СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ЇХ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: національна економіка, конкурентоспроможність, державне регулювання, економічна безпека держави, система забезпечення, глобалізація, виклики, загрози

Анотація

Обґрунтовано актуальні характеристики відстеження сучасних викликів глобалізації, що посилюють вплив на національну економіку та її конкурентоспроможність. Визначено зміни в системі забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в контексті впливу існуючих та потенційних наслідків пандемії Covid-19, гібридної війни, економічної глобалізації, енергетичної кризи, політичної нестабільності, технологічних змін, дефолтного стану, міграції населення, демографічної кризи, соціальної напруженості, екологічних змін. Виділено на рівні окремих країн, у тому числі України, низку негативних соціально-економічних тенденцій, що були спричинені глобалізаційними викликами. Сформовано інституційні та структурні характеристики системи державного регулювання крізь призму протидії глобалізаційним ризикам і загрозам та реалізації стратегічних завдань забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Узагальнено концептуальні положення зміцнення економічної безпеки держави шляхом державного регулювання сучасних викликів глобалізації. Враховано структурні компоненти економічної безпеки держави (макроекономічна, виробнича, фінансова, інвестиційно-інноваційна, продовольча, зовнішньоекономічна, соціальна, демографічна, енергетична) при обґрунтуванні ключових характеристик сучасних викликів глобалізації в системі забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Ідентифіковано внутрішні загрози (тінізація економіки, зменшення обсягів локального виробництва, розбалансування регіональних бюджетів та фінансової системи на загал, посилення імпортної, енергетичної та боргової залежностей, занепад міст та цілих територій, деіндустріалізація та погіршення якості життя населення), які деформують економічну систему країни та перешкоджають розвитку системи забезпечення її конкурентоспроможності. Наголошено, що такі загрози мають потужні негативні наслідки не лише для розвитку національної економіки, але й для національної безпеки України загалом. Зроблено висновок, політика держави у сфері зміцнення конкурентоспроможності національної економіки має бути системною, комплексною та ефективно протидіяти загрозливим глобалізаційним викликам.

Посилання

Куцик П. О., Процикевич А. І. Напрями та інструменти державного регулювання розвитку інвестиційного процесу на ринку ІТ-послуг України. Сталий розвиток економіки. 2018. № 3 (40). С. 5–10.

Куцик П. О., Процикевич А. І. Пріоритети державної політики фінансово-інвестиційної підтримки розвитку ринку ІТ-послуг України. Вісник Львівського торговельного економічного університету. 2019. Вип. 57. С. 5–12.

Блінов А. Вірус рецесії: чим обернеться епідемія COVID-19 і хто постраждає найбільше. URL: https://www.slovoidilo.ua/2020/03/18/pogljad/ekonomika/virus-recesiyi-chym-obernetsya-epidemiya-covid-19-xto-postrazhdaye-najbilshe.

Коронавірус може призвести до масштабного економічного шоку в Європі – Лагард. URL: https://suspilne.media/18912-koronavirus-moze-prizvesti-do-masstabnogo-ekonomicnogo-soku-v-evropi-lagard.

Каценельсон В. Коронавірус вб’є економіку? URL: https://nv.ua/ukr/opinion/koronavirus-novini-yak-epidemiya-vpline-na-ekonomiku-kitayu-i-ssha-50074292.html.

Уроки китайського коронавірусу. Частина 1. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2881684-uroki-kitajskogo-koronavirusu-castina-1.html.

Даниленко Ю. Приводи для оптимізму, міфи та економічні наслідки. Коронавірусний дайджест. 2020. № 3. URL: https://voxukraine.org/uk/privodi-dlya-optimizmu-mifi-ta-ekonomichni-naslidki-kronavirusnij-dajdzhest-3.

Lupak R. L., Kunytska-Iliash M. V. Substantiation of the directions of structural reforms in the economy of Ukraine in the context of realization of the state region and branch policy of import substitution. Інноваційна економіка. 2017. № 7-8 (70). С. 39–45.

Lupak R., Boiko R., Kunytska-Iliash M., Vasyltsiv T. State Management of Import Dependency and State’s Economic Security Ensuring: New Approaches to Evaluating and Strategizing. Accounting. 2021. № 7(4). Р. 855–864.

Куцик П. О., Герега О. В. Базові засади формування потенціалу фінансово-економічної стійкості соціально-економічних систем. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2015. № 835. С. 157–164.

Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Волощин В. І. Стратегічні імперативи державної політики протидії гібридним загрозам і забезпечення економічної безпеки України. Економіка України. 2021. № 2. С. 32–51.

Зубко Т. Л. Оцінка рівня економічної безпеки підприємства галузі зв’язку. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2016. Вип. 3. С. 81–88.

Vasyltsiv T., Grynkevych S. Environment for economic security of entrepreneurship formation in Ukraine. Economic Annals-XXI. 2015. № 3–4(1). P. 24–27.

Стоян О. Ю. Глобалізація як кульмінаційний етап формування нової світової політики, що передбачає міжнародну економічну безпеку. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 10. С. 9–14.

Березівський Я. П. Системно-динамічні характеристики формування технологічної конкурентоспроможності національної економіки. Бізнес Інформ. 2021. № 7. С. 15–21.

Лясота А. Є. Основні фактори політичної нестабільності перехідних систем із позиції компаративного регіоналізму. Регіональні студії. 2019. № 16. С. 58–63.

Чому довкілля важливе і як ЄС допомагає його захищати в країнах Східного партнерства? URL: https://euneighbourseast.eu/uk/news-and-stories/facts/chomu-dovkillya-vazhlyve-i-yak-yes-dopomagaye-jogo-zahyshhaty-v-krayinah-shidnogo-partnerstva.

Kutsyk, P. O. and Protsykevych, A. I. (2018), “Directions and tools of state regulation of investment process development in the market of IT services of Ukraine”, Sustainable economic development, no. 3(40). p. 5–10.

Kutsyk, P. O. and Protsykevych, A. I. (2019), “Priorities of state policy of financial and investment support for the development of the market of IT services in Ukraine”, Bulletin of Lviv University of Trade and Economics, no. 57. p. 5–12.

Blinov, A. (2020), “Recession virus: what will be the epidemic of COVID-19 and who will suffer the most”. URL: https://www.slovoidilo.ua/2020/03/18/pogljad/ekonomika/virus-recesiyi-chym-obernetsya-epidemiya-covid-19-xto-postrazhdaye-najbilshe.

“Koronavirus mozhe pryzvesty do masshtabnoho ekonomichnoho shoku v Yevropi – Lahard”. (2020), URL: https://suspilne.media/18912-koronavirus-moze-prizvesti-do-masstabnogo-ekonomicnogo-soku-v-evropi-lagard.

Katsenelson, V. (2020), “Coronavirus will kill the economy?” URL: https://nv.ua/ukr/mišljenje/koronavirus-novini-yak-epidemiya-vpline-na-ekonomiku-kitayu-i-ssha-50074292.html.

“Lessons of the Chinese coronavirus. Part 1”. (2020), URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2881684-uroki-kitajskogo-koronavirusu-castina-1.html.

Danylenko, Y. U. (2020), “Reasons for optimism, myths and economic consequences”, Coronavirus digest, no. 3. URL: https://voxukraine.org/uk/privodi-dlya-optimizmu-mifi-ta-ekonomichni-naslidki-kronavirusnij-dajdzhest-3.

Lupak, R. L. and Kunytska-Illyash, M. V. (2017), “Substantiation of the directions of structural reforms in the economy of Ukraine in the context of the realization of the state region and branch policy of import substitution”, Innovative econom, no. 7-8 (70), p. 39–45.

Lupak, R., Boyko, R., Kunytska-Iliash, M. and Vasyltsiv, T. (2021), “State Management of Import Dependency and State’s Economic Security Ensuring: New Approaches to Evaluating and Strategizing”, Accounting, no. 7(4), p. 855–864.

Kutsyk, P. O. and Hereha, O. V. (2015), “Basic principles of forming the potential of financial and economic stability of socio-economic systems”. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and problems of development, no. 835, p. 157–164.

Vasyltsiv, T. H., Lupak, R. L. and Voloshchyn, V. I. (2021), “Strategic imperatives of the state policy of counteraction to hybrid threats and ensuring economic security of Ukraine”, Ukraine economy, no. 2, p. 32–51.

Zubko, T. L. (2016), “Assessment of the level of economic security of the enterprise in the field of communications”, Economy, Management. Business, no. 3, p. 81–88.

Vasyltsiv, T. and Hrynkevych, S. (2015), “Environment for economic security of entrepreneurship formation in Ukraine”, Economic Annals-XXI, no. 3–4(1), p. 24–27.

Stoyan, O. Y. (2018), “Globalization as the culmination of the formation of a new world policy that provides for international economic security”, Investments: practice and experience, no. 10, p. 9–14.

Berezivskyy, Y. P. (2021), “System-dynamic characteristics of the formation of technological competitiveness of the national economy”, Business Inform, no. 7, p. 15–21.

Lyasota, A. Y. (2019), “The main factors of political instability of transitional systems from the standpoint of comparative regionalism”, Regional studie, no. 16, p. 58–63.

“Why the environment is important and how the EU is helping to protect it in the Eastern Partnership countries” (2020). URL: https://euneighbourseast.eu/uk/news-and-stories/facts/chomu-dovkillya-vazhlyve-i-yak-yes-dopomagaye-jogo-zahyshhaty-v-krayinah-shidnogo-partnerstva.

Переглядів статті: 386
Завантажень PDF: 229
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Щупаківський, Р. (2021). СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ЇХ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-97
Розділ
ЕКОНОМІКА