МЕТОДИКА ОЦІНКИ СТАНУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Ключові слова: управління, зони розвитку, страхова компанія, оцінка, фінансово-економічний стан, результати діяльності, методика

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням оцінки стану управління фінансово-економічними результатами, що є маркерами ефективної діяльності страхових компаній. Зазначено, що в такій оцінці потрібно враховувати етапи розвитку компанії, адже кожний з етапів накладає на процес управління свої особливості. Отже, спершу з цієї позиції виділені та описані зони розвитку підприємства у відповідності до закону еволюційного розвитку систем. Далі запропоновано методику, за допомогою якої можливо визначити зону розвитку, в якій знаходиться страховик; з’ясувати конкретний комплекс необхідних управлінських дій щодо реагування на визначений стан; отримати рекомендацію, які із суб’єктів управління повинні брати участь у активному впровадженні змін у відповідь на визначений стан розвитку компанії. Крім того, детально описано, як рекомендовано впроваджувати методику в практику управління страховою компанією та яким чином вписати визначену оціночну процедуру у загальний план управлінських дій щодо покращення фінансово-економічних результатів компанії.

Посилання

Біла книга "Майбутнє регулювання ринку страхування" / Національний банку України : офіційний сайт. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/bila-kniga-maybutnye-regulyuvannya-rinku-strahuvannya

План підготовки проєктів регуляторних актів Національного банку України на 2022 рік / Національний банк України : офіційний сайт. URL: https://bank.gov.ua/ua/legislation/06122021_883-no_plan2022

Семенча І.Є., Уаба А.Е. Аналіз сучасного стану трансформаційних змін на страховому ринку України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2021. Вип. 39. С. 141–146. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2021-39-25

Balytska M. V. Specifications of the sources of securing insurance company's financial stability. Baltic Journal of Economic Studies. 2017. Vol. 3. № 1, рр. 4–10. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-1-4-10

Величко Г.О., Сташкевич Н.М., Сташкевич О.С. Напрями удосконалення фінансової стійкості страхових компаній. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2017. № 25. С. 79–82.

Кравчук Г.В., Бережна Т.А. Дослідження проблем формування фінансових результатів страховиків. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2016. № 1. С. 193–203.

Приступа Л.А. Оцінювання фінансової стійкості страхової компанії як базис управлінської діяльності. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. № 2. С. 16–22.

Шинкаренко О.М., Бразілій Н.М. Методичні аспекти аналізу фінансових результатів страхових компаній. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2015. Вип. 28. С. 164–173.

Говорушко Т.А., Стецюк В.М., Толстенко О.Ю. Управління фінансовою діяльністю страхової компанії з метою забезпечення її ефективного розвитку : монографія. Київ : НУХТ, 2012. 376 с.

Головіна В.В., Шірінян Л.В, Управління грошовими потоками страхової компанії. Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. 2018. Т. 23. Вип. 7. С. 161–164.

Єрмошенко А.М. Методичний підхід до аналізу стресостійкості страхових компаній. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 7. С. 369–377.

Заволока Л.О., Сіліна І.С., Колєснік Є.О. Методи управління фінансовими ризиками страхової компанії. Приазовський економічний вісник. 2019. Вип. 2(13). С. 278–282.

Корват О.В., Мамедов Н.К. Теоретичні аспекти оптимізації збуту в страховій компанії. Modern Scientific Challenges аnd Trends: a collection scientific works of the International scientific conference (Warsaw, 28th april, 2018). Warsaw: Sp. z o. o. "iScience", 2018. pp. 32–35.

Корват О.В., Мамедов Н.К. Управління доходами страхової компанії. Ефективна економіка. 2019. № 11. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.11.64

Литвин А.В. Розробка дерев рішень для прогнозування фінансової кризи в страхових компаніях України. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. 2015. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6795/Lytvyn_Rozrobka_derev%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Нєізвєстна О.В., Огоновська А.О. Інформаційне забезпечення менеджменту страхової компанії. Економіка і суспільство. 2010. Вип. 10. С. 643–650.

Пагас О.О., Забурмеха Є.М. Необхідність стратегічного управління в страхових компаніях. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 6. T. 3. С. 156–160.

Фінансовий ринок у цифрах / Національний банк України : офіційний сайт. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/u-veresni-na-rinku-nebankivskih-finustanov-dodalosya-34-kompaniyi-a-22-uchasniki-zalishili-rinok--rezultati-litsenzuvannya-ta-reyestratsiyi

National Bank of Ukraine (2022) Bila knygha «Majbutnje reghuljuvannja rynku strakhuvannja v Ukrajini» [White Paper "Future regulation of the insurance market in Ukraine"]. Kyiv. Retrieved from: https://bank.gov.ua/admin_uploads /article/White_paper_insurance_2020.pdf?v=4 (in Ukrainian)

National Bank of Ukraine (2022) Plan pidghotovky projektiv reghuljatornykh aktiv Nacionaljnogho banku Ukrajiny na 2022 rik [Plan for the preparation of draft regulatory acts of the National Bank of Ukraine for 2022]. Kyiv. Retrieved from: https://bank.gov.ua/ua/legislation/06122021_883-no_plan2022 (in Ukrainian)

Semencha I., Ouaba A. (2021) Analiz suchasnogho stanu transformacijnykh zmin na strakhovomu rynku Ukrajiny [Analysis of the current state of transformational changes in the insurance market of Ukraine]. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: International Economics and the Blues of the World. Vol. 39, pp. 141–146. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2021-39-25

Balytska M.V. (2017) Specifications of the sources of securing insurance company's financial stability. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 3. № 1, рр. 4–10. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-1-4-10

Velychko Gh.O., Stashkevych N.M., Stashkevych O.S. (2017) Naprjamy udoskonalennja finansovoji stijkosti strakhovykh kompanij [Directly improve the financial stability of insurance companies]. Scientific Bulletin of the International Humanitarian University. Series: Economics and management. № 25, pp. 79–82. (in Ukrainian)

Kravchuk Gh.V., Berezhna T.A. (2016) Doslidzhennja problem formuvannja finansovykh rezuljtativ strakhovykiv [Research of problems in the formation of financial results in insurance companies]. Problems and prospects of the economy and management. № 1, pp. 193–203. (in Ukrainian)

Prystupa L.A. (2019) Ocinjuvannja finansovoji stijkosti strakhovoji kompaniji jak bazys upravlinsjkoji dijaljnosti [Assessing the financial stability of the insurance company as a basis for management activities]. Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic sciences. № 2, pp. 16–22. (in Ukrainian)

Shynkarenko O.M., Brazilij N.M. (2015) Metodychni aspekty analizu finansovykh rezuljtativ strakhovykh kompanij [Methodological aspects of the analysis of financial results of insurance companies]. Scientific works of Kirovograd National Technical University. Economic sciences. Vol. 28, pp. 164–173. (in Ukrainian)

Ghovorushko T.A., Stecjuk V.M., Tolstenko O.Ju. (2012) Upravlinnja finansovoju dijaljnistju strakhovoji kompaniji z metoju zabezpechennja jiji efektyvnogho rozvytku [Management of financial activities of an insurance company in order to ensure its effective development]. Kyiv: NUHT. (in Ukrainian)

Holovina V.V., Shirinian L.V. (2018) Upravlinnja ghroshovymy potokamy strakhovoji kompaniji [Cash flow management of an insurance company]. Bulletin of Odessa National University named after I. Mechnikov. T. 23. Vol. 7, pp. 161–164. (in Ukrainian)

Jermoshenko A.M. (2016) Metodychnyj pidkhid do analizu stresostijkosti strakhovykh kompanij [Methodical approach to stress analysis of insurance companies]. Current economic problems. № 7, pp. 369–377. (in Ukrainian)

Zavoloka L.O., Silina I.S., Koljesnik Je.O. (2019) Metody upravlinnja finansovymy ryzykamy strakhovoji kompaniji [Methods of financial risk management of an insurance company]. Priazovsky Economic Bulletin. Vol. 2(13), pp. 278–282. (in Ukrainian)

Korvat O.V., Mamedov N.K. (2018). Teoretychni aspekty optymizaciji zbutu v strakhovij kompaniji [Theoretical aspects of sales optimization in an insurance company]. Modern Scientific Challenges аnd Trends: a collection scientific works of the International scientific conference, Warsaw, 28th April, pp. 32–35. (in Ukrainian)

Korvat O.V., Mamedov N.K. (2019) Upravlinnja dokhodamy strakhovoji kompaniji [Income management of an insurance company]. Efficient economy. № 11. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.11.64

Lytvyn A.V. (2015) Rozrobka derev rishenj dlja proghnozuvannja finansovoji kryzy v strakhovykh kompanijakh Ukrajiny [Development of decision trees for forecasting the financial crisis in insurance companies of Ukraine]. Scientific notes of NaUKMA. Economic sciences. Retrieved from http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6795/Lytvyn_Rozrobka_derev%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y (in Ukrainian)

Njeizvjestna O.V., Oghonovsjka A.O. (2010) Informacijne zabezpechennja menedzhmentu strakhovoji kompaniji [Information support for the management of the insurance company]. Economy and society. Vol. 10, pp. 643–650. (in Ukrainian)

Paghas O.O., Zaburmekha Je.M. (2009) Neobkhidnistj strateghichnogho upravlinnja v strakhovykh kompanijakh [The need for strategic management in insurance companies]. Bulletin of Khmelnytsky National University. № 6. Vol. 3, pp. 156–160. (in Ukrainian)

National Bank of Ukraine (2022) Finansovyj rynok u cyfrakh [Financial market in numbers]. Kyiv. Retrieved from: https://bank.gov.ua/ua/news/all/u-veresni-na-rinku-nebankivskih-finustanov-dodalosya-34-kompaniyi-a-22-uchasniki-zalishili-rinok--rezultati-litsenzuvannya-ta-reyestratsiyi (in Ukrainian)

Переглядів статті: 271
Завантажень PDF: 172
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Семенча, І. (2022). МЕТОДИКА ОЦІНКИ СТАНУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-49
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ