МУНІЦИПАЛЬНЕ ЖИТЛО ЯК НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ АКТИВІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

  • Андрій Дуб ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0001-6377-1556
Ключові слова: муніципальне житло, територіальна громада, активи, оренда, органи місцевого самоврядування

Анотація

Муніципальне житло як актив територіальних громад може стати напрямом покращення житлових умов жителів громад, які не можуть самостійно вирішення свої житлові проблеми. У статті наведено сутність та механізм функціонування муніципального житла як активу територіальної громади. Охарактеризовано переваги та недоліки муніципального житла для територіальної громади. Наведено приклад функціонування муніципального житла у Польщі. Проведено аналіз та критично оцінено чинні практики забезпечення жителів територіальних громад України муніципальним житлом на прикладі Вінницької, Дніпровської, Львівської та Білоцерківської міських громад. Запропоновано шляхи розвитку муніципального житла в територіальних громадах України. Вказано на доцільність на місцевому рівні розширення категорій громадян, які мають право на проживання у муніципальному житлі.

Посилання

Комнатний С.О. Поняття та форми соціального житла у житлових політиках країн світу. Наукові перспективи. 2021. № 3(9). С. 269–277. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2021-3(9)-269-277

Ничипоренко С.В. Інституційні основи моделі соціального житла: міжнародний досвід та напрями використання. Вісник Хмельницького національного університету. 2012. № 1. С. 247–252.

Muczyński, A. Financial flow models in municipal housing stock management in Poland. Land Use Policy. 2020. Vol. 91. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104429

The Free Dictionary. Municipal housing. URL: https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Municipal+housing

Як іноземцю орендувати муніципальну квартиру в Польщі? URL: https://europortal.biz.ua/evropa/polshha/zhyttia-polsha/orenduvaty-munitsypalnu-kvartyru.html

Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 16.01.2020 р. №73 «Про затвердження Програми «Муніципальне житло Вінницької міської об’єднаної територіальної громади» в новій редакції». URL: https://www.vmr.gov.ua/Docs/default.aspx

Триває будівництво муніципального будинку на вул. А. Бортняка: вже звели шість поверхів другої секції та три поверхи першої. URL: https://www.vmr.gov.ua/tryvaie-budivnytstvo-munitsypalnoho-budynku-na-vul-a-bortniaka-vzhe-zvely-shist-poverkhiv-druhoi-sektsii-ta-try-poverkhy-pershoi

Рішення Дніпровської міської ради VII скликання від 21.10.2021 р. №9/62 «Про затвердження Програми «Муніципальне житло м. Дніпра» на 2021-2025 роки». URL: https://dniprorada.gov.ua/upload/editor/9_62_programa_municipalne_zhitlo_2021-2025_1.pdf

У Дніпрі подовжили програму «Муніципальне житло» ще на п’ять років. URL: https://dniprorada.gov.ua/uk/articles/item/40965/u-dnipri-podovzhili-programu-municipalne-zhitlo-sche-na-pyat-rokiv

Ухвала Львівської міської ради 12-тої сесії 7-го скликання від 25.01.2018 р. № 2886 «Про затвердження Програми забезпечення житлом посадових осіб виконавчих органів Львівської міської ради та працівників комунальних підприємств, установ, організацій». URL: https://www8.city-adm.lviv.ua/inTEAM/Uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/E52AE01090713119C225822D003176B8?OpenDocument

Садовий виділив 3 квартири посадовцям міськради за професіоналізм. URL: https://varianty.lviv.ua/62888-sadovyi-vydilyv-3-kvartyry-posadovtsiam-miskrady-za-profesionalizm

Рішення Білоцерківської міської рада Київської області від 27 грудня 2018 року №3195-63-VII «Про затвердження Програми забезпечення жителів міста Біла Церква муніципальним житлом на 2019-2024 роки». URL: https://kyiv.molod-kredit.gov.ua/images/DOCUMENTS/3195-63-VII_2.doc

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Житлові програми. URL: https://www.molod-kredit.gov.ua/

Житловий фонд України. Статистичний збірник. Київ, 2018. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/07/zb_jf_2017_pdf.pdf

Komnatnyi, S. O. (2021). Poniattia ta formy sotsialnoho zhytla u zhytlovykh politykakh krain svitu [Concepts and forms of social housing in housing policies of the world]. Naukovi perspektyvy, 3(9), 269–277. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2021-3(9)-269-277 [in Ukrainian].

Nychyporenko, S. V. (2012). Instytutsiini osnovy modeli sotsialnoho zhytla: mizhnarodnyi dosvid ta napriamy vykorystannia [Institutional bases of the social housing model: international experience and directions of use]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 1, 247–252. Retrieved from http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2012_1/247-252.pdf [in Ukrainian].

Muczyński, A. (2020). Financial flow models in municipal housing stock management in Poland. Land Use Policy. Vol. 91. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104429

The Free Dictionary. Municipal housing. Retrieved from https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Municipal+housing (accessed 20 January 2022).

Yak inozemtsiu orenduvaty munitsypalnu kvartyru v Polshchi? [How can a foreigner rent a municipal apartment in Poland?]. Retrieved from https://europortal.biz.ua/evropa/polshha/zhyttia-polsha/orenduvaty-munitsypalnu-kvartyru.html (accessed 25 January 2022).

Vinnytsia City Council (2020). Resolution “Pro zatverdzhennia Prohramy “Munitsypalne zhytlo Vinnytskoi miskoi obiednanoi terytorialnoi hromady” v novii redaktsii”. Retrieved from https://www.vmr.gov.ua/Docs/default.aspx (accessed 25 January 2022).

Tryvaie budivnytstvo munitsypalnoho budynku na vul. A. Bortniaka: vzhe zvely shist poverkhiv druhoi sektsii ta try poverkhy pershoi [The construction of a municipal building on the street. A. Bortnyak: six floors of the second section and three floors of the first have already been built]. Retrieved from https://europortal.biz.ua/evropa/polshha/zhyttia-polsha/orenduvaty-munitsypalnu-kvartyru.html (accessed 25 January 2022).

Dnipro City Council (2021). Resolution “Pro zatverdzhennia Prohramy “Munitsypalne zhytlo Dnipra” na 2021-2025 roky”. Retrieved from https://dniprorada.gov.ua/upload/editor/9_62_programa_municipalne_zhitlo_2021-2025_1.pdf (accessed 27 January 2022).

U Dnipri podovzhyly prohramu “Munitsypalne zhytlo” shche na piat rokiv [Dnipro has extended the Municipal Housing Program for another five years]. Retrieved from https://dniprorada.gov.ua/uk/articles/item/40965/u-dnipri-podovzhili-programu-municipalne-zhitlo-sche-na-pyat-rokiv (accessed 27 January 2022).

Lviv City Council (2018). Resolution “Pro zatverdzhennia Prohramy zabezpechennia zhytlom posadovykh osib vykonavchykh orhaniv Lvivskoi miskoi rady ta pratsivnykiv komunalnykh pidpryiemstv, ustanov, orhanizatsii”. Retrieved from https://www8.city-adm.lviv.ua/inTEAM/Uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/E52AE01090713119C225822D003176B8?OpenDocument

Sadovyi vydilyv 3 kvartyry posadovtsiam miskrady za profesionalizm [Sadovyi allocated 3 apartments to City Council officials for their professionalism]. Retrieved from https://varianty.lviv.ua/62888-sadovyi-vydilyv-3-kvartyry-posadovtsiam-miskrady-za-profesionalizm

Bila Tserkva City Council of Kyiv Region (2018). Resolution “Pro zatverdzhennia Prohramy zabezpechennia zhyteliv mista Bila Tserkva munitsypalnym zhytlom na 2019-2024 roky”. Retrieved from https://kyiv.molod-kredit.gov.ua/images/DOCUMENTS/3195-63-VII_2.doc

State Fund for Youth Housing Development. Housing programs. Retrieved from https://www.molod-kredit.gov.ua/

State Statistics Service of Ukraine (2018). Housing stock of Ukraine. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/07/zb_jf_2017_pdf.pdf (accessed 28 December 2021).

Переглядів статті: 271
Завантажень PDF: 193
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Дуб, А. (2022). МУНІЦИПАЛЬНЕ ЖИТЛО ЯК НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ АКТИВІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-24
Розділ
ЕКОНОМІКА