ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОНСОЛІДАЦІЯ ВАНТАЖІВ У АВІАПЕРЕВЕЗЕННЯХ

Ключові слова: ланцюг поставок, консолідація вантажів, транспортні витрати, авіаперевезення, ефективність

Анотація

У статті розглянуто проблеми світової логістики, в контексті зменшення надійності перевезень та зростання транзитного часу при використанні морського та залізничного транспорту. Визначено, зростання ролі авіаперевезень, як наслідок виникає проблема додаткових витрат для підприємств у порівнянні із іншими видами транспорту, що змушує шукати більш економічно вигідні варіанти доставки. На цьому ж фоні виникає необхідність пошуку нових шляхів розвитку транспортно-логістичного комплексу України, що спричинено наявністю ряду старих проблем та нових викликів пов'язаних з пандемією, нестабільною політичною та економічною ситуацією в країні та війною. Розглянуто поняття консолідації вантажів та доведено ефективність даного процесу через збільшення економічної вигоди та підсилення екологічного та соціального ефекту для учасників ланцюга поставок та суспільства і досягнення тривимірного ефекту від впровадження даної концепції та досліджено основні напрямки подолання проблем доставки консолідованих вантажів в розрізі нормативно-правової бази, інформаційної та транспортної систем.

Посилання

Крикавський Є.В. Логістичне управління : підручник. Львів : НУ «Львівська політехніка», 2012. 351 с.

Чухрай Н.М., Гірна О.Б. Формування ланцюга поставок: питання теорії та практики: монографія. Львів : Інтелект-Захід, 2007. 232 с.

Фалович В.А. Особливості формування збірних поставок в ланцюгах поставок. Технологический аудит и резервы производства. 2015. С. 78–84. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2015_1(5)__15 (дата звернення: 02.12.2021)

Н.Ю. Шраменко Модель вибору раціональної вантажності автомобілів при організації перевезень дрібнопартіонних вантажів. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/model-viboru-ratsionalnoyi-vantazhnosti-avtomobiliv-pri-organizatsiyi-perevezen-dribnopartionnih-vantazhiv/viewer (дата звернення: 29.10.2021)

Нагорний Є.В. та ін. Транспортно-експедиторська діяльність. Підручник. Харків : ХНАДУ, 2012. 352 с.

Global freight consolidation. URL https://www.multi-modal.org.uk/sites/default/files/clarion_www_multimodal_org_uk/pdfs/global-freight-consolidation-wp-en-uk-def.pdf ( дата звернення: 18.10.2021)

Оптимізація величини вантажних одиниць при реалізації інноваційних логістичних концепцій на авіатранспорті. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/18169/1/128-Habrielova-226-227.pdf (дата звернення: 27.11.2021)

Камінська Н., Тимошик Т. Оптимальне управління вантажними авіаперевезеннями. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні». Львів, 2015. С. 57–59.

Савченко Л.В., Гриценко С.І. Аналіз технологій доставки LTL вантажів з точки зору економічних, екологічних та соціальних витрат. Вісник економічної науки України. 2021. № 1 (40). С. 127–136. URL: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.1(40).127-136

Ситенько А.Ю., Процик О.П. Сучасний стан та проблематика доставки консолідованих вантажів. Збірник наукових праць ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна. 2019. № 17. С. 55–61.

Unit Load Devices (ULD). URL: https://www.skybrary.aero/index-.php/Unit_Load_Devices_(ULD) (дата звернення: 10.10.2021)

Krykavskyi Ye.V. (2012) Lohistychne upravlinnia [Logistics management]: pidruchnyk. Lviv : NU «Lvivska politekhnika». (in Ukrainian)

Chukhrai N.M., Hirna O.B. (2007) Formuvannia lantsiuha postavok: pytannia teorii ta praktyky [Formation of the supply chain: issues of theory and practice]. Lviv: Intelekt-Zakhid. (in Ukrainian)

Falovych V.A. Osoblyvosti formuvannia zbirnykh postavok v lantsiuhakh postavok [Features of the formation of groupage supplies in supply chains]. Tekhnolohycheskyi audyt y rezervy proyzvodstva. S. 78–84. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN¬/Tatrv_2015_1(5)__15 (in Ukrainian)

Shramenko N.I. Model vyboru ratsionalnoi vantazhnosti avtomobiliv pry orhanizatsii perevezen dribnopartionnykh vantazhiv. [Model of the choice of rational load capacity of cars at the organization of transportations of small-party freights]. Retrieved from: https://cyberlen-inka.ru/article/n/model-viboru-ratsionalnoyi-vantazhnosti-avtomobiliv-pri-organizatsiyi-perevezen-dribnopartionnih-vantazhiv/viewer (retrieved October 29, 2021)

Nahornyi Ye.V. (2012) Transportno-ekspedytorska diialnist [Freight forwarding]. Kharkiv: KhNADU.

Global freight consolidation. Retrieved from: https://www.multi-modal.org.uk/sites/default/files/clarion_www_multimodal-_org_uk/pdfs/global-freight-consolidation-wp-en-uk-def.pdf

Optymizatsiia velychyny vantazhnykh odynyts pry realizatsii innovatsiinykh lohistychnykh kontseptsii na aviatransporti. [Optimization of the size of cargo units in the implementation of innovative logistics concepts in air transport] Retrieved from: http://ena.lp.edu.ua/b-itstream/ntb/18169/1/128-Habrielova-226-227.pdf.

Kaminska N., Tymoshyk T. (2015) Optymalne upravlinnia vantazhnymy aviaperevezenniamy [Optimal management of air cargo] Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Problemy stanovlennia informatsiinoi ekonomiky v Ukraini». Lviv. St. 57–59.

Savchenko L.V., Hrytsenko S.I. (2021) Analiz tekhnolohii dostavky LTL vantazhiv z tochky zoru ekonomichnykh, ekolohichnykh ta sotsialnykh vytrat [Analysis of technologies for delivery of LTL cargo in terms of economic, environmental and social costs]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy. № 1 (40). S. 127–136. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.1(40).127-136

A.Iu. Sytenko & O.P. Protsyk. (2019) Suchasnyi stan ta problematyka dostavky konsolidovanykh vantazhiv [Current state and issues of consolidated cargo delivery]. Zbirnyk naukovykh prats DNUZT im. akad. V. Lazariana. № 17. S. 55–61.

Unit Load Devices (ULD) Retrieved from: https://www.skybrar-y.aero/index-.php/Unit_Load_Devices_(ULD)

Переглядів статті: 141
Завантажень PDF: 144
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Наконечна, Т., & Кіщук, В. (2021). ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОНСОЛІДАЦІЯ ВАНТАЖІВ У АВІАПЕРЕВЕЗЕННЯХ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-37
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ