ОБЛІК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Ключові слова: виробництво, витрати, калькулювання, калькулювання собівартість, сільськогосподарська продукція, рослинництво, біологічні активи, оцінка, справедлива вартість, технологічні процеси

Анотація

Статтю присвячено критичному аналізу сучасного стану бухгалтерського обліку сільськогосподарської продукції крізь призму невідповідності господарської практики сільгосппідприємств методичному забезпеченню обліку в агросфері. Встановлено концептуальні розбіжності, пов’язані передусім з широким поширенням в обліку сільськогосподарської галузі звичаєвого права. Окреслено теоретичний базис визнання сільгосппродукції як об’єкта бухгалтерського обліку. Узагальнено прогресивні науково-методичні напрацювання та практичний досвід використання окремих методичних прийомів (оцінка і калькуляція, рахунки та подвійний запис) для адаптації вітчизняної облікової практики до сучасних вимог, а також подальшого розвитку та вдосконалення обліку сільськогосподарської продукції, як основи інформаційного забезпечення управління сільгосппідприємством.

Посилання

Василішин С.І. Безпековий вимір методології обліку сільськогосподарської діяльності аграрних підприємств України. Агросвіт. 2020. № 13–14. С. 66–71.

Жук В.М., Мельничук Б.В., Панадій О.П. Облік витрат і калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції : посібник. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 144 с.

Кадацька А.М. Готова продукція рослинництва як об’єкт обліку витрат. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 21. С. 666–670. URL: http://global-national.in.ua/archive/21-2018/127.pdf

Малютіна Н.В. Облік сільськогосподарської продукції: визнання та оцінка. Облік і фінанси АПК. 2012. № 8. С. 36–44.

Мартинюк М. Україна аграрна: цифри як похідна політики. Дзеркало тижня. Україна. 2020. URL: https://zn.ua/ukr/ukraina-1991-2020/ukrajina-ahrarna-tsifri-jak-pokhidna-politiki.html

Оляднічук Н.В., Підлубна О.Д. Удосконалення організації обліку і контролю виробництва сільськогосподарської продукції. Приазовський економічний вісник. 2020. Вип. 6 (23). С. 262–268. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2020/6_23_ukr/48.pdf

Плаксієнко В.Я., Яловега Л.В., Прийдак Т.Б., Лега О.В. Продукція сільськогосподарського виробництва: особливості документування та облікового відображення. Ефективна економіка. 2019. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7690

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Київ : Паливода А.В., 2020. 324 с.

Свиноус І.В., Гаврик О.Ю., Хомяк Н.В. Методичні підходи щодо удосконалення первинного обліку витрат виробництва зернових культур. Агросвіт. 2016. № 21. С. 3–7.

Vasylishyn S.I. (2020). Bezpekovyi vymir metodolohii obliku silskohospodarskoi diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv Ukrainy [Security measurement of the methodology of accounting for agricultural activities of agricultural enterprises of Ukraine]. Ahrosvit, no 13–14, pp. 66–71.

Zhuk V.M., Melnychuk B.V., Panadii O.P. (2017). Oblik vytrat i kalkuliuvannia sobivartosti silskohospodarskoi produktsii [Cost accounting and costing of agricultural products]: posibnyk [a guide]. Kyiv : NNTs «IAE». 144 p. (in Ukrainian)

Kadatska A.M. (2018). Hotova produktsiia roslynnytstva yak obiekt obliku vytrat [Ready for plant production as a reviewer of expenses]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, issue 21, pp. 666–670. Available at: http://global-national.in.ua/archive/21-2018/127.pdf

Maliutina N.V. (2012) Oblik silskohospodarskoi produktsii: vyznannia ta otsinka [Accounting for agricultural products: recognition and evaluation]. Oblik i finansy APK, no 4, pp. 36–44.

Martyniuk M. (2020). Ukraina ahrarna: tsyfry yak pokhidna polityky [Agrarian Ukraine: figures as a derivative of politics]. Dzerkalo tyzhnia. Ukraina. Available at: https://zn.ua/ukr/ukraina-1991-2020/ukrajina-ahrarna-tsifri-jak-pokhidna-politiki.html

Oliadnichuk N.V., Pidlubna O.D. (2020) Udoskonalennia orhanizatsii obliku i kontroliu vyrobnytstva silskohospodarskoi produktsii [Improving the organization of accounting and control of agricultural production]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk, issue 6 (23), pp. 262–268. Available at: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2020/6_23_ukr/48.pdf

Plaksiienko V.Ia., Yaloveha L.V., Pryidak T.B., Leha O.V. (2019). Produktsiia silskohospodarskoho vyrobnytstva: osoblyvosti dokumentuvannia ta oblikovoho vidobrazhennia [Agricultural products: features of documentation and accounting]. Efektyvna ekonomika, no 4. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7690

Polozhennia (standarty) bukhhalterskoho obliku [Regulations (standards) of accounting] (2020). Kyiv: Palyvoda A.V. 324 p. (in Ukrainian).

Svynous I.V., Havryk O.Iu., Khomiak N.V. (2016). Metodychni pidkhody shchodo udoskonalennia pervynnoho obliku vytrat vyrobnytstva zernovykh kultur [Methodical approaches to improve primary accounting of production costs of crops]. Ahrosvit, no 21, pp. 3–7.

Переглядів статті: 227
Завантажень PDF: 380
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Фесун, І. (2021). ОБЛІК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-93
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ