ПІДПРИЄМНИЦТВО В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

  • Інна Нескородєва ННІ «Каразінська школа бізнесу», Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-7750-777X
  • Буюнь Ян ННІ «Каразінська школа бізнесу», Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-2832-6665
  • Олена Щербань Харківський технологічний університет «ШАГ» https://orcid.org/0000-0001-6886-7127
Ключові слова: підприємництво, бізнес-середовище, стійкий розвиток, інновації, цифрова трансформація

Анотація

Питання сталого, самодостатнього розвитку стають дедалі важливішими для підприємництва та бізнес-середовища, що зумовило необхідність уточнення теоретичних основ функціонування підприємництва для реалізації концепції стійкого розвитку. Метою статті є уточнення сутності поняття підприємництва в умовах цифрової трансформації, його ролі та пріоритетних напрямків реформування в Україні для забезпечення стійкого розвитку економіки. За результатами дослідження з використанням методу термінологічного аналізу уточнено сутність категорії «підприємництво» на основі синтезу функціонального та суб’єктного підходу в трактуванні поняття. Аналіз позицій України щодо ролі підприємництва в досягненні цілей стійкого розвитку дозволив визначити пріоритетні напрямки реформування підприємництва для забезпечення стійкого розвитку економіки.

Посилання

Dhahri S., Slimani S., Omri A. Behavioral entrepreneurship for achieving the sustainable development goals. Technological Forecasting and Social Change. 2021. Vol. 165. DOI: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120561.

ЮНЕП: в этом столетии глобальная температура может подняться на 2,7 градуса. URL: https://news.un.org/ru/story/2021/10/1412572.

C. Xu et al. Future of the human climate niche. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2020. № 117 (21). Р. 11350–11355.

Brown C.D., Thornton M.A. Entrepreneurship theory and the creation of economics: insights from Cantillon's Essai. 2011. URL: https://goo.su/araf.

Афендікова Н.О. Сучасні підходи щодо розвитку підприємництва в сільському господарстві України. Агросвіт. 2018. № 10. С. 8–11.

Ходаківська О.В. та ін. Моделі підприємництва в умовах інноваційної економіки та економіки знань: управління ресурсами та витратами. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 15. С. 5–11.

Youssef A.B. Digitalization of the economy and entrepreneurship intention. Technological Forecasting and Social Change. 2021. Vol. 164. 120043. URL: https://usnd.to/2q9g.

Goyal L. Exploring frugal innovation in social entrepreneurship: Insights from emerging economies. Organizational Dynamics. 2021. Vol. 50, Is. 2, 100782. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0090261620300346.

Afawubo K., Noglo Y. A. ICT and entrepreneurship: A comparative analysis of developing, emerging and developed countries. Technological Forecasting and Social Change. 2021. 121312. URL: https://usnd.to/2q90.

Нескородєва І.І. Особливості функціонування фондового ринку України. Вісник НБУ. 2013. № 2 (204). С. 36–42.

Нескородєва І., Ян Б. Трансформація сутності поняття «підприємництво» в умовах інформатизації корпоративного сектору. Економіка та суспільство. 2021. № 33. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/890.

The Global Sustainable Competitiveness Index 2021. URL: https://solability.com/the-global-sustainable-competitiveness-index/downloads.

Dhahri S., Slimani S., Omri A. (2021) Behavioral entrepreneurship for achieving the sustainable development goals. Technological Forecasting and Social Change, vol. 165. DOI: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120561.

UNEP: Global temperatures could rise by 2.7 degrees this century. Available at: https://news.un.org/ru/story/2021/10/1412572.

Xu C., Kohler T.A., Lenton T.M., Svenning J.-C., Scheffer M. (2020) Future of the human climate niche. Proceedings of the National Academy of Sciences, № 117 (21), pp. 11350–11355.

Brown C.D., Thornton M.A. (2011) Entrepreneurship theory and the creation of economics: insights from Cantillon's Essai. Available at: https://goo.su/araf.

Afendikova N.O. (2018) Suchasni pidkhody shchodo rozvytku pidpryyemnytstva v silʹsʹkomu hospodarstvi Ukrayiny [Modern approaches to the development of entrepreneurship in agriculture of Ukraine]. Agrosvit, № 10, рр. 8–11.

Khodakivsʹka O.V., Hnatenko I.A., Dyachenko T.O., Sabiy I.M. (2021) Modeli pidpryyemnytstva v umovakh innovatsiynoyi ekonomiky ta ekonomiky znanʹ: upravlinnya resursamy ta vytratamy [Entrepreneurship models in the conditions of innovative economy and knowledge economy: resource and cost management]. Investments: practice and experience, № 15, рр. 5–11.

Youssef A.B., Boubaker S., Dedaj B., Carabregu-Vokshi M. (2021) Digitalization of the economy and entrepreneurship intention. Technological Forecasting and Social Change, vol. 164, 120043. Available at: https://usnd.to/2q9g.

Goyal L. (2021) Exploring frugal innovation in social entrepreneurship: Insights from emerging economies. Organizational Dynamics, vol. 50, is. 2, 100782. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0090261620300346.

Afawubo K., Noglo Y. A. (2021) ICT and entrepreneurship: A comparative analysis of developing, emerging and developed countries. Technological Forecasting and Social Change, 121312. Available at: https://usnd.to/2q90.

Neskorodyeva I.I. (2013) Osoblyvosti funktsionuvannya fondovoho rynku Ukrayiny [Features of the stock market of Ukraine]. Bulletin of the NBU, №2 (204), рр. 36–42.

Neskorodyeva I., Yan B. (2021) Transformatsiya sutnosti ponyattya «pidpryyemnytstvo» v umovakh informatyzatsiyi korporatyvnoho sektoru [Essence transformation of the entrepreneurship concept in the conditions of the corporate sector informatization]. Economy and Society. № 33. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/890.

The Global Sustainable Competitiveness Index 2021. Available at: https://solability.com/the-global-sustainable-competitiveness-index/downloads.

Переглядів статті: 128
Завантажень PDF: 85
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Нескородєва, І., Ян, Б., & Щербань, О. (2021). ПІДПРИЄМНИЦТВО В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ . Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-73
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ