КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ

Ключові слова: аптечний заклад, конкурентні переваги, екзогенні фактори, ендогенні фактори, управління конкурентними перевагами

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення конкурентних переваг сучасних аптечних закладів і управління ними. Авторами відзначено, що конкурентні переваги – це характеристики, властивості товару або марки, які створюють для організації певні переваги над своїми безпосередніми конкурентами. На їх формування мають вплив відповідні чинники макро- та мікросередовища. Спираючись на проведені соціологічні дослідження сучасними науковцями було відзначені найбільш важливі умови та фактори, що впливають на формування конкурентних переваг сучасних аптечних закладів та аптечних мереж. Авторами зазначено, що під управлінням конкурентними перевагами слід розуміти свідомий процес їх формування з метою адаптації аптечного закладу до вимог зовнішнього середовища і забезпечення його довгострокового успіху. З метою вдосконалення процесу управління конкурентними перевагами було запропоновано алгоритм перетворення сильних сторін аптечного закладу у конкурентні переваги.

Посилання

Бушина Н.С. Разработка методических подходов к оценке конкурентоспособности аптечных организаций на региональном уровне: дис канд. фармацевт. наук: 14.04.03. Курск, 2015. 249 с.

Галковская Г. Несколько новелл о повышении эффективности аптечного бизнеса. URL: http://www.apteka.ua/article/336234 (дата звернення: 26.12.2021)

Дмитрик Е. Аптечный бизнес: Пути повышения эффективности URL : http://www.apteka.ua/article/238972 (дата звернення: 26.12.2021)

Дрёмова Н.Б., Бушина Н.С. Исследование конкурентных преимуществ в аптечных организациях. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-konkurentnyh-preimuschestv-v-aptechnyh-organizatsiyah (дата звернення: 15.12.2021)

Дрёмова Н.Б., Афанасьева Т.Г. Проблема формирования конкурентних преимуществ: социологические исследования руководителей аптечных организаций. URL: http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/chembio/2017/04/2017-04-20.pdf. (дата звернення: 15.12.2021)

Касич А.О., Харькова Ж.В. Управління конкурентними перевагами підприємства. Економічний аналіз. 2016. Том 25. № 2. С. 79–85.

Лупак Р.Л. Конкурентоспроможність підприємства : навч. посіб. Львів : Видавництво ЛКА, 2016. 484 с.

Мала Ж.В., Посилкіна О.В., Нессонова М.М. Аналіз факторів впливу на динаміку конкурентоспроможності аптечних мереж у залежності від їх типу. Управління, економіка та забезпечення якості у фармації. 2017. № 1. С. 57–65.

Посилкіна О.В., Козирєва О.В. Конкурентоспроможність підприємства. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів Частина І. Харків : Вид-во НФаУ, 2016. 181 с.

Терещук С.І., Громовик Б.П. Оцінка конкурентоспроможності аптеки за зовнішніми перевагами. Провізор. 2013. № 3. С. 9–14.

Широкова И. Факторы и тенденции развития аптечных сетей. Ремедиум. 2013. № 2. С. 7–13.

Bushina N. (2015) Razrabotka metodicheskikh podkhodov k otsenke konkurentosposobnosti aptechnykh organizatsiy na regionalnom urovne [Development of methodological approaches to assessing the competitiveness of pharmacy organizations at the regional level]: dis kand. farmatsevt. nauk: 14.04.03. [Cand. pharmacist sciences: 14.04.03]. Kursk, 249 p.

Galkovskaya G. Neskolko novell o povyshenii effektivnosti aptechnogo biznesa [Several novels about improving the efficiency of the pharmacy business]. Available at: http://www.apteka.ua/article/336234 (accessed 26 December 2021).

Dmitrik Ye. Aptechnyy biznes: Puti povysheniya effektivnosti [Pharmacy business: Ways to improve efficiency]. Available at: http://www.apteka.ua/article/238972 (accessed 26 December 2021).

Dremova N., Bushina N. Issledovanie konkurentnykh preimushchestv v aptechnykh organizatsiyakh [Study of competitive advantages in pharmacy organizations]. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-konkurentnyh-preimuschestv-v-aptechnyh-organizatsiyah (accessed 15 December 2021).

Dremova N.B., Afanaseva T.G. Problema formirovaniya konkurentnikh preimushchestv: sotsiologicheskie issledovaniya rukovoditeley aptechnykh organizatsiy [The problem of formation of competitive advantages: sociological studies of the heads of pharmacy organizations]. Available at: http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/chembio/2017/04/2017-04-20.pdf. (accessed 15 December 2021).

Kasych A.O., Kharjkova Zh.V. (2016) Upravlinnja konkurentnymy perevaghamy pidpryjemstva [Management of competitive advantages of the enterprise]. Ekonomichnyj analiz. T. 25, no 2, pp. 79–85.

Lupak R.L. (2016) Konkurentospromozhnistj pidpryjemstva [Competitiveness of the enterprise:] : navch. posib. [Textbook]. Lviv: Vydavnyctvo LKA, 484 s. (in Ukrainian)

Mala Zh.V., Posylkina O.V., Nessonova M.M. (2017) Analiz faktoriv vplyvu na dynamiku konkurentospromozhnosti aptechnykh merezh u zalezhnosti vid jikh typu [Analysis of factors influencing the dynamics of competitiveness of pharmacy networks depending on their type]. Upravlinnja, ekonomika ta zabezpechennja jakosti u farmaciji, no 1, pp. 57–65.

Posylkina O.V., Kozyrjeva O.V. (2016) Konkurentospromozhnistj pidpryjemstva [Competitiveness of the enterprise]. Navchaljnyj posibnyk dlja studentiv ekonomichnykh specialjnostej vyshhykh navchaljnykh zakladiv [Textbook for students of economic specialties of higher educational institutions] Chastyna I. Kharkiv: Vyd-vo NFaU.,181 p.

Tereshhuk S.I., Ghromovyk B.P. (2013) Ocinka konkurentospromozhnosti apteky za zovnishnimy perevaghamy. [Evaluation of the competitiveness of the pharmacy by external preferences]. Provizor, no 3, pp. 9–14.

Shirokova I. (2013) Faktory i tendentsii razvitiya aptechnykh setey. [Factors and trends in the development of pharmacy chains]. Remedium, no 2, pp. 7–13.

Переглядів статті: 267
Завантажень PDF: 342
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Гладкова, О., Братішко, Ю., & Деренська, Я. (2022). КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-22
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ