, O. (1980). International Regimes: Problem of Concept Formation. World Politics, 331–356.

Ustymenko, V.A., Zeldina, O.R., Hostieva, O.Yu. & Hryshko, V.V. (2021). Terytorii priorytetnoho rozvytku yak instrument vyrishennia sotsialno-ekonomichnykh problem Donetskoi ta Luhanskoi oblastei [Territories of priority development as a tool for solving socio-economic problems of Donetsk and Luhansk regions]. O.R. Zeldina (Eds.). Kyiv : NAN Ukrainy, DU «Instytut ekonomiko-pravovykh doslidzhen imeni V.K. Mamutova NAN Ukrainy». (in Ukrainian)

Lyashenko, V.I., & Tolmacheva, A.F. (2005). Spetsial'nye rezhimy khozyaystvovaniya na territoriyakh prioritetnogo razvitiya Donbassa: voprosy teorii i praktiki [Special economic regimes in the territories of priority development of Donbass: issues of theory and practice]. Donetsk : OOO «Yugo-Vostok, Ltd». (in Russian)

Zablodska, I.V., Shapovalova, O.M., Kharytonova, O.O. & Klius, I.V. (2010). Investytsiina pryvablyvist rehioniv Ukrainy za umov intehratsii do SOT [Investment attractiveness of the regions of Ukraine in terms of WTO integration]. Luhansk : Noulidzh. (in Ukrainian)

Kuz'menko, V.P., & Kuznetsova, L.I. (1999). Svobodnye ekonomicheskie zony: mify i real'nost' [Free economic zones: myths and reality]. Ekonomika predpriyatiya, 2, 24–34. (in Russian)

Yehorova, O. O. (2014). Rezultatyvnist ta efektyvnist terytorii priorytetnoho rozvytku Ukrainy [Effectiveness and efficiency of the territories of priority development of Ukraine]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, 6 (1), 181–187. (in Ukrainian)

Chmyr, O.S., Pyla, V.I., Khilko, V.M. (2011). Analiz rezultativ funktsionuvannia vitchyznianoi systemy SEZ i TPR ta perspektyvy yii podalshoho rozvytku [Analysis of the results of the functioning of the domestic system of SEZ and TPD and prospects for its further development]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, 10, 173–185. (in Ukrainian)

Novaya filosofskaya entsiklopediya v 4 tomakh (2001). Quick placement test [measurement instrument]. Retrieved from: https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/slovari_ehnciklopedii/novaja_filosofskaja_ehnciklopedija_v_4_tomakh_2010/23-1-0-1152.

Ekonomicheskiy slovar' [Economic dictionary]. Quick placement test [measurement instrument]. Retrieved from: http://ekslovar.ru/slovar/r-/razvitie-ekonomicheskoe.html.

Nakaz «Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii z provedennia ekspertyzy investytsiinykh proektiv, shcho proponuiutsia dlia realizatsii u spetsialnykh (vilnykh) ekonomichnykh zonakh i na terytoriiakh zi spetsialnym rezhymom investytsiinoi diialnosti». (2002). Quick placement test [measurement instrument]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v14_3569-02#Text.

Kontseptsiia ekonomichnoho rozvytku Donetskoi ta Luhanskoi oblastei [The concept of economic development of Donetsk and Luhansk regions]. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-ekonomich nogo-rozvitku-doneckoyi-ta-luganskoyi-oblastej-1660-231220. (in Ukrainian)

Amosha, O., Zaloznova, Yu., Novikova, O., Briukhovetska, N., Bulieiev, I., Liashenko, V., … Liashenko, A. (2021). Propozytsii ta zauvazhennia do proiektu Kontseptsii sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Donetskoi ta Luhanskoi oblastei [Proposals and comments on the draft Concept of socio-economic development of Donetsk and Luhansk regions]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, 1 (63), 186–196. (in Ukrainian)

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zaprovadzhennia otsinky mizhrehionalnoi ta vnutrishno rehionalnoi dyferentsiatsii sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv» (2009). Quick placement test [measurement instrument]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/476-2009-%D0%BF#Text. (in Ukrainian)

Krupa, O.M. (2014). Vyznachennia shliakhiv podolannia depresyvnoho stanu terytorii Ukrainy [Determining ways to overcome the depressed state of Ukraine]. Modeliuvannia rehionalnoi ekonomiky, 2 (24), 180–189. (in Ukrainian)

Klebanova, T.S., Gur'yanova, L.S., Trunova, T.N., & Smirnova, A.Yu. (2009). Otsenka i analiz neravnomernosti razvitiya regionov Ukrainy [Assessment and analysis of the uneven development of the regions of Ukraine]. Aktual'nye problemy ekonomiki, 8, 162–168. (in Russian)

Novak, I.M. (2008). Sotsialnyi rozvytok rehioniv Ukrainy: otsinka ta napriamy zmenshennia dysproportsii [Social development of the regions of Ukraine: assessment and directions of reducing disparities]. Donetsk ; Kyiv : [b. v.]. (in Ukrainian)

Shevtsova, V.I., & Shevtsova, Ya.A. K otsenke effektivnosti sovremennoy regional'noy politiki Ukrainy [Towards an Evaluation of the Efficiency of the Modern Regional Policy of Ukraine]. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pips/2011_2/tom2/762.pdf. (in Russian)

Krushynska, A.V. (2014). Obgruntuvannia dotsilnosti stvorennia terytorii priorytetnoho rozvytku turystychnoho typu [Substantiation of expediency of creation of territories of priority development of tourist type]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, 9 (1), 36–40. (in Ukrainian)

Aleksych, K.O. (2016). Osoblyvosti funktsionuvannia subiektiv hospodariuvannia v umovakh terytorii priorytetnoho rozvytku [Peculiarities of functioning of business entities in the conditions of priority development territories]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, 4 (24), 277–287. (in Ukrainian)

Chmyr, O.S. (2001). Metodolohichni osnovy stvorennia ta funktsionuvannia spetsialnykh (vilnykh) ekonomichnykh zon i terytorii priorytetnoho rozvytku [Methodological bases of creation and functioning of special (free) economic zones and territories of priority development]. (Avtoref. dys. doktora ekonomichnykh nauk). Kyiv. (in Ukrainian)

Tkach, S.M. (2016). Spetsialni ekonomichni zony v Ukraini: dosvid i novi priorytety prostorovoi orhanizatsii [Special economic zones in Ukraine: experience and new priorities of spatial organization]. Rehionalna ekonomika, 3, 86–97. (in Ukrainian)

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia Poriadku ta Metodyky provedennia monitorynhu ta otsinky rezultatyvnosti realizatsii derzhavnoi rehionalnoi polityky» [On approval of the Procedure and Methodology for monitoring and evaluating the effectiveness of the implementation of state regional policy]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2015-%D0%BF#Text. (in Ukrainian)

Boichenko, Е., & Vasilchuk, N. (2017). Monitoring of international donor support in the context of development of the united territorial communities. Baltic Journal of Economic Studies, 3 (5), 25–32. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-5-25-32

Переглядів статті: 240
Завантажень PDF: 175
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Мартинович, Н., & Лешенко, П. (2022). РОЗБУДОВА ТЕРИТОРІЙ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ: МЕТОДИЧНИЙ КОНЦЕПТ. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-36
Розділ
ЕКОНОМІКА