РОЗВИТОК ТОРГОВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ-ЧЛЕНАМИ ЄС

Ключові слова: зовнішня торгівля, експорт, імпорт, інвестиційне співробітництво, торговельно-інвестиційні відносини

Анотація

Стаття присвячена дослідженню розвитку торговельно-інвестиційних відносин України з країнами-членами ЄС. Проаналізовано сучасний стан економічного співробітництва України з країнами ЄС за допомогою дослідження динаміки їх зовнішньої торгівлі товарами та послугами у розрізі експортних й імпортних операцій. Виявлено основні категорії зовнішньої торгівлі товарами та послугами України з ЄС. Визначено лідерів серед країн ЄС за експортом з України й імпортом в Україну товарів і послуг. Досліджено обсяги накопичених прямих зарубіжних інвестицій (ПЗІ) в Україні. Виявлено найбільших інвесторів України з ЄС та їх питому вагу в загальному обсязі накопичених ПЗІ. Проаналізовано обсяги прямих іноземних інвестицій (ПІІ) з України до ЄС. Подано пріоритетні напрями активізації торгівлі та можливості інвестиційного співробітництва України з країнами-членами ЄС.

Посилання

Бойчук Р. П. Основні засади правового регулювання інвестиційної діяльності в ЄС. Право та інноваційне суспільство. 2015. № 2. С. 22–31.

Голіков А. П., Довгаль О. А. Міжнародні економічні відносини : підручник. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. 602 с.

Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 472 с.

Маркевич К. Хто і як інвестує в Україну. Центр Розумкова. URL: https://razumkov.org.ua/statti/khto–i–iak–investuie–v–ukrainu

Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України : підручник. Київ : КНЕУ, 2003. 948 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Романенко В. А., Лебедева Л. В. Зовнішня торгівля України з ЄС: тенденції, проблеми. перспективи. Економіка і суспільство. 2017. № 9. С. 71–77. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/9_ukr/11.pdf

Яхно Т. П., Макогін З. Я. Пріоритетні напрями формування інвестиційної співпраці України із країнами ЄС. Економічний часопис–ХХІ. 2014. № 5–6. С. 21–24.

Bojchuk, R. (2015). Osnovni zasady pravovoho rehuliuvannia investytsijnoi diialnosti v ES [Basic principles of legal regulation of investment activity in the EU]. Pravo ta innovatsijne suspilstvo – Law and innovation society, 2, 22–31. (in Ukrainian)

Holikov, A. P., & Dovhal, O. A. (2014). Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny: pidruchnyk [International economic relations]. Kharkiv: KhNU imeni V. N. Karazina. (in Ukrainian)

Majorova, T. V. (2009). Investytsijna diialnist: pidruchnyk [Investment activity]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. (in Ukrainian)

Markevych, K. (n.d.). Khto i iak investuie v Ukrainu. Tsentr Rozumkova [How invests in Ukraine. Rozumkov Center]. Retrieved from: https://razumkov.org.ua/statti/khto–i–iak–investuie–v–ukrainu (in Ukrainian)

Novytskyj, V. Ye. (2003). Mizhnarodna ekonomichna diialnist Ukrainy [International economic activity of Ukraine]: pidruchnyk. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Ofitsijnyj sajt Derzhavnoi sluzhby ststystyky Ukrainy. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua

Romanenko, V. А., & Lebedeva, L. V. (2017). Zovnishnia torhivlia Ukrainy z Yes: tendentsii, problemy, perspektyvy [Ukraine's foreign trade with the EU: trends, problems. perspectives]. Ekonomika i suspilstvo – Economy and society, 9, 71–77. Retrieved from: https://economyandsociety.in.ua/journals/9_ukr/11.pdf (in Ukrainian)

Yakhno, T. P., & Makohin, Z. Ya. (2014). Priorytetni napriamy formuvannia investytsijnoi spivpratsi Ukrainy iz krainamy YeS [Priority areas for the formation of Ukraine's investment cooperation with EU countries]. Ekonomichnyj chasopys – ХХІ – Economic Journal – XXI, 5–6, 21–24. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 173
Завантажень PDF: 167
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Сердюков, К., & Екзархова, Е. (2021). РОЗВИТОК ТОРГОВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ-ЧЛЕНАМИ ЄС. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-80
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ