МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БАНКОМ

Ключові слова: банк, маркетинг, банківські послуги, банківський маркетинг, рентабельність

Анотація

Наслідки пандемії та падіння світової економіки, негативно відобразились і на діяльності банківського сектора. На українському ринку банківських послуг відмічено значне зниження рентабельності діяльності банків, скорочення їхньої кількості, що призвело до підвищення конкуренції. Наразі, актуальним, постає питання розробки та використання дієвих інструментів управління банківською діяльністю. Статтю присвячено дослідженню місця та ролі маркетингу в системі управління банком. Досліджено сутність, мету та специфіку банківського маркетингу. На основі досліджень науковців узагальнено поняття банківського маркетингу та його інструментарію. Визначено основні тенденції його розвитку в сучасних реаліях. За результатами виконаного дослідження сформовано пропозиції щодо активізації використання маркетингового інструментарію в банківській сфері.

Посилання

Балабанова Л.В. Маркетинг: підручник [вид. 3-е, перероблене та доповнене]. Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. Т.1. 348 с.

Завадська Д.В. Особливості сучасного розвитку банківського маркетингу. URL: http://www.rusnauka.com/7_DN_2007/Economics.

Кириченко О., Гіленко І., ЯтченкоА. Банківський менеджмент: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. Київ : Основи, 2005. 671 с.

Крикавський С.В. Маркетингові стратегії у формуванні розвитку банку : навчальний посібник. Львів : СинтезПоліграф, 2008. 346 с.

Лютий І.О., Солодка О.О. Банківський маркетинг : підручник. Київ, 2009. 776 с.

Маркетинг у банку : навчальний посібник / О.В. Дубовик, С.М. Бойко, М.А. Вознюк, Т.Д. Гіренко. [2-е вид]. Київ : Алерта, 2007. С. 11, 92-93.

Нікітін А.В. Маркетинг у банку : Навчальний метод: посібник для самостійного навчання. Київ : КНЕУ, 2014. 170 с.

Ніколаєнко А. Особливості маркетингової діяльності банку. Банківська справа. 2001. № 1. С. 36.

Романенко Л.Ф. Банківський маркетинг: курс лекцій. Київ : Університет «Україна», 2007. 170 с.

Романенко Л.Ф. Банківський маркетинг : підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. С. 36.

Tкачук В.О., Тимків А.О. Банківський маркетинг: сутність, особливості, еволюція. Економіка і суспільство. 2017. Вип. № 13. C. 1244-1250.

Стрельченко О., Скорик В. Характеристика банківського маркетингу як складника діяльності публічної адміністрації у сфері економіки та фінансів. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 6. С. 156-161.

Baudrillard J. (1996). The System of Objects. London: Verso.

Frost Steven M. (2013). Desk book of banking Analyst: the money, the risks and the professional techniques. Dnipropetrovsk. 672 p.

Кapferer J.N. (2000). How the Internet impacts on brand management. Journal of Brand Management. № 4(4).

Mercier J.-E., Pacini J.-E. (2006). Marketing: Objectif rentabilite. Banque. № 594.

Thibaut F. (2003). Creation et design ou I’innovation dans l’univers du luxe. Luxe... metiers et management atypiques. D. Alleres. Economica.

Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua

Balabanova, L. (2012). Marketing: schoolbook. Donetsk: DonNUET. (in Ukrainian)

Zavadska, D. (2007) Features of modern development of banking marketing. URL: http://www.rusnauka.com/7._DN_2007/Economics. (in Ukrainian)

Kirichenko, A. (2005). Banking Management: Textbook for high schools. Osnovy, Kyiv. (in Ukrainian)

Krykavsky, S. Marketing strategies in the formation of bank development: a textbook. Lviv: SintezPolygraf.(in Ukrainian)

Liutyj, I. (2009). Bank marketing : Textbook. Kyiv : Tsentr uchbovoi literatury. (in Ukrainian)

Marketing in the bank: a textbook / Dubovyk, O., Boyko, S., Voznyuk, M. (2007). Kyiv: Alerta. (in Ukrainian)

Nikitin, A. (2014). Marketing in the Bank: Educational method: guide for self-studying. K.: KNEU (in Ukrainian)

Nikolaenko, A. (2001). Features of marketing activities of the bank. Banking. (in Ukrainian)

Romanenko, L. (2007). Bank marketing: lectures. Open International University of Human Development "Ukraine”. Kyiv: Universytet "Ukraina"(in Ukrainian)

Romanenko, L. (2004). Banking marketing: a textbook. Kyiv: Center for Educational Literature, (in Ukrainian)

Tkachuk, V., Tymkiv, A. (2017). Banking marketing: essence, features, evolution. Economy and society. (in Ukrainian)

Strelchenko, O., Skoryk, V. (2020). Characteristics of banking marketing as a component of the activities of public administration in the area of economics and finance. Entrepreneurship, economy and law. (in Ukrainian)

Baudrillard J. (1996). The System of Objects. London: Verso. (in English).

Frost Steven M. (2013). Desk book of banking Analyst: the money, the risks and the professional techniques. Dnipropetrovsk. (in Ukrainian)

Кapferer J.N. (2000). How the Internet impacts on brand management. Journal of Brand Management.

Mercier J.-E., Pacini J.-E. (2006). Marketing: Objectif rentabilite. Banque.

Thibaut F. (2003). Creation et design ou I’innovation dans l’univers du luxe. Luxe... metiers et management atypiques. D. Alleres. Economica.

National Bank of Ukraine. URL: https://bank.gov.ua/

Переглядів статті: 104
Завантажень PDF: 238
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Сукач, О., & Сиволап, Ю. (2020). МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БАНКОМ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-44
Розділ
МАРКЕТИНГ