ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ У ТУРИСТИЧНІЙ УСТАНОВІ

Ключові слова: комплекс маркетингу, туристична установа, товарна політика, цінова політика, політика розподілення, комунікаційна політика

Анотація

У статті обґрунтовано основні напрямки вдосконалення реалізації компонентів комплексу маркетингу Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Для вдосконалення товарної політики туристичної установи рекомендовано запровадили онлайн-послуги, враховуючи запити споживачів та реалії сучасності. Окреслено пропозиції щодо цінової політики установи, яка повинна бути гнучкою, вчасно реагувати на попит, новизну, сезонність, використовувати систему знижок та бонусів. Рекомендації щодо політики розподілення туристичної установи спрямовані на введення посади менеджера зі збуту, впровадження електронного магазину, підтримання зворотного зв’язку із клієнтами, стимулювання посередників. У рамках комунікаційної політики запропоновано шляхи розповсюдження інформації, заходи зі стимулювання збуту, зв’язків із громадськістю, використання Інтернет-простору.

Посилання

Барабанова В.В., Богатирьова Г.А., Приймак Н.С. Маркетингові аспекти розвитку ринку туристичних послуг в Україні. Науковий вісник Полісся. 2018. № 2(14). С. 221–229.

Богдан Н.М., Краснокутська Ю.В., Кравець О.М. Дослідження задоволеності споживачів якістю послуг у системі маркетингу підприємств туріндустрії. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2021. Вип. 2 (29). С. 49–56.

Євтушенко О.В. Застосування комплексу маркетингу в сфері туризму. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 2014. № 1144, Вип. 3(1). С. 166–171.

Кудінова І.П., Артеменко А.О. Комунікації у процесах обслуговування в туризмі. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Економічні науки. 2019. № 1. С. 60–64.

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра». URL: https://kplavra.kyiv.ua

Петруня Ю.Є., Петруня В.Ю. Маркетинг : навчальний посібник. 3-тє вид., переробл. і доповн. Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2016. 362 с.

Юрченко Н.І. Специфіка маркетингу в туристичній галузі. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 3. С. 155–159.

Barabanova V.V., Bohatyrova H.A., Pryimak N.S. (2018) Marketynhovi aspekty rozvytku rynku turystychnykh posluh v Ukraini [Marketing aspects of developing tourism services market in Ukraine]. Naukovyi visnyk Polissia – Scientific bulletin of Polissia, no 2(14), pp. 221–229.

Bohdan N.M., Krasnokutska Yu.V., Kravets O.M. (2021) Doslidzhennia zadovolenosti spozhyvachiv yakistiu posluh u systemi marketynhu pidpryiemstv turindustrii [Research of consumer satisfaction with the services quality in the marketing system of the tourist industry enterprises]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia – Eastern Europe: economy, business and management, no 2 (29), pp. 49–56.

Yevtushenko O. V. (2014) Zastosuvannia kompleksu marketynhu v sferi turyzmu [The use of the marketing mix in tourism]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia: Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krainoznavstvo. Turyzm – The Journal of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, no 1144, vol. 3(1), pp. 166–171.

Kudinova I.P., Artemenko A.O. (2019) Komunikatsii u protsesakh obsluhovuvannia v turyzmi [Communications in service processes in tourism]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI». Ekonomichni nauky –Bulletin of the National Technical University «KhPI». Еconomic sciences, no 1, pp. 60–64.

Natsionalnyi zapovidnyk «Kyievo-Pecherska lavra» [National Preserve «Kyiv-Pechersk Lavra»]. Available at: https://kplavra.kyiv.ua

Petrunya Y.Y., Petrunya V.Y. (2016) Marketynh: navchalnyi posibnyk [Marketing: a textbook]. 3rd ed., revised and supplemented. Dnipropetrovsk: University of Customs and Finance, 362 p. (in Ukrainian)

Yurchenko N.I. (2016) Spetsyfika marketynhu v turystychnii haluzi [Specifics of marketing in the tourism industry]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black sea economic studies, no 3, pp. 155–159.

Переглядів статті: 130
Завантажень PDF: 210
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Полковниченко, С., & Руденко, С. (2021). ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ У ТУРИСТИЧНІЙ УСТАНОВІ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-90
Розділ
МАРКЕТИНГ