ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЯГНЕННЯ ТА УТРИМАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ В АГРАРНОМУ БІЗНЕСІ

Ключові слова: аграрне підприємство, конкуренція, конкурентні переваги, конкурентоспроможність

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням організаційних й економічних засад досягнення та утримання конкурентних переваг в аграрному бізнесі. Досліджено сутність і джерела конкурентної переваги в підпри- ємстві. З’ясовано, що джерелом конкурентних переваг підприємства може бути кваліфікована робоча сила, сприятливі умови виробництва, нові види продукції чи інші інновації, значне зниження собівартості продукції, її висока якість, оптимальний асортимент для задоволення споживчого попиту, ціни, їх регулювання, відпо- відний рівень соціальної відповідальності тощо. Тому актуальним є визначення ключових факторів успіху з урахуванням як поточних, так і майбутніх умов функціонування підприємства у зовнішньому середовищі. Запропоновано шляхи формування конкурентних переваг підприємств у агропродовольчій сфері тощо.

Посилання

Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. Москва : ОАО «Типография «НОВОСТИ»», 2000. 256 с.

Воронько-Невіднича Т.В., Козленя К.О., Баруздін А.А. Особливості конкурентоспроможності малих аграрних підприємств Полтавської області. Інфраструктура ринку. 2018. № 15. С. 96–100. URL: http://marketinfr.od.ua/journals/2018/15_2018_ukr/17.pdf/

Воронько-Невіднича Т.В., Лєщин Д.І., Василенко М.В. Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 15. С. 23–27. URL: http://global-national.in.ua/issue-20-2017

Должанський І.З., Загорна Т.О. Конкурентоспроможність підприємства. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 384 с.

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс; пер. с англ. под ред. С.Г. Божук. Санкт-Петербург : Питер, 2005. 464 с.

Кучкова К.О. Конкурентні переваги сільськогосподарського підприємства в сучасних умовах господарювання. Ефективна економіка. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/255.pdf.

Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Санкт-Петербург : Питер, 2007. 800 с.

Лігоненко Л.О. Підприємство в умовах глобалізації: усвідомлення нових реалій. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва в Україні: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф.; відп. ред. А.А. Мазаракі. Київ : КНТЕУ, 2005. 310 с.

Портер М. Конкуренция; пер. с англ. Москва : Вильямс, 2005. 608 с.

Сільське, лісове та рибне господарство. Головне управління статистики у Полтавській області. URL: http://pl.ukrstat.gov.ua/

Сітковська А.О. Формування конкурентних переваг аграрних підприємств. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Вип. 20. Ч. 2. С. 98–100. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_20% 282%29__26.

Статистичний збірник «Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України». Державна служба статистики України, 2020. 61 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm.

Стельмащук Н.А. Діагностика конкурентних переваг аграрних підприємств. Сталий розвиток економіки. 2013. № 4. С. 125–132. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_4_29.

Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации : учебное пособие. Москва : Эксмо, 2004. 544 с.

Azoev G.L. & Chelenkov A.P. (2000). Konkurentnye preimushchestva firmy [Competitive advantages of the firm]. Moscow: «Tipografiya «NOVOSTI»». (in Russian)

Voronko-Nevidnycha T.V. & Kozlenia K.O. & Baruzdin A.A. (2018). Osoblyvosti konkurentospromozhnosti malykh ahrarnykh pidpryiemstv Poltavskoi oblasti [Features of competitiveness of small agricultural enterprises of Poltava region]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure, № 15. 96–100. Retrieved from: http://marketinfr.od.ua/journals/2018/15_2018_ukr/17.pdf.

Voronko-Nevidnycha T.V. & Lieshchyn D.I. & Vasylenko M.V. (2018) Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva v umovakh nestabilnoho rynkovoho seredovyshcha [Managing the competitiveness of the enterprise in an unstable market environment]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky - Global and national economic problems. № 15. 23–27. Retrieved from: http://global-national.in.ua/issue-20-2017.

Dolzhanskyi I.Z. & Zahorna T.O. (2006). Konkurentospromozhnist pidpryiemstva [Competitiveness of the enterprise]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury. (in Ukrainian)

Kotler F. (2005). Marketing menedzhment. Ekspress-kurs [Marketing management. Express course]. St. Petersburg: Piter. (in Russian)

Kuchkova K.O. (2018) Konkurentni perevahy silskohospodarskoho pidpryiemstva v suchasnykh umovakh hospodariuvannia [Competitive advantages of an agricultural enterprise in modern economic conditions]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/255.pdf.

Lamben Zh.-Zh. (2007). Menedzhment, orientirovannyy na rynok [Market-oriented management]. St. Petersburg: Piter. (in Russian)

Lihonenko L.O. (2005). Pidpryiemstvo v umovakh hlobalizatsii: usvidomlennia novykh realii [Enterprise in the context of globalization: awareness of new realities]. In A.A. Mazaraki (Ed.), Proceedings from: Vseukrainskoi naukovo-praktuchnoi konferencii «Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva v Ukraini» – Problems and prospects of entrepreneurship development in Ukraine: Proceedings of the All-Ukrainian scientific-practical conference. Kyiv: KNTEU. (in Ukrainian])

Porter M. (2005). Konkurentsiya [Competition]. Moscow: Vilyams. (in Russian)

Silske, lisove ta rybne hospodarstvo [Agriculture, forestry and fisheries] (2020). Main Department of Statistics in Poltava region. Retrieved from: http://pl.ukrstat.gov.ua/

Sitkovska A. O. (2016). Formuvannia konkurentnykh perevah ahrarnykh pidpryiemstv [Formation of competitive advantages of agricultural enterprises]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Kherson State University. Vol. 20. P. 2. 98–100. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_20%282%29__26.

Statystychnyi zbirnyk «Balansy ta spozhyvannia osnovnykh produktiv kharchuvannia naselenniam Ukrainy» [Statistical collection «Balances and consumption of basic foodstuffs by the population of Ukraine»] (2020). State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm.

Stelmashchuk N.A. (2013). Diahnostyka konkurentnykh perevah ahrarnykh pidpryiemstv [Diagnosis of competitive advantages of agricultural enterprises]. Stalyi rozvytok ekonomiky – Sustainable economic development. № 4. 125–132. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_4_29.

Fatkhutdinov R.A. (2004). Upravlenie konkurentosposobnostyu organizatsii [Management of the competitiveness of the organization]. Moscow: Eksmo. (in Russian)

Переглядів статті: 325
Завантажень PDF: 214
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Воронько-Невіднича, Т., Афанасьєва, А., & Сіренко, О. (2020). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЯГНЕННЯ ТА УТРИМАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ В АГРАРНОМУ БІЗНЕСІ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-82
Розділ
ЕКОНОМІКА