ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

  • Наталя Іванова Донецький національний університет економіки торгівлі імені Михайла Туган-Барановського https://orcid.org/0000-0002-5010-2668
  • Світлана Рикун Донецький національний університет економіки торгівлі імені Михайла Туган-Барановського https://orcid.org/0000-0003-3901-5392
Ключові слова: антикризове управління, фінансовий стан, банкрутство, ймовірність, діагностика, модель

Анотація

У статті наведено дослідження ймовірності виникнення банкрутства підприємства гірничо-металургійного комплексу України. Метою дослідження є обґрунтування доцільності використання методів оцінки ймовірності банкрутства під час розроблення системи антикризового фінансового управління на вітчизняних підприємствах. Для досягнення визначеної мети застосовувалися такі методи оцінки та прогнозування ймовірності банкрутства: 1) Модель Альтмана; 2) Модель Р.Ліса; 3) Модель Таффлера; 4) Модель Ж.Депаляна (credit-men); 5) Модель О.Терещенка. Досліджування здійснювалось на основі фінансових показників обраного підприємства, за кожною моделлю було визначено коефіцієнт, який вказує на ймовірність виникнення банкрутства у певному періоді, отримані розрахунки було зведено, порівняно та на їх основі було зроблено висновки.

Посилання

Якименко-Терещенко Н.В., Палієнко О.І. Антикризове управління промисловими підприємствами. Молодий вчений. 2018. № 5.1 (57.1). C. 98–101.

Єпіфанова І.Ю., Оранська Н.О. Сутність антикризового управління підприємства. Економіка та суспільство. 2016. Вип. 2. С. 265–269. URL: http://economyandsociety.in.ua/

Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством в умовах економіки знань та інтелектуалізації менеджменту. Економічний форум. 2016. № 1. С. 161–170.

Фучеджи В.І. Характеристика методів та моделей діагностики кризового стану підприємства. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. С. 240–245.

Головач К.С. Формування механізму антикризового управління у сільськогосподарських підприємствах : дис. канд. екон. наук : 08.00.04. Житомир, 2017. 249 с.

Річна звітність. Офіційний сайт ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». URL: https://ukraine.arcelormittal.com/index.php?id=300

Волошанюк Н.В., Маліванчук С.Ю. Організаційно-методичні аспекти діагностики ризику банкрутства підприємств. Науковий вісник БДФА. Економічні науки : [зб. наук. пр.] / МФУ, БДФА, Чернівці, 2012. Вип. 1. С. 37–47.

Yakymenko-Tereshchenko, N., & Paliienko, O. (2018). Antykryzove upravlinnia promyslovymy pidpryiemstvamy [Anti-crisis management of industrial enterprises]. Molodyi vchenyi – Young Scientist, 5.1 (57.1), 98–101. (in Ukrainian)

Yepifanova, I., & Oranska, N. (2016). Sutnist antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstva [The essence of crisis management of enterprises]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and Society, 2, 265–269. (in Ukrainian)

Lihonenko, L. (2016). Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom v umovakh ekonomiky znan ta intelektualizatsii menedzhmentu [Crisis management of enterprises in the knowledge economy and intellectualization of management]. Ekonomichnyi forum – Economic forum, 1, 161–170. (in Ukrainian)

Fuchedzhi, V. (2010). Kharakterystyka metodiv ta modelei diahnostyky kryzovoho stanu pidpryiemstva [Characteristics of methods and models for diagnosing the crisis of the enterprise]. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku – Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and problems of development (p. 240-245). Lviv : Lvivska politekhnika. (in Ukrainian)

Holovach, K.S. (2017). Formuvannia mekhanizmu antykryzovoho upravlinnia u silskohospodarskykh pidpryiemstvakh [Formation of the mechanism of anti-crisis management in agricultural enterprises]. Candidate’s thesis.. Zhytomyr. (in Ukrainian)

РJSC «ArcelorMittal Kryvyi Rih» (2018-2020). Annual reports 2018-2020. URL: https://ukraine.arcelormittal.com/index.php?id=300

Voloshaniuk, N., & Malivanchuk, S. (2012). Orhanizatsiino-metodychni aspekty diahnostyky ryzyku bankrutstva pidpryiemstv [Organizational and methodological aspects of diagnosing the risk of bankruptcy of enterprises]. Naukovyi visnyk BDFA. Ekonomichni nauky – BDFA Scientific Bulletin. Economic sciences, 1, 37–47. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 200
Завантажень PDF: 243
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Іванова, Н., & Рикун, С. (2021). ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-63
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ