РОЗВИТОК НЕОБАНКІВ В УКРАЇНІ

Ключові слова: необанк, віртуальний банкінг, цифровий банк, фінансові послуги, трансформація

Анотація

У статті розкрито питання становлення вітчизняних віртуальних банків, тобто новітнього банкінгу, який функціонує на базі отриманої ліцензії від материнського банку, що надає оновлений перелік традиційних банківських послуг у режимі реального часу через інформаційно-комунікативні технології. Метою статті постало визначення необанків в Україні, їх передумови становлення, особливості, а також недоліки й перспективи їх розвитку. Методологічною основою статті стало використання емпіричного та теоретичного методів наукового пізнання. Інформаційну та емпіричну основу дослідження становлять звітні дані міжнародних організацій, узагальнення практичного застосування норм національного законодавства у сфері фінансових послуг та публікації у періодичних виданнях. З’ясовано, що незначна кількість відкритих мобільних банків в Україні вказує на їх новітній напрямок діяльності, який потребує розробки дієвих механізмів їх регулювання. Визначено ряд переваг необанків, пов’язаних із особливостями їх роботи через цифрові додатки та акцентовано на покращенні рівня довіри у населення щодо діяльності таких банків та збільшення рівня цифрової та фінансової грамотності населення. Запропоновано шляхом просвітницької діяльності унормувати регулювання віртуальних банків та їх популяризацію через призму їх переваг, пов’язаних із новітнім переліком банківських послуг, які орієнтовні на потреби клієнтів. Методологічною основою статті стало використання емпіричного та теоретичного методів наукового пізнання. Інформаційну та емпіричну основу дослідження становлять звітні дані міжнародних організацій та провідних видань фінансового сектору, публікації у періодичних виданнях та узагальнення практичного застосування засобів становлення необанків.

Посилання

Банк Власний Рахунок. URL: https://bvr.ua/

Boston Consulting Group (2021). Winning the Digital Banking Battle in AsiaPacific. URL: https://mkt-bcg-com-public.pdf

Izibank. URL: https://izibank.com.ua/

Monobank. URL: https://www.monobank.ua/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pm

Neobank. URL: https://all.neobank.one/

O.Bank. URL: https://obank.com.ua/ru

Sportbank. URL: https://sportbank.com.ua/

Todobank. URL: https://todobank.ua/

Губа М.О., Лінник А.О., Колесник Д.С. Розвиток необанків в Україні та світі. Регіональна економіка та управління. 2019. № 2 (24). С. 71–74.

Дудинець Л.А., Верней О.Є. Необанки як напрям розвитку сучасних інноваційних технологій фінансового сектору. Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір: зб. тез ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 18 травня 2018 року). Львів, 2018. С. 55–57.

Еркес О.Є., Калита О.В., Гордієнко Т.М. Потенціал цифрового розвитку банків України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. № 28 (1). С. 108–114. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2019-28-18

Клебан О., Томашівська М., Марутяк Г. Виникнення та перспективи розвитку необанкінгу в Україні. Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. 2020. № 27. С. 117–120. DOI: https://doi.org/110.31734/economics2020.27.117

Козлянченко О.М., Березан А.С. Перспективи розвитку віртуальних банків (необанків) в Україні. Фінансові дослідження. 2019. № 2 (7).

Лобозинська С., Скоморович І., Владичин У. Діяльність необанків на ринку фінансових послуг в Україні та світі. Фінансовий простір. 2021. № 3 (43). С. 7–21. DOI: https://doi.org/10.18371/fp.3(43).2021.071821

Про платіжні послуги: Закон України від 30 червня 2021 року № 1591-IX. Офіційний вісник України. 2021. № 62. С. 82. Ст. 3876.

Романчук, М. (2018). Необанки: закордонний досвід та перспективи розвитку в Україні, 248–251. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33471/1/248.PDF

Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року (оновлена у березні 2021 року). Національний банк України. 31.03.2021. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_FS_2025.pdf?v=4

Стратегія розвитку фінтеху в Україні до 2025 року. Національний банк України. Липень 2020. URL: https://bank.gov.ua/ua/files/DDWIAwXTdqjdClp

Теслюк С., Матвійчук Н., Деркач О., Корх Н. Необанки: сутність та перспективи розвитку в Україні. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2021. № 27 (3). С. 61–71. DOI: https://doi.org/10.29038/2786-4618-2021-03-61-71

Французький необанк заходить в Україну (2022). URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/01/17/681481/

Дробота Я.А., Бражник Л.В., Дорошенко О.О. Диджиталізовані інновації банківського бізнесу. Економіка та суспільство. 2021. № 23. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10385

Скільки необанків потрібно Україні. URL: https://minfin.com.ua/ua/credits/articles/skolko-neobankov-nuzhno-ukraine/

Ткаченко Ю.В., Зверук Л.А. Сучасні технології як основа інноваційної моделі розвитку банківського бізнесу. URL: http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/08/2-26-41.pdf

Bank Vlasnyj Rakhunok [Bank Own Account]. Retrieved from: https://bvr.ua/

Boston Consulting Group. (2021). Winning the Digital Banking Battle in AsiaPacific. Retrieved from: https://mkt-bcg-com-public.pdf

Izibank. Retrieved from: https://izibank.com.ua/

Monobank. Retrieved from: https://www.monobank.ua/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pm

Neobank. Retrieved from: https://all.neobank.one/

O.Bank. Retrieved from: https://obank.com.ua/ru

Sportbank. Retrieved from: https://sportbank.com.ua/

Todobank. Retrieved from: https://todobank.ua/

Huba M.O., Linnyk A.O., Kolesnyk D.S. (2019) Rozvytok neobankiv v Ukraini ta sviti. Rehional'na ekonomika ta upravlinnia, vol. 2 (24), pp. 71–74. (in Ukrainian)

Dudynets' L.A., Vernej O.Ye. (2018) Neobanky iak napriam rozvytku suchasnykh innovatsijnykh tekhnolohij finansovoho sektoru. Intehratsiia Ukrainy u ievropejs'kyj ta svitovyj finansovyj prostir: zb. tez KhIII Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Lviv, 18 travnia 2018 roku). Lviv, 2018, pp. 55–57. (in Ukrainian)

Erkes O.Ye., Kalyta O.V., Hordiienko T.M. (2019) Potentsial tsyfrovoho rozvytku bankiv Ukrainy. Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, vol. 28 (1), pp. 108–114. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2019-28-18

Kleban O., Tomashivs'ka M., Marutiak H. (2020) Vynyknennia ta perspektyvy rozvytku neobankinhu v Ukraini. Visnyk L'vivs'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu: ekonomika APK, vol. 27, pp. 117–120. Retrieved from: https://doi.org/110.31734/economics2020.27.117 (in Ukrainian)

Kozlianchenko O.M., Berezan A.S. (2019) Perspektyvy rozvytku virtual'nykh bankiv (neobankiv) v Ukraini. Finansovi doslidzhennia, vol. 2 (7).

Lobozyns'ka S., Skomorovych I., Vladychyn U. (2021) Diial'nist' neobankiv na rynku finansovykh posluh v Ukraini ta sviti. Finansovyj prostir, vol. 3 (43), pp. 7–21. DOI: https://doi.org/10.18371/fp.3(43).2021.071821 (in Ukrainian)

Pro platizhni posluhy: Zakon Ukrainy vid 30 chervnia 2021 roku № 1591-IX. Ofitsijnyj visnyk Ukrainy. 2021. № 62. p. 82. St. 3876.

Romanchuk, M. (2018). Neobanky: zakordonnyj dosvid ta perspektyvy rozvytku v Ukraini, 248-251. Retrieved from: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33471/1/248.PDF

Stratehiia rozvytku finansovoho sektoru Ukrainy do 2025 roku (onovlena u berezni 2021 roku). Natsional'nyj bank Ukrainy. 31.03.2021. Retrieved from: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_FS_2025.pdf?v=4

Stratehiia rozvytku fintekhu v Ukraini do 2025 roku. Natsional'nyj bank Ukrainy. Lypen' 2020. Retrieved from: https://bank.gov.ua/ua/files/DDWIAwXTdqjdClp

Tesliuk S., Matvijchuk N., Derkach O., Korkh N. (2021) Neobanky: sutnist' ta perspektyvy rozvytku v Ukraini. Ekonomichnyj chasopys Volyns'koho natsional'noho universytetu imeni Lesi Ukrainky, vol. 27 (3), pp. 61–71. DOI: https://doi.org/10.29038/2786-4618-2021-03-61-71 (in Ukrainian)

Frantsuz'kyj neobank zakhodyt' v Ukrainu (2022) Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/news/2022/01/17/681481/

Drobota Ya.A., Brazhnyk L.V., Doroshenko O.O. (2021) Dydzhytalizovani innovatsii bankivs'koho biznesu. Ekonomika ta suspil'stvo. № 23. Retrieved from: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10385 (in Ukrainian)

Skil'ky neobankiv potribno Ukraini. Retrieved from: https://minfin.com.ua/ua/credits/articles/skolko-neobankov-nuzhno-ukraine/

Tkachenko Yu.V., Zveruk L.A. Suchasni tekhnolohii iak osnova innovatsijnoi modeli rozvytku bankivs'koho biznesu. URL: http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/08/2-26-41.pdf

Переглядів статті: 633
Завантажень PDF: 915
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Іршак, О., & Творидло, О. (2022). РОЗВИТОК НЕОБАНКІВ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-10
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ