МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, готельний бізнес, методичні підходи, SWOT-аналіз, ефективність

Анотація

Стаття присвячена методичних підходам до оцінки конкурентоспроможності підприємства. Зауважено, що для оцінки конкурентоспроможності готельних підприємств важливо враховувати особливості нематеріального характеру їхньої діяльності. Як один з найпоширеніших інструментів стратегічного управління та найважливіших етапів аналізу діяльності суб’єкта господарювання і проведення оцінки конкурентоспроможності в роботі здійснено SWOT-аналіз діяльності підприємства, яке належить до сфери готельного бізнесу. Він дозволив структурувати основні можливості та загрози, сильні і слабкі сторони його діяльності. На основі бальної оцінки відзначено, що у досліджуваного підприємства переважають сильні сторони, а також значний вплив мать загрози, враховуючи вплив пандемії коронавірусу та його наслідки.

Посилання

Драган О.І. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теоретичні аспекти : монографія. Київ : ДАКККіМ, 2006. 160 с.

Костюк Л.А. Теоретичні та методичні засади оцінки конкурентоспроможності. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. 2012. Випуск 2. С. 22–30.

Иванов Ю.Б., Тищенко Ю.Б., Дробитько Н.А. Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия : монография. Харьков : ХГЭУ, 2003. 349 с.

Сахно І.В. Аналіз основних методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності підприємств. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2012. № 2, Ч. 2. С. 385–390.

Сомова О.Є. Вартісна оцінка рівня конкурентоспроможності підприємств машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами». ПВНЗ Європейський ун-т. Київ, 2008. 19 с.

Рибницький Д.О., Городня Т.А. Сучасні підходи до оцінювання конкурентоспроможності підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2010. Випуск 20.9. С. 227–230.

Левицька А.О. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства: вітчизняні та закордонні підходи до класифікації. Механізм регулювання економіки. 2013. № 4. С. 155–163.

Яцура В.В., Замроз М.В. Аналіз методів оцінки конкурентоспроможності підприємств. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. Збірник наукових праць. 2011. № 2. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vviem/2011_2/18.pdf.

ТОВ «Хотел Менеджмент Груп». URL: https://hotel-management-group.business-guide.com.ua/ (дата звернення 07.12.2021).

Drahan O.I. (2006) Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv: teoretychni aspekty [Management of enterprise competitiveness: theoretical aspects]. monohrafiya [a monograph]. Kyiv: DAKKKiM, 160 р. (in Ukrainian)

Kostiuk L.A. (2012) Teoretychni ta metodychni zasady otsinky konkurentospromozhnosti [Theoretical and methodological principles of competitiveness assessment]. Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu, № 2, pp. 22–30. (in Ukrainian)

Ivanov Yu.B., Tischenko Yu.B., Drobitko N.A. (2003) Konkurentosposobnost predpriyatiya: otsenka, diagnostika, strategiya [Competitiveness of an enterprise: assessment, diagnostics, strategy]. monografiya [a monograph]. Kharkiv: HGEU, 349 p. (in Russian)

Sakhno I.V. (2012) Analiz osnovnykh metodychnykh pidkhodiv do otsinky konkurentospromozhnosti pidpryiemstv [Analysis of the main methodological approaches to assessing the competitiveness of enterprises]. Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky). № 2(2), pp. 385–390. (in Ukrainian)

Somova O.Ye. (2008) Vartisna otsinka rivnia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv mashynobuduvannia [Cost assessment of the level of competitiveness of machine-building enterprises] avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ekon. nauk : 08.00.04 «Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy» (PhD Thesis). PVNZ Yevropeiskyi un-t. Kyiv. 19 p. (in Ukrainian)

Rybnytskyi D.O., Horodnia T.A. (2010) Suchasni pidkhody do otsiniuvannia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Modern approaches to assessing the competitiveness of the enterprise]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, № 20.9, pp. 227–230. (in Ukrainian)

Levytska A.O. (2013) Metody otsinky konkurentospromozhnosti pidpryiemstva: vitchyzniani ta zakordonni pidkhody do klasyfikatsii [Methods of assessing the competitiveness of the enterprise: domestic and foreign approaches to classification]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, № 4, pp. 155–163. (in Ukrainian)

Yatsura, V.V., Zamroz M.V. (2011) Analiz metodiv otsinky konkurentospromozhnosti pidpryiemstv [Analysis of methods for assessing the competitiveness of enterprises]. Visnyk Volynskoho instytutu ekonomiky ta menedzhmentu. Zbirnyk naukovykh prats, № 2. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vviem/2011_2/18.pdf. (in Ukrainian)

TOV «Khotel Menedzhment Hrup» [Hotel Management Group Company]. URL: https://hotel-management-group.business-guide.com.ua/ (accessed 07 December 2021).

Переглядів статті: 268
Завантажень PDF: 241
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Савко, О., & Загайкевич, О. (2021). МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-79
Розділ
ЕКОНОМІКА