ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ: МАКРО- ТА МЕЗОРІВЕНЬ

Ключові слова: інновації, інноваційна активність, малі підприємства, середні підприємства

Анотація

Стаття присвячена дослідженню тенденцій та перспектив інноваційної активності малих та середніх підприємств в Україні. Проведено порівняльний аналіз структури джерел фінансування та витрат на інноваційні розробки України та країн Європейського Союзу. Охарактеризовано динаміку основних показників інноваційної діяльності малих та середніх підприємств в Україні за період 2018-2020 рр. Виявлено суттєве зниження показників інноваційної активності під впливом соціально-економічної кризи, спричиненою пандемією коронавірусної хвороби. Зроблено висновки щодо негативної динаміки впровадження інновацій серед малих та середніх підприємств сфери послуг. Обґрунтовано необхідність регулярного моніторингу інноваційної активності малого та середнього бізнесу на макро- та мезорівнях для підвищення ефективності механізмів підтримки і стимулювання інноваційної діяльності підприємств.

Посилання

Мокій А., Полякова Ю., Слюсарчук Ю. Інноваційна активність малого та середнього підприємництва: теоретико-методологічні та прикладні аспекти. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2011. № 124–125. С. 60–62.

Лях І.І. Методичний підхід до комплексної оцінки інноваційного розвитку регіону. Економічний вісник Донбасу. 2014. № 2 (36). С. 169–178.

Морозова С.А. Інноваційна діяльність малих та середніх підприємств в ЄС: досвід для України. Економічний простір. 2018. № 133. С. 27–39.

Наукова та інноваційна діяльність України. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Small and medium-sized enterprises (SMES). Офіційний сайт статистичної служби Європейського Союзу Eurostat. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/structural-business-statistics/sme

Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні. Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17#Text.

Ворона А. В. Інноваційна активність підприємств як перспектива розвитку національної економіки України. Ефективна економіка. 2020. № 3. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.3.155

Ложачевська О.М. Інноваційна активність підприємства: аналіз існуючих підходів і методів оцінки. Економiка та держава. 2020. № 8. С.53–55.

Інституціональна модель інноваційної економіки : колективна монографія за ред. В.І. Ляшенка, О.В. Прокопенка, В.А. Омельяненка. НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019. 327 с.

Гусаріна Н.В. Концепція економічного розвитку та інноваційної активності підприємств в умовах динамічних змін зовнішнього середовища : монографія. Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2017. 180 с.

Дослідження: настрої малого бізнесу суттєво погіршилися. Національна платформа малого та середнього бізнесу, 2021. URL: https://platforma-msb.org/doslidzhennya-nastroyi-malogo-biznesu-suttyevo-pogirshylysya/

Кваша О.С. Інноваційний розвиток економіки України: світовий досвід та рекомендації для України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. № 6(1). С. 150–154.

Бігдан І.А., Лачкова Л.І., Лачкова В.М., Жилякова О.В. Фінансовий мененджмент. Харків : ХДУХТ, 2017. 197 с.

Mokii, А., Poliakova, Y. & Sliusarchuk Y. (2011) Innovacijna aktyvnistj malogho ta serednjogho pidpryjemnyctva: teoretyko-metodologhichni ta prykladni aspekty [Innovative activity of small and medium enterprises: theoretical and methodological and applied aspects]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, 124–125, 60–62. (in Ukrainian)

Liakh, І.І. (2014) Metodychnyj pidkhid do kompleksnoji ocinky innovacijnogho rozvytku reghionu [Methodical approach to comprehensive assessment innovative development of the region ]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, 2 (36), 169–178. (in Ukrainian)

Morozova S.А. (2018) Innovacijna dijaljnistj malykh ta serednikh pidpryjemstv v JeS: dosvid dlja Ukrajiny [Innovative activity of small and medium enterprises in the EU: experience for Ukraine]. Ekonomichnyi prostir, 133, 27–39. (in Ukrainian)

Scientific and innovative activity of Ukraine. State Statistic Service of Ukraine (2021). Official web-site. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua (in Ukrainian)

Small and medium-sized enterprises (SMES) (2021) Eurostat. Official web-site. Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/structural-business-statistics/sme

Verkhovna Rada of Ukraine (2012) Pro rozvytok ta derzhavnu pidtrymku maloho i serednoho pidpryiemnytstva v Ukraini (Act No 4618-VI, March 22). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17#Text.

Vorona, A.V. (2020) Innovacijna aktyvnistj pidpryjemstv jak perspektyva rozvytku nacionaljnoji ekonomiky Ukrajiny [Innovative activity of enterprises as a prospect for the development of the national economy of Ukraine]. Efektyvna ekonomika, 3. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.3.155

Lozhachevska, O.M. (2020) Innovacijna aktyvnistj pidpryjemstva: analiz isnujuchykh pidkhodiv i metodiv ocinky [Innovative activity of the enterprise: analysis of existing approaches and evaluation methods]. Ekonomika ta derzhava, 8, 53–55. (in Ukrainian)

Liashenko, V.I., Prokopenko, O.V. & Omelianenko, V.A. (2019) Instytucionaljna modelj innovacijnoji ekonomiky [Institutional model of innovative economy]. Kyiv: Institute of Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine. (in Ukrainian)

Ghusarina N.V. (2017) Koncepcija ekonomichnogho rozvytku ta innovacijnoji aktyvnosti pidpryjemstv v umovakh dynamichnykh zmin zovnishnjogho seredovyshha [The concept of economic development and innovative activity of enterprises in the minds of dynamic changes in the outer environment]. Kherson: PE Vyshemirsky V.S. (in Ukrainian)

National platform for small and medium business (2021) Research: small business sentiment has deteriorated significantly, 2021. Retrieved from https://platforma-msb.org/doslidzhennya-nastroyi-malogo-biznesu-suttyevo-pogirshylysya/

Kvasha, O.S. (2016) Innovacijnyj rozvytok ekonomiky Ukrajiny: svitovyj dosvid ta rekomendaciji dlja Ukrajiny [Innovative development of Ukraine's economy: world experience and recommendations for Ukraine]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, 6(1), 150–154. (in Ukrainian)

Bihdan, I.A., Lachkova, L.І., Lachkova, V.M. & Zhyliakova, O.V. (2017) Finansovyi menendzhment [Financial management]. Kharkiv: KSUFTT. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 182
Завантажень PDF: 148
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Панфілова, Я. (2021). ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ: МАКРО- ТА МЕЗОРІВЕНЬ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-75
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ