ІНТЕГРОВАНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ КСВ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу, діджиталізація, моделі діджиталізації, Індустрія 4.0, малий бізнес, ІС КСВ

Анотація

Стаття присвячена актуальним питання визначення головних напрямків розвитку економічних трендів та цифрової економіки в сучасних умовах. Тенденції розвитку інтернет-торгівлі свідчать про зміщення бізнесу в напрямку цифровізації. Тому автором розглянуто моделі цифрових трансформацій підприємства при переході до моделі Індустрія 4.0. А також запропоновано розглянути комплексний підхід який поєднує концепції стійкого розвитку, соціальної відповідальності та діджиталізації в єдиний формат «цифровий простір стійкого розвитку підприємства». Для підтримки такого формату пропонується інтегрована корпоративна інформаційна система яка включає три блоки: інфраструктурне забезпечення цифровізації бізнесу, інформаційно-комунікативну систему та систему цифрового управління бізнес-процесами на підприємстві. Це дозволить визначити алгоритм модернізації діючої системи або впровадження нової ІС, ключовою ідеєю якої стане концепція стійкого розвитку підприємства із елементами соціальної відповідальності бізнесу.

Посилання

Алексеєв С.Б. Проблеми впровадження інформаційних технологій у процес управління стратегічним потенціалом торговельного підприємства. Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. 2012. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sim_2012_2012_10.

Бурлакова Ю.М. Дослідження особливостей формування корпоративної соціальної відповідальності в Україні. Вісник Хмельницького національного університету. 2014. № 6, Т. 1. С. 220–227.

Ворончак І.О. Національні моделі соціальної відповідальності бізнесу: особливості та механізм формування. Мукачівський державний університет. Економіка і суспільство. 2018. Випуск №17. С. 24–29. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-17-4

Єсіна О.Г., Лінгур Л.М. Формування соціальних стандартів бізнесу в контексті реструктуризації корпоративних інформаційних систем. Причорноморські економічні студії. 2019. Випуск 40. С 107–111.

Іваницька С.Б., Галайда Т.О., Сокура С.О. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні на прикладі ТОВ «Машівка-Агро-Альянс». Мукачівський державний університет. 2018. Випуск №19. С. 853–859.

Мартинюк Е.А. Особливості опису бізнес-процесів в сучасних ІТ-системах. Ефективна економіка. 2014. №11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua

Пилипів Н.І., Максимів Ю.В. Концептуальний підхід до побудови обліково-інформаційного забезпечення соціальної відповідальності підприємства через призму системи ділового партнерства. 2020. URL: https://www.researchgate.net/publication/331595884.

Філипова С.В. Соціальна відповідальність у стратегії управління вітчизняним підприємством: проблемні питання інтегрування механізму. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2017. № 2 (30). С. 5–17. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/No2/5.pdf

Jamali D. Corporate Social Responsibility in Developing Countries. International Journal of Management Reviews. 2018. Vol. 20. P. 32 – 61.

Alekseyev S.B. (2012). Problemy vprovadzhennya informatsiynykh tekhnolohiy u protses upravlinnya stratehichnym potentsialom torhovelʹnoho pidpryyemstva [Problems of implementation of information technologies in the process of managing the strategic potential of a trading enterprise]. Strategy and mechanisms of regulation of industrial development. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sim_2012_2012_10.

Burlakova YU.M. (2014). Doslidzhennya osoblyvostey formuvannya korporatyvnoyi sotsialʹnoyi vidpovidalʹnosti v Ukrayini [Research of features of formation of corporate social responsibility in Ukraine]. Bulletin of Khmelnitsky National University. No. 6, Vol. 1. PP. 220–227.

Voronchak I.O. (2018). Natsionalʹni modeli sotsialʹnoyi vidpovidalʹnosti biznesu: osoblyvosti ta mekhanizm formuvannya [National models of corporate social responsibility: features and mechanism of formation]. Mukachevo State University. Economy and society. 2018. Issue 17. Pp. 24–29. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-17-4

Yesina O.H., Linhur L.M. (2019). Formuvannya sotsialʹnykh standartiv biznesu v konteksti restrukturyzatsiyi korporatyvnykh informatsiynykh system [Formation of social standards of business in the context of corporate information systems restructuring]. Black Sea Economic Studies. 2019. Issue 40. P. 107–111.

Ivanytsʹka S.B., Halayda T.O., Sokura S.O. (2018). Rozvytok korporatyvnoyi sotsialʹnoyi vidpovidalʹnosti v Ukrayini na prykladi TOV «Mashivka-Ahro-Alʹyans» [Development of Corporate Social Responsibility in Ukraine on the Example of Mashivka-Agro-Alliance LLC]. Mukachevo State University. 2018. Issue 19. pp. 853–859.

Martynyuk E.A. (2014). Osoblyvosti opysu biznes-protsesiv v suchasnykh IT-systemakh [Features of the description of business processes in modern IT systems]. Efficient economy. 2014. №11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua

Pylypiv N.I., Maksymiv YU.V. (2020). Kontseptualʹnyy pidkhid do pobudovy oblikovo-informatsiynoho zabezpechennya sotsialʹnoyi vidpovidalʹnosti pidpryyemstva cherez pryzmu systemy dilovoho partnerstva [Conceptual approach to the construction of accounting and information support of social responsibility of the enterprise through the lens of the business partnership system]. URL: https://www.researchgate.net/publication/331595884.

Filypova S.V. (2017). Sotsialʹna vidpovidalʹnistʹ u stratehiyi upravlinnya vitchyznyanym pidpryyemstvom: problemni pytannya intehruvannya mekhanizmu [Social responsibility in the strategy of management of a domestic enterprise: problematic issues of mechanism integration]. Economy: the realities of time. Scientific journal. 2017. No. 2 (30). P. 5–17. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/No2/5.pdf

Jamali D. (2018). Corporate Social Responsibility in Developing Countries. International Journal of Management Reviews. Vol. 20. P. 32–61.

Переглядів статті: 358
Завантажень PDF: 301
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Лінгур, Л. (2020). ІНТЕГРОВАНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ КСВ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-38
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ