КОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Ключові слова: стратегія, стратегічне планування, регіон, регіональний розвиток, розвиток регіону

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем стратегічного планування на регіональному рівні. Визначено, що фундаментом ефективної стратегії регіонального розвитку є всебічний аналіз, який може включати наступні складові: соціально-економічний аналіз, аналіз внутрішніх сильних і слабких сторін і розпізнавання зовнішніх можливостей і загроз, визначення конкурентних переваг, формування концепції розвитку та визначення стратегічних цілей. Встановлено, що наступним етапом після формування фундаментального стратегічного базису є розробка операційної частини стратегії, яка складається з компонентних планів розвитку: економічного, соціального та екологічного. Підкреслено значимість взаємозв’язку даних компонент, на базі якого можливе формування синергетичних проектів регіонального розвитку.

Посилання

Постанова № 695 Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки від 05.08.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text

Методологія планування регіонального розвитку в Україні. URL: https://cg.gov.ua/web_docs/1/2014/11/docs/Methodology_of_RD_planning.pdf

Нєма О., Козак І. Планування регіонального розвитку в контексті децентралізації. Ефективність державного управління. 2017. Вип. 2 (51). Ч. 2. С. 222–228.

Качний О.С. Стратегічне планування як один із найсучасніших методів державного управління регіональним соціально-економічним розвитком. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 2. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/2_2018/23.pdf

Кухарська Н. Закордонний досвід стратегічного планування регіонального розвитку. Економічний аналіз. 2020. Том 30. № 1. Частина 1. С. 118–125.

Звєряков М.І., Кухарська Н.О., Клевцевич Н.А., Шараг О.С. Стратегування регіонального розвитку: теорія, методологія, концепція: монографія. Одеський національний економічний університет МОН України. Одеса : Атлант ВОІ СОІУ, 2019. 241 с.

Кіш Г.В. Стратегічне планування як інструмент управління національної економіки. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2015. Випуск 1 (45). Т. 3. С. 73–77.

Пастух К. Стратегічне планування розвитку територіальних громад. Науковий вісник: Державне управління. 2021. №1 (7).

Шинкарьов А., Проданик В. Організаційно-правові засади стратегічного планування у сфері розвитку регіонів України. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2021. № 1. С. 115–121.

Регіональна політика Європейського Союзу : підручник / [за ред. Віктора Чужикова]. Київ : КНЕУ, 2016. 495 c.

Бугас Н.В. Особливості регіонального розвитку як об’єкта управлінського впливу держави. Ефективна економіка. 2017. № 2.

Postanova № 695 Pro zatverdzhennya Derzhavnoyi stratehiyi rehionalʹnoho rozvytku na 2021-2027 roky vid 05.08.2020r [Resolution № 695 On approval of the State Strategy for Regional Development for 2021-2027 dated 05.08.2020]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text

Metodolohiya planuvannya rehionalʹnoho rozvytku v Ukrayini. [Methodology of regional development planning in Ukraine] Available at: https://cg.gov.ua/web_docs/1/2014/11/docs/Methodology_of_RD_planning.pdf

Nyema O., Kozak I. (2017) Planuvannya rehionalʹnoho rozvytku v konteksti detsentralizatsiyi [Regional development planning in the context of decentralization] Efektyvnistʹ derzhavnoho upravlinnya. Vol. 2 (51). P. 2. Pp. 222–228.

Kachnyy O.S. (2018) Stratehichne planuvannya yak odyn iz naysuchasnishykh metodiv derzhavnoho upravlinnya rehionalʹnym sotsialʹno-ekonomichnym rozvytkom. [Strategic planning as one of the most modern methods of public administration of regional socio-economic development]. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok. №2. Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/2_2018/23.pdf

Kukharsʹka N. (2020) Zakordonnyy dosvid stratehichnoho planuvannya rehionalʹnoho rozvytku [Foreign experience of strategic planning of regional development] Ekonomichnyy analiz. Volume 30. No 1. Part 1. Pp. 118–125.

Zvyeryakov M.I., Kukharsʹka N.O., Klevtsevych N.A., Sharah O.S. (2019) Stratehuvannya rehionalʹnoho rozvytku: teoriya, metodolohiya, kontseptsiya. [Regional development strategy: theory, methodology, concept] monohrafiya [a monograph]. Odessa National Economic University of the Ministry of Education and Science of Ukraine. Odessa: Atlant WOI SOIU. 241 p. (in Ukrainian)

Kish G.V. (2015) Stratehichne planuvannya yak instrument upravlinnya natsionalʹnoyi ekonomiky. [Strategic planning as a tool for managing the national economy]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. "Economics" series. Issue 1 (45). Vol. 3. Pp. 73–77.

Pastukh K. (2021) Stratehichne planuvannya rozvytku terytorialʹnykh hromad. [Strategic planning of territorial communities’ development]. Scientific Bulletin: Public Administration. № 1 (7).

Shynkarov A., Prodanyk V. (2021) Organizacijno-pravovi zasadi strategichnogo planuvanja u sferi rozvitku regioniv Ukraini [Organizational and legal basis of strategic planning in the field of development of Ukrainian regions]. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (1), Рр .115–121.

Rehionalʹna polityka Yevropeysʹkoho Soyuzu: pidruchnyk [Regional policy of the European Union] [za red. Viktora Chuzhykova]. Kyiv: KNEU, 2016. 495 p.

Buhas N.V. (2017) Osoblyvosti rehionalʹnoho rozvytku yak obyekta upravlinsʹkoho vplyvu derzhavy [Features of regional development as an object of managerial influence of the state]. Efficient economy. № 2.

Переглядів статті: 167
Завантажень PDF: 216
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Кіш, Г., & Світлинець, О. (2021). КОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-47
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ