РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ НОСТАЛЬГІЧНОГО ТА ЕТНОГРАФІЧНОГО ТУРИЗМУ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ

  • Володимир Єрмаченко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-5779-3967
  • Олена Сущенко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-2645-8015
Ключові слова: ностальгічний туризм, етнографічний туризм, ресурсний потенціал, міграція, туристичний розвиток регіону

Анотація

Статтю присвячено перспективам розвитку ностальгічного та етнографічного туризму в Україні і Харківській області; визначено характеристики потенцій-них споживачів – представників закордонних діаспор, які бажають пізнати рідний край та місця свого походження; наведено приклади туристичних маршрутів для Харківської області; підкреслена необхідність розвитку ностальгічного туризму у його сучасних формах; розглянуто чинники та специфіку ресурсного потенціалу розвитку ностальгічного та етнографічного туризму в Україні з урахуванням зовнішньоекономічної політики держави. На прикладі Харківської області доведено, що ностальгічний та етнографічний туризм має всі необхідні передумови для розвитку в Україні як самостійний напрям туристичної діяльності; підкреслено, що його значення зумовлене не лише соціально-економічним розвитком регіону, задоволенням сентиментальних потреб обмеженого кола відвідувачів, пов’язаного з ностальгією за батьківщиною, а й виконанням важливих функцій: пізнавальної, естетичної, виховної та ін., які сприятимуть зміцненню контактів і ймовірному діловому співробітництву між громадянами України та представниками інших народів.

Посилання

Офіційний сайт Головного управління статистики у Харківській області. URL: http://kh.ukrstat.gov.ua/chyselnist-naselennia-shchomisiachna-informatsiia

Офіційний сайт Головного управління статистики у Харківській області. URL: http://kh.ukrstat.gov.ua/turystychni-potoky-2000-2011rr

Офіційний сайт Харківського обласного туристсько-інформаційного центру. URL: https://tourcenter.kh.ua/

Russell, D.W. (2008). Nostalgic Tourism. Journal of Travel & Tourism Marketing, 25(2), 103–116.

Кіптенко, В.К. (2010). Менеджмент туризму. Київ : Знання.

Bachimon, P., Decroly J.-M. & Knafou, R. (2016). Expériences touristiques ettrajectoires de vie. Tourism Review, 10. https://doi.org/10.4000/viatourism.1336

Лозинський, Р.М. (2005). Етнічний склад населення Львова (у контексті суспільного розвитку Галичини) (Монографія). Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка.

Кляп, М.П. & Шадор, Ф.Ф. (2011). Сучасні різновиди туризму: Навчальний посібник. Київ : Знання.

Кулаковська, І.М. (2012). Розвиток етнічного туризму на Житомирщині в часи становлення державності України. Київ : Київський національний університету культури і мистецтв. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdakk/2012_3/26.pdf.

Малова, Н.А. (2009). Туризм и культурное наследие. Москва : Межвуз. сб. науч. тр., 1.

Official site of the Main Department of Statistics in Kharkiv region. URL: http://kh.ukrstat.gov.ua/chyselnist-naselennia-shchomisiachna-informatsiia

Official site of the Main Department of Statistics in Kharkiv region. URL: http://kh.ukrstat.gov.ua/turystychni-potoky-2000-2011rr

Official site of Kharkiv regional tourist information center. URL: https://tourcenter.kh.ua/

Russell, D. W. (2008) Nostalgic Tourism. Journal of Travel & Tourism Market-ing, 25(2), 103–116.

Kiptenko, V.K. (2010). Menedzhment turyzmu [Tourism management]. Kyiv : Znannya [in Ukrainian].

Bachimon, P., Decroly J.-M. & Knafou, R. (2016). Expériences touristiques ettrajectoires de vie. Tourism Review, 10. https://doi.org/10.4000/viatourism.1336

Lozynskyy, R.M. (2005). Etnichnyy sklad naselennya Lvova (u konteksti suspilnoho rozvytku Halychyny) [Ethnic composition of the population of Lviv (in the context of social development of Galicia)]. Lviv: Vydavnychyy tsentr LNU imeni Ivana Franka [in Ukrainian].

Klyap, M.P. & Shandor, F.F. (2011). Suchasni riznovydy turyzmu: Navchalnyy posibnyk [ Modern varieties of tourism: A textbook]. Kyiv : Znannya [in Ukrainian].

Kulakovska, I.M. (2012). Rozvytok etnichnoho turyzmu na Zhyto-myrshchyni v chasy stanovlennya derzhavnosti Ukrayiny [Development of ethnic tourism in Zhytomyr region during the formation of Ukraine's statehood]. Kyiv : Kyyivskyy natsionalnyy universytetu kultury i mystetstv. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdakk/2012_3/26.pdf [in Ukrainian].

Malova, N.A. (2009). Turizm i kul'turnoye naslediye [Tourism and cultural heritage]. Moscow : Mezhvuz. sb. nauch. tr., 1 [in Russian].

Переглядів статті: 259
Завантажень PDF: 399
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Єрмаченко, В., & Сущенко, О. (2020). РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ НОСТАЛЬГІЧНОГО ТА ЕТНОГРАФІЧНОГО ТУРИЗМУ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-33