ВАЖЛИВІСТЬ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН

Ключові слова: фінансове господарство, фінансово-господарський аналіз, всебічне забезпечення, кошторис, фінансове забезпечення

Анотація

Для визначення повної потреби в коштах важливо мати інформацію, яка б читко вказувала на нагальні потреби по кожному структурному підрозділу військової частини. Розв’язання означеної проблеми можна досягти за допомогою аналізу фінансово-господарської діяльності. За його допомогою можна простежити динаміку, тенденції зміни будь-яких показників, проаналізувати вплив факторів та підрахувати невикористані резерви. Аналіз останніх досліджень з цього напрямку показав, що дана проблема тільки набирає актуальності і потребує ще значних наукових розробок. В статті розглянуто значення фінансового господарства військових частин в системі всебічного забезпечення їх потреб. Визначені напрямки роботи фінансового господарства. Зосереджено увагу на важливості аналізу фінансово-господарської діяльності.

Посилання

Сизов А.І., Цюкало Л.В. Перспективи фінансового забезпечення військовослужбовців збройних сил України. International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2019. № 7(27). С. 23–27.

Яришко О.В., Ткаченко Є.Ю. Фінансовий аналіз діяльності бюджетної організації. Вісник Запорізького національного університету. 2008. № 1(3). С. 174–180.

Гончаренко Н.Г. Роль комплексного системного аналізу в управлінні підприємством. Економіка та суспільство. 2017. № 12. С. 683–686. URL: http://economyandsociety.in.ua (дата звернення: 29.09.2021).

Гончаренко Н.Г. Роль економічного аналізу в умовах глобалізації економіки. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 14. С. 126–129.

Podgorna, I., Babenko, V., Honcharenko, N., Sáez-Fernández, F. J., Fernández, J. A. S., & Yakubovskiy, S. Modelling and Analysis of Socio-Economic Development of the European Union Countries through DP2 Method. WSEAS Transactions on Business and Economics. 2020. Vol. 17(44). pp. 454–466. DOI: https://doi.org/10.37394/23207.2020.17.44

Єршова О.Л., Остапенко О.П. Застосування вибіркових методів при оцінці ризиків фінансово-господарської діяльності військових частин Збройних сил України. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. 2015. № 2. С. 50–57.

Ващенко І.В., Ткаченко М.В., Федоренко Р.М., Педан Ф.П., Руденська Г.В. Система ключових показників ефективності фінансового забезпечення Збройних Сил України. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 2016. № 1. С. 126–129.

Буряченко А. Перспективи фінансового забезпечення розвитку збройних сил України. Ринок цінних паперів України. 2010. № 7. С. 31–41.

Хмелюк А.В., Ломонос О.Ю., Фабриченко Т.В. Аналіз діяльності неприбуткових організацій: методологічний аспект. Економічний аналіз. 2018. Том 28. № 4. С. 50–58.

Syzov A.I., Tsyukalo L.V. (2019) Perspektyvy finansovoho zabezpechennya viys'kovosluzhbovtsiv zbroynykh syl Ukrainy [Prospects for financial support of servicemen of the Armed Forces of Ukraine]. International Journal of Innovative Technologies in Economy, vol. 7 (27), pp. 23–27. (in Ukrainian)

Yaryshko O.V., Tkachenko Ye.Yu. (2008) Finansovyy analiz diyal'nosti byudzhetnoyi orhanizatsiyi. [Financial analysis of the budget organization]. Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu, vol. 1 (3), pp. 174–180. (in Ukrainian)

Goncharenko N.G. (2017) Rol' kompleksnoho systemnoho analizu v upravlinni pidpryyemstvom. [The role of complex systems analysis in enterprise management]. Ekonomika ta suspiljstvo, vol. 12, pp. 683–686. Available at: http://economyandsociety.in.ua (accessed 29 September 2021). (in Ukrainian)

Goncharenko N.G. (2016) Rol' ekonomichnoho analizu v umovakh hlobalizatsiyi ekonomiky [The role of economic analysis in the context of economic globalization]. Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 14, pp. 126–129. (in Ukrainian)

Podgorna, I., Babenko, V., Honcharenko, N., Sáez-Fernández, F. J., Fernández, J. A. S., & Yakubovskiy, S. (2020). Modelling and Analysis of Socio-Economic Development of the European Union Countries through DP2 Method. WSEAS Transactions on Business and Economics, vol. 17(44), pp. 454–466. DOI: https://doi.org/10.37394/23207.2020.17.44

Yershova O.L., Ostapenko O.P. (2015) Zastosuvannya vybirkovykh metodiv pry otsintsi ryzykiv finansovohospodars'koyi diyal'nosti viys'kovykh chastyn Zbroynykh syl Ukrayiny [Application of sampling methods in assessing the risks of financial and economic activities of military units of the Armed Forces of Ukraine]. Bukhhalters'kyy oblik, analiz ta audyt: problemy teoriyi, metodolohiyi, orhanizatsiyi, vol. 2, pp. 50–57. (in Ukrainian)

Vashchenko I.V., Tkachenko M.V., Fedorenko R.M., Pedan F.P., Rudens'ka H.V. (2016) Systema klyuchovykh pokaznykiv efektyvnosti finansovoho zabezpechennya Zbroynykh Syl Ukrayiny [System of key indicators of efficiency of financial support of the Armed Forces of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats' Tsentru voyenno-stratehichnykh doslidzhen' Natsional'noho universytetu oborony Ukrayiny imeni Ivana Chernyakhovs'koho, vol. 1, pp. 126–129. (in Ukrainian)

Buryachenko A. (2010) Perspektyvy finansovoho zabezpechennya rozvytku zbroynykh syl Ukrayiny [Prospects for financial support for the development of the Armed Forces of Ukraine]. Rynok tsinnykh paperiv Ukrayiny, , vol. 7, pp. 31–41. (in Ukrainian)

Khmelyuk A.V., Lomonos O.Yu., Fabrychenko T.V. Analiz diyal'nosti neprybutkovykh orhanizatsiy: metodolohichnyy aspect [Analysis of the activities of non-profit organizations: methodological aspect]. Ekonomichnyy analiz, vol. 28, no. 4, pp. 50–58. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 206
Завантажень PDF: 185
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Гончаренко, Н. (2022). ВАЖЛИВІСТЬ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН . Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-23
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ