УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ

Ключові слова: організаційна структура організації, функціонально-вартісний аналіз (ФВА), міські центри зайнятості, значущість функцій, трудомісткість, робочий час, нормована інтегрована оцінка

Анотація

Ключовою проблемою в нашій країні є питання підвищення ефективності діяльності організацій. За умов ринкової економіки підприємствам і організаціям необхідно швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища і адаптувати свої організаційні структури до цих змін. Ефективним способом такого адаптування може бути функціонально-вартісний аналіз (ФВА). В кінцевому рахунку застосування ФВА для оптимізації організаційних структур дозволяє підвищити їх результативність при зменшенні затрат на утримання робітників. Як об'єкт для проведення управлінського ФВА були вибрані Першотравенський і Тернівський міські центри зайнятості. На підставі аналізу структурно-елементної моделі проведено класифікацію функцій всіх працівників центрів зайнятості за жовтень 2019 року. В результаті функціонально-вартісного аналізу міських центрів зайнятості виявлено, що деякі функції, які виконують спеціалісти центру виконуються не в повному обсязі, на деякі функції витрачають дуже багато часу, дублюються, зайві.

Посилання

Мезенцев Ю.А., Преображенская Т.В. Функционально-стоимостной анализ. Инструменты и модели. Новосибирск, 2003. 122 с.

Щербаков В.А., Приходько Е.А. Основы финансового функционально-стоимостного анализа. Новосибирск, 2002. 164с.

Моисеева Н.К., Карпунин М.Г. Основы теории и практики функционально-стоимостного анализа. Москва, 1998. 192 с.

Постанова КМУ № 578 «Про затвердження положень щодо застосування Закону України «Про зайнятість населення». URL: http://zakon2.rada.gov.ua (дата звернення: 25.12.2021).

Офіційний сайт Державної служби зайнятості України. URL: htth://www.dcz.gov.ua (дата звернення: 25.12.2021).

Mezencev Yu.A., Preobrazhenskaya T.V. (2003) Funkcyonalno-stoymostnoj analyz. Ynstrumenty y modely [Functional-cost analysis. Tools and models]. Novosibirsk: NGTU. (in Russian)

Shherbakov V.A., Pryxodko E.A. (2002) Osnovy fynansovogo funkcyonalno-stoymostnogo analyza [Fundamentals of financial functional-cost analysis]. Novosibirsk: NGTU. (in Russian)

Moyseeva N.K., Karpunyn M.G. (1998) Osnovy teoryy y praktyky funkcyonalno-stoymostnogo analyza [Fundamentals of the theory and practice of functional-cost analysis]. Moscow: Higher school. (in Russian)

Postanova KMU № 578 "Pro zatverdzhennya polozhen shhodo zastosuvannya Zakonu Ukrayiny "Pro zajnyatist naselennya" (zi zminamy vid 20.03.2006) [On approval of provisions on application of the Law of Ukraine "On Employment" (as amended on March 20, 2006)]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua (application date: 25.12.2021).

Oficijnyj sajt Derzhavnoyi sluzhby zajnyatosti Ukrayiny [Official site of the State Employment Service of Ukraine]. Retrieved from: htth://www.dcz.gov.ua (accessed 25 December 2021).

Переглядів статті: 100
Завантажень PDF: 61
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Борвінко, Е. (2021). УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-58
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ