ВПЛИВ ФАКТОРІВ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ВИБІР ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПАНІЙ

  • Віолета Алхімова Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку
Ключові слова: іртуальний оператор мобільного зв’язку, MVNO, мобільний зв'язок, конкурентні переваги, аналіз внутрішнього середовища

Анотація

У статті розглянуто вплив факторів внутрішнього середовища на вибір ефективної стратегії розвитку телекомунікаційних компаній. Внутрішній стан підприємства є важливим чинником ефективної роботи підрозділів, аналіз його діяльності допомагає виявити напрямок подальшого розвитку, оцінити стан підприємства, корегувати обрану стратегію та розробити рекомендації, щодо подальшого ефективного розвитку підприємства. Завдяки застосуванню методу SNW виявлено відповідність між стратегічним планом та внутрішніми можливостями та ресурсами телекомунікаційних компаній. Аналіз наукової літератури та практики проведення кількісної оцінки внутрішніх чинників та SNW-аналізу свідчить про значну ефективність застосування даного методу оцінки, який спрямовано не тільки на поліпшення внутрішнього стану підприємства, а і є одним із основних факторів впливу вибору ефективної стратегії компанії.

Посилання

Даценко Г.В. Чинники зовнішнього та внутрішнього фінансового середовища машинобудівних підприємств безпосереднього і непрямого впливу. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 6. Т. 3. С. 198–202.

Майкл Э. Портер. Конкуренция. Москва : Вильямс, 2000. С. 495.

Генрі Мінцберг, Стратегічне сафарі. Екскурсія по нетрях стратегічного менеджменту. Москва : Альпіна Паблішер, 2016. 366 c.

Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством в умовах економіки знань та інтелектуалізації менеджменту. Економічний форум. 2016. № 1. С. 161–170.

Добровенко О.А. Еволюція поняття стратегічного планування. Формування ринкових відносин в Україні. 2011. № 8 (123). С. 29–32.

Гевлич Л.Л. Використання стратегічної діагностики в розробці стратегії підприємства : автореф. дис.канд.екон.наук: економіка, організація і управління підприємством. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Луганськ, 2005. С. 19.

Яхонтова Є. Десять кроків для подолання розриву між заявленою стратегією і реальними процесами. 2008. № 2. С. 27–32.

Vodafonegroup. URL: https://www.vodafone.com/

Загорна Т.О., Ткачова А.В. Віртуальні організації в умовах інформаційної економіки: специфіка діяльності, конкурентні переваги. Інновації. Конкурентоспроможність. 2014. № 6 (16). С. 128–135.

Datsenko H.V. (2010) Factors of external and internal financialenvironment of machine-building enterprises of direct and indirect influence. Bulletin of Khmelnytsky National University, № 6, vol. 3, pp. 198–202.

Maikl Ye. Porter (2000) Competition. Moscow: Williams, p. 495.

Henry Mintzberg, Strategic safari. A tour of the slums of strategic management. Moscow: Alpina Publisher, 2016. 366 p.

Ligonenko L.A. (2016) Anti-crisis management of the enterprise in the knowledge economy and intellectualization of management. Economic Forum, № 1, pp. 161–170.

Dobrovenko O.A. (2011) Evolution of the concept of strategic planning. Formation of market relations in Ukraine, № 8 (123), pp. 29–32.

Hevlych L.L. (2005) Vykorystannia stratehichnoi diahnostyky v rozrobts stratehii pidpryiemstva. Ph.D. Thesis, 08.06.01 – ekonomika, orhanizatsiia i upravlinnia pidpryiemstvom, Skhidnoukrainskyi natsionalnyi universytet imeni Volodymyra Dalia, Luhansk, Ukraine.

Yakhontova Ye. (2008) Ten steps to bridge the gap between the stated strategy and the real processes, № 2, pp. 27–32.

Vodafone group. Available at: https://www.vodafone.com/

Zahorna T.O., Tkachova A.V. (2014) Virtual organizations in the information economy: the specifics of activities, competitive advantages. Innovation. Competitiveness. № 6 (16), pp. 128–135.

Переглядів статті: 281
Завантажень PDF: 686
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Алхімова, В. (2022). ВПЛИВ ФАКТОРІВ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ВИБІР ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПАНІЙ. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-1
Розділ
ЕКОНОМІКА