ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

  • Віталій Іванченко Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгiна» https://orcid.org/0000-0003-4014-0780
Ключові слова: сталий розвиток, підприємництво, сталий розвиток підприємництва, індикатори сталого розвитку, індекси сталого розвитку

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням формування показників оцінки сталого розвитку підприємництва в сільському господарстві. Проаналізовано та систематизовано методологічні підходи до їх формування та на їх основі наведено основний алгоритм розрахунків показників оцінки сталого розвитку саме підприємництва в сільському господарстві. Ці показники розділено за окремими блоками на економічні, соціальні та екологічні, що надають можливість чітко відділяти окремі показники діяльності підприємництва в сільському господарстві за їх видами та кінцевими цілями. Крім цього, усю систему показників оцінки, розділено на п’ять етапів, що чітко розділяє та систематизує усі показники та покращує систему розрахунків й виявляє слабкі місця та проблем. Це дозволить оперативно реагувати на ситуацію та спрямувати діяльність підприємництва за системою сталого розвитку із реалізацією конкретних цілей цього процесу.

Посилання

Лєбєдєв І. Сталий розвиток туризму: досвід Європейського союзу і завдання для України. Вісник соціально-економічних досліджень. 2018. № 3(67). С. 162–173.

Лузан О. Ю. До питання формування механізму інституційного забезпечення сталого розвитку аграрного підприємництва. Економіка АПК. 2014. № 4. С. 106–111.

Кісіль М. І., Гарбар В. В. Теоретичні та практичні аспекти формування стратегій сталого розвитку фермерських господарств. Економіка АПК. 2015. № 12. С. 35–43.

Salas‐zapata Walter Alfredo, Ortiz‐muñoz Sara Milena. Analysis of meanings of the concept of sustainability. Sustainable Development. 2019. № 27(1). рр. 153–161.

Silvius Gilbert. Sustainability as a new school of thought in project management. Journal of Cleaner Production. 2017. № 166. рр. 1479–1493.

Лупенко Ю. О. Стан та перспективи сталого розвитку сільських територій. Економіка АПК. 2017. № 6. С. 7–10.

Sun Huaping, et al. Measuring environmental sustainability performance of South Asia. Journal of Cleaner Production. 2020. № 251. рр. 119.

Котикова О. І. Моніторинг та оцінка сталості розвитку сільськогосподарського землекористування регіонів України. Економіка АПК. 2017. № 5. С. 24–32.

Тихонов А. Г. Гребенюк Н. В. Тихоненко О. В. Наукові засади сталого розвитку землекористування: індикація екологічного. Землевпорядкування. 2003. №1. С. 15–20.

Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Булавка О. Г., та ін. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2030 року. Київ : ННЦ ІАЕ, 2020. 60 с.

Casini M., et al. Sustainable Development Goals indicators: A methodological proposal for a Multidimensional Fuzzy Index in the Mediterranean area. Sustainability. 2019. №11(4), p. 1198.

Kilkiş Ş. Sustainable development of energy, water and environment systems index for Southeast European cities. Journal of cleaner production. 2016. № 130. рp. 222–234.

Згурський М. З. Сталий розвиток регіонів України. Київ : НТУУ «КПІ», 2009. 197 с.

Lyebyedyev, I. (2018) Stalyy rozvytok turyzmu: dosvid Yevropeyskoho soyuzu i zavdannya dlya Ukrayiny [Sustainable development of tourism: the experience of the European Union and the challenges for Ukraine]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, vol. 3.67, рр. 162–173. (in Ukrainian)

Luzan, O. YU. (2014) Do pytannya formuvannya mekhanizmu instytutsiynoho zabezpechennya staloho rozvytku ahrarnoho pidpryyemnytstva [On the formation of the mechanism of institutional support for sustainable development of agricultural entrepreneurship]. Ekonomika APK, vol. 4, pp. 106–111. (in Ukrainian)

Kisil, M. I. and Harbar, V. V. (2015) Teoretychni ta praktychni aspekty formuvannya stratehiy staloho rozvytku fermerskykh hospodarstv [Theoretical and practical aspects of the formation of strategies for sustainable development of farms]. Ekonomika APK, vol. 12, pp. 35–43. (in Ukrainian)

Salas‐zapata, Walter Alfredo and Ortiz‐muñoz, Sara Milena. (2019) Analysis of meanings of the concept of sustainability. Sustainable Development, vol. 27.1, pp. 153–161.

Silvius, Gilbert. (2017) Sustainability as a new school of thought in project management. Journal of Cleaner Production, vol. 166, pp. 1479–1493.

Lupenko, YU. O. (2017) Stan ta perspektyvy staloho rozvytku silskykh terytoriy [State and prospects of sustainable development of rural areas]. Ekonomika APK, vol. 6, pp. 7–10. (in Ukrainian)

Sun, Huaping, et al. (2020) Measuring environmental sustainability performance of South Asia. Journal of Cleaner Production, vol. 251, p. 119.

Kotykova, O. I. (2017) Monitorynh ta otsinka stalosti rozvytku silskohospodarskoho zemlekorystuvannya rehioniv Ukrayiny [Monitoring and assessment of sustainability of agricultural land use in the regions of Ukrain]. Ekonomika APK, vol. 5, pp. 24–32. (in Ukrainian)

Tykhonov, A. H.; Hrebenyuk, N. V. and Tykhonenko, O. V. (2003) Naukovi zasady staloho rozvytku zemlekorystuvannya: indykatsiya ekolohichnoho [Scientific principles of sustainable development of land use: an indication of ecological]. Zemlevporyadkuvannya, vol. 1, pp. 15–20. (in Ukrainian)

Lupenko, YU. O.; Malik, M. Y.; Bulavka O. H., ta in. (2020) Stratehichni napryamy staloho rozvytku silskykh terytoriy na period do 2030 roku [Strategic directions of sustainable development of rural areas for the period up to 2030]. Kyiv: NNTS IAE, 60 p. (in Ukrainian)

Casini, M., et al. (2019) Sustainable Development Goals indicators: A methodological proposal for a Multidimensional Fuzzy Index in the Mediterranean area. Sustainability, vol. 11.4, p. 1198.

Kilkiş Ş. (2016) Sustainable development of energy, water and environment systems index for Southeast European cities. Journal of cleaner production, vol. 130, рp. 222–234.

Zhursky, M. Z. (2009) Stalyy rozvytok rehioniv Ukrayiny [Sustainable development of the regions of Ukraine]. Kyiv: NTUU «KPI», 197 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 256
Завантажень PDF: 290
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Іванченко, В. (2020). ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ . Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-36
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ