КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ТА СТВОРЕННЯ МІЖНАРОДНИХ КОНСОРЦІУМІВ

Ключові слова: вища освіта, конкурентоспроможність, інтернаціоналізація, міжнародний консорціум, кластер, кооперація, ефективність

Анотація

Стаття присвячена проблематиці створення та розвитку освітніх кластерів як новій формі взаємодії у світовому освітньо-науковому середовищі. Розглянуто передумови створення кластерів, зокрема роль глобалізації в цих процесах, яка впливає з одного боку на інтернаціоналізацію вищої освіти, а з другого продукує ризики зниження конкурентоспроможності закладів вищої освіти на світових ринках освітніх послуг. Встановлено, що інтернаціоналізація та міжнародна кооперація з іноземними закладами вищої освіти стає додатковим чинником іміджу країни та чинником конкурентності на зовнішніх ринках. Визначено переваги, можливості освітніх кластерів, зокрема створення міжнародних консорціумів, функціонування яких створює можливості, умови та механізмів для гнучкого реагування на потреби освітнього ринку, координує можливості між учасниками консорціуму з метою підвищення якості освітніх послуг та входження у світове освітнє середовище.

Посилання

Вербицька А.В. Міжнародний ринок освітніх послуг: сучасні тенденції та їх вплив на конкурентоспроможність національної економіки. Управління розвитком. 2018. № 1(191). С. 11–18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2018_1_4

Портер М. Конкурентна перевага. Як досягти стабільно високих результатів. Київ : Наш формат, 2019.

Сбруєва А., Козлов Д. Інтернаціоналізація як драйвер розвитку інноваційної системи університету. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2016. № 6 (60). С. 71–87. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2016_6_10

Derii Zh., Zosymenko T., & Zhurba І. (2017). Methodological providing of the development cluster policy. Scientific bulletin of Polissia, 2(10), 49–54. doi: 10.25140/2410-9576-2017-1-2(10)-49-54

Темпус IV (н.д.). URL: https://erasmusplus.org.ua/tempus-iv.html

Verbytska A.V. (2018) Mizhnarodnyi rynok osvitnikh posluh: suchasni tendentsii ta yikh vplyv na konkurentospromozhnist natsionalnoi ekonomiky. Upravlinnia rozvytkom, 1 (191), 11–18. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2018_1_4 (in Ukrainian)

Porter M. (2019). Konkurentna perevaha. Yak dosiahty stabilno vysokykh rezultativ. Kyiv: Nash format. (in Ukrainian)

Sbruieva A., & Kozlov D. (2016). Internatsionalizatsiia yak draiver rozvytku innovatsiinoi systemy universytetu. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii, 6 (60), 71–87. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2016_6_10 (in Ukrainian)

Derii Zh., Zosymenko T., & Zhurba І. (2017). Methodological providing of the development cluster policy. Scientific bulletin of Polissia, 2(10), 49–54. doi: 10.25140/2410-9576-2017-1-2(10)-49-54

Tempus IV (н.д.). Retrieved from: https://erasmusplus.org.ua/tempus-iv.html

Переглядів статті: 66
Завантажень PDF: 98
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Бебко, С. (2020). КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ТА СТВОРЕННЯ МІЖНАРОДНИХ КОНСОРЦІУМІВ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-65
Розділ
ЕКОНОМІКА