УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ РИЗИКУ

Ключові слова: витрати, управління витратами, планування, організація, мотивація, контроль, ризики

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням управління витратами на сучасних підприємствах у нестабільних умовах розвитку економічних відносин. З’ясовано значення управління витратами із урахування впливу чинників ризику. Розглянуто функції менеджменту в контексті управління витратами. Виділено планування, організацію, мотивацію та контроль як основні функції управління діяльністю підприємства загалом і витратами зокрема. Наведено основні класифікаційні ознаки й види витрат, які насамперед потрібно брати до уваги при виконані наведених функцій управління, а також розглянуто пов’язані із ними можливі ризики для подальшої діяльності підприємства. Встановлено, що такий підхід до управління витратами дасть змогу забезпечити дослідження джерел і причин виникнення ризиків, попередити їхній негативний вплив на величину та структуру витрат.

Посилання

Занора В. О. Ризик-орієнтоване управління виробничо-технологічними витратами машинобудівних підприємств. Бізнес Інформ. 2014. № 4. С. 157–161.

Федорова Е. А., Романюк Н. Ф. Интегральная оценка рисков при управлении затратами промышленного предприятия. Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2012. № 1–1. С. 30–47. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/integralnaya-otsenka-riskov-pri-upravlenii-zatratami-promyshlennogo-predpriyatiya.

Федорова Е. А., Романюк Н. Ф. Управление затратами промышленного предприятия: анализ связи группировок затрат и рисков. Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2012. № 3–1. С. 130–144. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-zatratami-promyshlennogo-predpriyatiya-analiz-svyazi-gruppirovok-zatrat-i-riskov.

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / пер. с англ. Л. И. Евенко. Москва : Дело ЛТД, 1994. 702 с.

Kostetska N. I., Litkovets Yu. O. Risk cost management in Ukraine’s fat and oil industry. Economic and social development of Ukraine in XXI century: national vision and globalization challenges: Collection of scientific articles. Oklahoma City, 2017. P. 46–48.

Сай Л. П., Пшик-Ковальська О. О. Ризики при мотивуванні персоналу підприємства. Ефективна економіка: електронний журнал. 2017. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5718.

Zanora, V. O. (2014). Ryzyk-oriientovane upravlinnia vyrobnycho-tekhnolohichnymy vytratamy mashynobudivnykh pidpryiemstv [Risk-oriented management of production and technological costs of engineering enterprises]. Biznes Inform, no 4, pp. 157–161. (in Ukrainian)

Fedorova, E. A., Romanjuk, N. F. (2012). Integralnaia otsenka riskov pri upravlenii zatratami promyshlennogo predpriiatiia [Integral risk’s estimation for expense management of industrial enterprise]. Izvestiia TulGU. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki, no 1–1, pp. 30–47. Available at: http://cyberleninka.ru/article/n/integralnaya-otsenka-riskov-pri-upravlenii-zatratami-promyshlennogo-predpriyatiya (in Russian)

Fedorova, E. A., Romanjuk, N. F. (2012). Upravlenie zatratami promyshlennogo predpriiatiia: analiz sviazi gruppirovok zatrat i riskov [Management of expenses of the industrial enterprise: analysis of communication of groups of expenses and risks]. Izvestiia TulGU. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki, no 3–1, pp. 130–144. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-zatratami-promyshlennogo-predpriyatiya-analiz-svyazi-gruppirovok-zatrat-i-riskov (in Russian)

Mescon, M. H., Albert, M., Khedouri, F. (1994). Osnovy menedzhmenta [Fundamentals of management], Translated by L. I. Evenko, Delo LTD, Moscow, Russia, 702 p. (in Russian)

Kostetska, N. I., Litkovets, Yu. O. (2017). Risk cost management in Ukraine’s fat and oil industry. Economic and social development of Ukraine in XXI century: national vision and globalization challenges: Collection of scientific articles. Oklahoma City, pp. 46–48.

Sai, L. P., Pshyk-Kovalska, O. O. (2017). Ryzyky pry motyvuvanni personalu pidpryiemstva [Risks of staff motivation of the enterprise]. Efektyvna ekonomika: elektronnyi zhurnal, no 8. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5718 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 633
Завантажень PDF: 367
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Костецька, Н. (2021). УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ РИЗИКУ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-67
Розділ
ЕКОНОМІКА