ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: фінансовий потенціал, комунальне підприємство, ресурсний підхід до оцінки фінансового потенціалу, концептуальний підхід до оцінки фінансового потенціалу, інтегральний підхід до оцінки фінансового потенціалу

Анотація

У статті досліджуються питання оцінки фінансового потенціалу підприємства. Виокремлено наявні в науковій літературі підходи до трактування та оцінки фінансового потенціалу підприємства. Проведено аналіз фінансового потенціалу комунального підприємства за ресурсним, концептуальним та інтегральним підходом, які виділено як ключові з огляду на значну роль для розвитку підприємства таких процесів як формування та ефективне використання джерел фінансування, аналіз показників фінансового стану та результатів діяльності підприємства та комплексний підхід до аналізу ключових показників фінансового-господарської діяльності. Підкреслено важливість аналізу фінансового потенціалу саме комунальних підприємств з огляду на їх роль для забезпечення життєздатності економіки та промисловості. Охарактеризовано роль та суть кожного із розглянутих підходів до аналізу фінансового потенціалу із обґрунтуванням його значення для розвитку підприємства.

Посилання

Загірняк Д.М., Глухова В.І., Кравченко Х.В. Діяльність комунальних підприємств і їх фінансове забезпечення в умовах децентралізації. Ефективна економіка. 2021. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2021/14.pdf

Федонін О., Рєпіна І., Олексюк О. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2004. 316 с.

Онишко С. Фінансовий потенціал інноваційного розвитку економіки. Фінанси України. 2003. № 6. С. 67–74.

Свірський В. Фінансовий потенціал: теоретико-концептуальні засади. Світ фінансів. 2007. № 4 (13). С. 43–51.

Ковалев В., Ковалев Вит. Финансовая отчетность. Анализ финансовой отчетности (основы балансоведения) : учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : ТК «Велби»; Проспект, 2006. 432 с.

Марченко В.М., Бондар А.І. Методичний підхід до оцінювання фінансового потенціалу підприємства. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. 2017. № 20. С. 142–149.

Корнійчук Г.В. Економічний зміст фінансового потенціалу підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Випуск 7. Ч. 2. С. 26–29.

Zahirniak D.M., Hlukhova V.I., Kravchenko Kh.V. (2021) Diialnist komunalnykh pidpryiemstv i yikh finansove zabezpechennia v umovakh detsentralizatsii [Activities of public utilities and their financial support in the context of decentralization]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 1. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2021/14.pdf (in Ukrainian)

Fedonin O., Riepina I., Oleksiuk O. (2004) Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka [Enterprise potential: formation and evaluation]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Onyshko S. (2003) Finansovyi potentsial innovatsiinoho rozvytku ekonomiky [Financial potential of innovative economic development]. Finansy Ukrainy – Finance of Ukraine, 6, 67–74. (in Ukrainian)

Svirskyi V. (2007) Finansovyi potentsial: teoretyko-kontseptualni zasady [Financial potential: theoretical and conceptual principles]. Svit finansiv – The world of finance, 4 (13), 43–51. (in Ukrainian)

Kovalov V., Kovalov Vit. (2006) Finansova zvitnist. Analiz finansovoi zvitnosti (osnovy balansovedennia) [Financial Statements. Analysis of financial statements (basics of balance sheet)]. Moscow: TK «Velbi». (in Russian)

Marchenko V.M., Bondar A.I. (2017) Metodychnyi pidkhid do otsiniuvannia finansovoho potentsialu pidpryiemstva [Methodical approach to assessing the financial potential of the enterprise]. Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo – Modern problems of economics and entrepreneurship, 20, 142–149. (in Ukrainian)

Korniichuk H.V. (2016) Ekonomichnyi zmist finansovoho potentsialu pidpryiemstva [Economic content of the financial potential of the enterprise]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientific Bulletin of Uzhhorod National University, 7, 26–29. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 378
Завантажень PDF: 462
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Ковальчук, Н. (2021). ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-33
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ