ПОЗИЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ

Ключові слова: позиціонування фірми, конкуренти, фактори позиціонування, конкурентоспроможність

Анотація

Для сучасних компаній необхідно мати можливість швидко адаптуватися в мінливих умовах ринку. На сьогоднішній день найбільшою складністю в процесі розробки стратегії позиціонування є правильна оцінка і осмислення конкурентних переваг компанії, а також подальша розробка заходів, метою яких є посилення конкурентної позиції на ринку збуту, підвищення ефективності діяльності компанії. У статті виявлено основні маркетингові підходи до підвищення конкуретоспроможності підприємства. Проаналізовано теоретико-методичні основи позиціювання вітчизняних підприємств на зовнішньому ринку, виявлено основні фази стратегії позиціонування фірми. Доведено, що ефективність реалізації стратегії позиціонування нового товару на ринку можлива за активної роботи зі стартових досліджень сприйняття продукту потенційною цільовою аудиторією.

Посилання

Бєляєва Н.С. Стратегічне позиціювання як елемент системи стратегічного управління підприємством. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2016. Вип. 1. С. 119–123.

Бондар О.І. Особливості формування маркетингової стратегії підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького торговельноекономічного інституту КНТЕУ. 2016. Вип. 34. С. 23–30.

Виханський О.С. Стратегічне управління: підручник для вузів. 2012. 387 с.

Козак Л.В. Теоретико-методичні підходи формування стратегічного бачення та цілей позиціювання продукції аграрних підприємств. Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка». 2014. Вип. 25. С. 42–49. URL: http://ecj.oa.edu.ua/articles/2014/n25/10.pdf

Кошарна П.С. Формування стратегічного інструментарію позиціонування підприємства : дис. на здоб. наук. ступ. к.е.н. : 08.00.04. 2015. 225 с. URL: http://www.hneu.edu.ua/web/public/moved/hneu/NAUKA/Vchenna_rada/KosharnaP.S.-Disertaciya.pdf

Петрик О.О. Формування стратегії конкурентного позиціювання підприємства на зарубіжному ринку : автореф. дипл. роботи. Київ, 2016. 18 с. URL: http://management.fmm.kpi.ua/wp-content/uploads/2016/02/avtoref_Petryr_2016.pdf

Савіна М.С. Управління персоналом організації. 2012. 403 с.

Bieliaieva N.S. (2016) Stratehichne pozytsiiuvannia yak element systemy stratehichnoho upravlinnia pidpryiemstvom [Strategic positioning as an element of the strategic management system of the enterprise]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, no 4, pp. 119–123.

Bondar O.I. (2016) Osoblyvosti formuvannia marketynhovoi stratehii pidpryiemstva pry zdiisnenni zovnishnoekonomichnoi diialnosti. [Features of formation of marketing strategy of the enterprise at realization of foreign economic activity]. Visnyk studentskoho naukovoho tovarystva «VATRA» Vinnytskoho torhovelnoekonomichnoho instytutu KNTEU, no. 34, pp. 23–30.

Vykhanskyi O.S. (2012) Stratehichne upravlinnia: pidruchnyk dlia vuziv [Strategic management: a textbook for universities]. 387 p. (in Ukrainian)

Kozak L.V. (2014) Teoretyko-metodychni pidkhody formuvannia stratehichnoho bachennia ta tsilei pozytsiiuvannia produktsii ahrarnykh pidpryiemstv [Theoretical and methodological approaches to the formation of strategic vision and goals of positioning the products of agricultural enterprises]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia», seriia «Ekonomika», no. 25, pp 42–49.

Kosharna P.S. (2015) Formuvannia stratehichnoho instrumentariiu pozytsionuvannia pidpryiemstva [Formation of strategic tools for enterprise positioning]: dys. na zdob. nauk. stup. k.e.n.: 08.00.04. 225 p. (in Ukrainian)

Petryk O.O. (2016) Formuvannia stratehii konkurentnoho pozytsiiuvannia pidpryiemstva na zarubizhnomu rynku [Formation of a strategy of competitive positioning of the enterprise in the foreign market]: avtoref. dypl. roboty. 18 p. (in Ukrainian)

Savina M.S. (2012) Upravlinnia personalom orhanizatsii [Personnel management of the organization]. 403 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 279
Завантажень PDF: 238
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Кацемір, Я. (2021). ПОЗИЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-31
Розділ
МАРКЕТИНГ