МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, фактори, середовище

Анотація

В статті зазначено, що формування конкурентоспроможності підприємств може розглядатися з різних позицій: на основі ресурсної теорії; у рамках концепції ціннісно-орієнтованого управління; на базі концепції розвитку інституційного середовища; з точки зору кластерного підходу. Виділено ряд властивостей інституційного середовища, які безпосередньо впливають на конкурентоспроможності підприємств: рівень розвитку цільового ринку, визначальний рівень конкуренції підприємств, які випускають і продають аналогічні види продукції; ступінь компетентності державних інститутів, які застосовують різні інструменти регулювання поведінки підприємств, у тому числі щодо надання різноманітних преференцій, починаючи від розміщення держзамовлень та податкових пільг та закінчуючи прямими бюджетними дотаціями; сформованість інноваційного середовища, що сприяє розробці нових перспективних технологій та високотехнологічних видів продукції, особливо у пріоритетних галузях. Запропоновано двосторонній механізм кластерних об’єднань підприємств.

Посилання

Поліщук Н.В. Функціонування економічних систем: моделі складових результативності : монографія. Вінниця : ВНАУ, 2010. 396 с.

Ярмоленко В.О., Поліщук Н.В. Складові результативності функціонування складних систем як об’єкти моделювання. Вісник Черкаського університету. Серія Економічні науки. Черкаси: ЧНУ. 2012. № 33(246). С. 86–93.

Ярмоленко В.О., Поліщук Н.В. Складові результативності економічного процесу: парадигма кількості та якості. Ринки товарів та послуг України в умовах економічного зростання : збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф., 11 вересня 2008 р. Вінниця, 2008. С. 173–-178.

Гріщенко І.В., Кобаль О.А. Оцінка показників в процесі фінансового планування підприємства. Перспективи розвитку фінансово-економічного простору України: зб. наук. праць. Вінниця. 2020. С. 223–225.

Гріщенко І.В. Оцінка показників фінансової стійкості підприємства. Перспективи розвитку фінансово-економічного простору України : зб. наук. праць. Вінниця. 2020. С. 208–211.

Гріщенко І.В., Білецька Н.В., Циганчук В.А., Мазур О.В. Методи забезпечення ефективності інвестиційно-інноваційних проектів. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. Вип. 60. С. 30–34.

Гріщенко І.В., Гринчук Т.П. Основні аспекти фінансового планування в системі фінансової безпеки підприємства. Економіка та суспільство. Вип. № 2020. № 22. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-14

Polischuk N.V. (2010) Funktsionuvannia ekonomichnykh system: modeli skladovykh rezultatyvnosti [Functioning of the economic systems: models of constituents of effectiveness]. Vinnytsia: VNAU. (in Ukrainian)

Yarmolenko V.O., Polischuk N.V. (2012) Skladovi rezultatyvnosti funktsionuvannia skladnykh system yak obiekty modeliuvannia [Constituents of effectiveness of functioning of the difficult systems as design objects]. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia – Ekonomichni nauky, no. 33(246), pp. 86–93. (in Ukrainian)

Yarmolenko V.O., Polischuk N.V. (2008) Skladovi rezultatyvnosti ekonomichnoho protsesu: paradyhma kilkosti ta yakosti [Constituents of effectiveness of economic process: paradigm of amount and quality. Proceedings of the Rynky tovariv ta posluh Ukrainy v umovakh ekonomichnoho zrostannia (Ukraine, Vinnytsia, September 11, 2008), Vinnytsia, pp. 173–178. (in Ukrainian)

Hrischenko I.V., Kobal O.A. (2020) Otsinka pokaznykiv v protsesi finansovoho planuvannia pidpryiemstva [An estimation of indexes is in the process of the financial planning of enterprise]. Proceedings of the Perspektyvy rozvytku finansovo-ekonomichnoho prostoru Ukrainy (Ukraine, Vinnytsia, April 08-09, 2020), Vinnytsia: Krok, pp. 223–225. (in Ukrainian)

Hrischenko I.V. (2020) Otsinka pokaznykiv finansovoi stiikosti pidpryiemstva [Estimation of indexes of financial firmness of enterprise]. Proceedings of the Perspektyvy rozvytku finansovo-ekonomichnoho prostoru Ukrainy (Ukraine, Vinnytsia, April 08-09, 2020), Vinnytsia: Krok, pp. 208–211. (in Ukrainian)

Hrischenko I.V., Biletska N.V., Tsyhanchuk V.A., Mazur O.V. (2020) Metody zabezpechennia efektyvnosti investytsiino-innovatsiinykh proektiv [Methods of ensuring the effectiveness of investment and innovation projects]. Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, no. 60, pp. 30–34. (in Ukrainian)

Hrischenko I.V., Hrynchuk T.P. (2020) Osnovni aspekty finansovoho planuvannia v systemi finansovoi bezpeky pidpryiemstva [The main aspects of financial planning in the financial security of the enterprise]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 22. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-14 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 224
Завантажень PDF: 205
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Гріщенко, І., Білецька, Н., & Одінцова, О. (2021). МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-62
Розділ
ЕКОНОМІКА