СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ

Ключові слова: система управління, розвиток, механізму розвитку господарської діяльності, організаційно-інформаційна модель розвитку

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення понятійного та категоріального апарату процесу формування системи управління розвитком підприємств харчової галузі. Проаналізовано та систематизовано механізм розвитку за критеріями, складовими, типами та напрямами, визначено етапи процесу формування системи управління розвитком підприємств харчової промисловості та запропоновано організаційно-інформаційну модель розвитку. Окреслено подальші напрямки забезпечення формування загального результату діяльності суб’єктів господарювання на основі комплексного управління розвитком промислових підприємств за умови удосконалення економічного та організаційного механізмів управління діяльністю, досягнення довгострокових цілей підприємств та стабілізації економіки та підвищення рівня конкурентоспроможності національних підприємств та економіки держави на світовому ринку.

Посилання

Андрійчук В.Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу: підручник. Київ : КНЕУ, 2013. 779 с

Ареф’єва О.В., Кузенко Т.Б. Планування економічної безпеки підприємств. Київ : Видавництво Європейського університету, 2005. 170с

Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління : навч. посібник. Київ : ЦУЛ, 2003. 396 с

Городня Т.А., Мойсеєнко І.П. Економічна та фінансова діагностика : навч. посібник. Львів : «Магнолія 2006», 2008. 282 с

Гриньова В. М. Державне регулювання економіки. Київ : Знання, 2018. 398 с

Кузьмін О., Мельник О. Основи менеджменту : підручник. Київ : Академвидав, 2003. 416 с.

Пащенко О.П. Стратегічне управління розвитком підприємства Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 2. Т. 2. С. 99–103.

Andriichuk V. (2013) Ekonomika pidpryiemstv ahropromyslovoho kompleksu [Economics of agro-industrial enterprises] pidruchnyk [a textbook]. Kyiv: KNEU. 779p. (in Ukrainian)

Arefieva O. & Kuzenko T. (2005) Planuvannia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv [Economic security planning of enterprises]. Kyiv: Vydavnytstvo Yevropeiskoho universytetu. 170 р. (in Ukrainian)

Vasylenko V. & Tkachenko T. (2003) Stratehichne upravlinnia [Strategic management] navch. Posibnyk [a textbook]. Kyiv: TsUL. 396 p. (in Ukrainian)

Horodnia T. & Moiseienko I. (2008) Ekonomichna ta finansova diahnostyka [Economic and financial diagnostics] navch. posibnyk [a textbook]. Lviv: «Mahnoliia 2006». 282 p. (in Ukrainian)

Hrynova V. (2018) Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky [State regulation of Economy]. Kyiv: Znannia. 398 p. (in Ukrainian)

Kuzmin O. & Melnyk O. (2003) Osnovy menedzhmentu [Fundamentals of management] pidruchnyk [a textbook]. Kyiv: Akademvydav. (in Ukrainian)

Pashchenko O. (2011) Stratehichne upravlinnya rozvytkom pidpryyemstva [Strategic management of enterprise development]. Visnyk Khmelʹnytsʹkoho natsionalʹnoho universytetu, no 2(2), pp. 99–103. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 107
Завантажень PDF: 87
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Зєніна-Біліченко, А., & Гуль, А. (2021). СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-45
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ