ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Ключові слова: оцінювання, якість, функції управління, підприємство ресторанного бізнесу

Анотація

Стаття присвячена формуванню новітніх підходів до оцінювання якості функцій управління на підприємствах ресторанного бізнесу. Оцінювання якості управління повинно стати невід’ємною частиною процесного менеджменту на підприємствах ресторанного бізнесу, що в свою чергу дасть можливість переорієнтації цільових критеріїв, надання нового значення функціям управління та окреслення векторів удосконалення бізнес-процесів підприємств сфери послуг, що сприятиме втіленню їх основних бізнес-цілей. Методичний підхід, який пропонується, передбачає визначення інструментарію оцінювання рівнів якості управління та їх вплив на загальний стан якості менеджменту в конкретному підприємстві галузі. Згруповані результати експертних оцінок щодо якості функцій управління на досліджених підприємствах дають змогу отримати більш точну картину стану управлінської роботи.

Посилання

Сівашенко Т. В., Панасюк І. П. Теоретичні засади управління бізнес-процесами у підприємствах ресторанного господарства. Приазовський економічний вісник. 2019. Вип. 3(14). С. 237–244.

Крамар М. С., Щербак В. Г. Оптимізація управління бізнес-процесами підприємств в Україні / Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні : матеріал III-ої Всеукр. наук.-практ. конф., 28 березня 2019 р. Київ : КНУТД, 2019. С. 86–92.

Рибалко-Рак Л. А., Ляшко Н. І. Нова філософія тотального управління якістю: напрями формування конкурентоспроможного персоналу для підприємств сфери туризму. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки : матеріали ІV Міжнар. наук.-прак. конф., 18-19 травня 2017р. Львів: Львівська політехніка, 2017. С. 543–544.

Денисенко М. П., Терещенко Н. М. Формування системи управління якістю послуг у сфері туризму. Наукові праці МАУП. 2014. Вип. 1(40). С. 134–138.

Каплан Роберт, Дейвид Нортон. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. Москва : ЗАО «Олимп – Бизнес», 2004. 271 с.

Alstayn M., Parker Dzh., Chaudari S. (2017) Network effect as a new engine of the economy. Harvard Business Review, January-February, (pp. 21–29). IECS.

Отенко І. П., Харнам М. В., Шкребень Р. П. Формування концептуальної моделі управління фінансово-економічною безпекою бізнес-процесів підприємства. Бізнес Інформ. 2020. № 12 С. 423–429.

Lemaska-Majdzik A., Okrеglicka М. (2015). Identification of Business Processes in an Enterprise Management. In Economic Prospects in the Context of Growing Global and Regional Interdependencies, Proceedings of the 22th International Economic Conference (pp. 394–403). IECS.

Барановська С. В., Ружицький А. А., Михайлович Ю. В. Роль сфери послуг в економіці України. Актуальні задачі сучасних технологій: VІІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів. 2019. С. 105–106.

Ареф’єв С. О., Поцелуйко В. А. Бізнес-процеси підприємства: сутність та класифікація. Формування ринкових відносин в Україні. 2017. № 12. C. 89–93.

Sіvashenko T. V., Panasyuk І. P. (2019) Teoretichnі zasadi upravlіnnya bіznes-protsesami u pіdpriєmstvakh restorannogo gospodarstva [Theoretical principles of business process management in restaurants]. Priazovs'kii ekonomіchnii vіsnik 3(14), 237–244. Retrieved from: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/3_14_uk/40.pdf (in Ukrainian)

Kramar M. S., Shcherbak V. G. (2019) Optimіzatsіya upravlіnnya bіznes-protsesami pіdpriemstv v Ukrainі [Optimization of business process management of enterprises in Ukraine]. Actual problems of innovative development of cluster entrepreneurship in Ukraine: material of the III All-Ukrainian. scientific-practical conf., (Kiev, 28th march 2019) : KNUTD, pp. 86–92. Retrieved from: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/14757/1/Cluster2019_P086-092.pdf (in Ukrainian)

Ribalko-Rak L. A., Lyashko N. І. (2017) Nova fіlosofіya total'nogo upravlіnnya yakіstyu: napryami formuvannya konkurentospromozhnogo personalu dlya pіdpriєmstv sferi turizmu [New philosophy of total quality management: directions of formation of competitive personnel for enterprises in the field of tourism]. Problemi formuvannya ta rozvitku іnnovatsіinoї іnfrastrukturi: vikliki postіndustrіal'noї ekonomіki : materіal of the ІV International. scientific-practical conf., (Lvіv, may 18-19th, 2017) Lvіv: polіtechnіk. Retrieved from: https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/9/17/paragraphs/814/tezydopovideyivmnpk.pdf (in Ukrainian)

Denisenko M. P., Tereshchenko N. M. (2014) Formuvannya sistemi upravlіnnya yakіstyu poslug u sferі turizmu [Formation of a quality management system for services in the field of tourism]. Naukovі pratsі MAUP – Scientific works of IAPM, 1(40), 134–138. Retrieved from: http://journals.maup.com.ua/journal/40_2014/4.pdf (in Ukrainian)

Kaplan Robert, Deivid Norton (2004) Sbalansirovannaya sistema pokazatelei [Balanced scorecard]. Ot strategii k deistviyu – From strategy to action. Moskow : ZAO «Olimp – Biznes». Retrieved from: https://pqm-online.com/assets/files/lib/books/norton1.pdf [in Russian].

Alstayn M., Parker Dzh., Chaudari S. (2017) Network effect as a new engine of the economy. Harvard Business Review, January-February, (pp. 21–29). IECS Harvard Business Review, January/February 2017 (hbr.org).

Otenko І. P., Kharnam M. V., Shkreben' R. P. (2020) Formuvannya kontseptual'noi modelі upravlіnnya fіnansovo-ekonomіchnoyu bezpekoyu bіznes-protsesіv pіdpriemstva [Formation of a conceptual model of financial and economic security management of business processes of the enterprise]. Business Inform, 12, 423–429. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-12-423-429 (in Ukrainian)

Lemaska-Majdzik A., Okrеglicka М. (2015). Identification of Business Processes in an Enterprise Management. In Economic Prospects in the Context of Growing Global and Regional Interdependencies, Proceedings of the 22th International Economic Conference (pp. 394–403). DOI: https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01011-4

Baranovs'ka S. V., Ruzhits'kii A. A., Mikhailovich Yu. V. (2019). Rol' sferi poslug v ekonomіtsі Ukraini. V Aktual'nі zadachі suchasnikh tekhnologіi [The role of services in the economy of Ukraine. In Actual problems of modern technologies], VІІІ Mіzhnarodna naukovo-tekhnіchna konferentsіya molodikh uchenikh ta studentіv – VІІІ International scientific-technical conference of young scientists and students (pp. 105–106). Retrieved from: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/31070/2/MNTKv3_2019v3_Baranovska_S_V-Role_of_services_in_105-106.pdf (in Ukrainian)

Aref'jev S. O., Pocelujko V. A. (2017) Biznes-procesy pidpryjemstva: sutnistj ta klasyfikacija [Business processes of the enterprise: essence and classification]. Formuvannja rynkovykh vidnosyn v Ukrajini – Formation of market relations in Ukraine, 12, 89–93. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2017_12_19 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 111
Завантажень PDF: 107
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Бедрадіна, Г., & Мостова, К. (2021). ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-43
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ