ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

Ключові слова: власний капітал, облік власного капіталу, Звіт про власний капітал, аналіз, контроль

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням обліку власного капіталу. У статті проаналізовані та систематизовані думки вчених-економістів щодо трактування терміну «власний капітал» й узагальнено дане поняття. Розглянуто порядок відображення інформації про власний капітал на рахунках бухгалтерського обліку і надані рекомендації щодо введення аналітичних рахунків, які забезпечать отримання своєчасної, повної, достовірної та актуальної інформації щодо складових власного капіталу та будуть використані при складанні фінансової звітності підприємства. Досліджено порядок відображення власного капіталу у різних формах фінансової звітності підприємства та розглянуто форми внутрішніх звітів з обліку складових власного капіталу підприємства, використання яких дасть можливість сформувати обліково-аналітичне забезпечення контролю та аналізу складових власного капіталу.

Посилання

Безкоровайна Л.В. Особливості обліку власного капіталу на підприємствах. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Випуск 4. С. 950–954.

Бугай О. Особливості використання сучасних інформаційних технологій в обліку власного капіталу підприємства. Облік, аналіз та аудит: еволюція, сучасний стан та перспективи розвитку: збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. Київ, 9 грудня 2014 р. Київ : КНЕУ, 2014. С. 343–345.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: [підручник]; за ред. Ф.Ф. Бутинця; 8-ме вид., доп. і перероб. Житомир : Рута, 2009. 912 с.

Голубнича Г. Рух капіталів як фактор розвитку облікових систем в умовах глобалізації бізнесу. Вiсник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2010. № 119. С. 4–6.

Гриценко О.І. Організація бухгалтерського обліку власного капіталу. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2010. № 1 (7). С. 225–228.

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ): за станом на 1 січня 2015 року. URL: http://www.minfin.gov.ua/news/view/mizhnarodni-standarty-finansovoi-zvitnosti- versiia-perekladu-ukrainskoiu-movoiu---rik?ca-tegory=bjudzhet (дата звернення: 27.12.2021).

Мельник Т.Г., Димніч В.В. Особливості обліку власного капіталу в акціонерних товариствах. Молодий вчений. 2018. № 3 (55) березень. С. 665–669.

Національне положення стандарт бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну України від 07.02.2013 р. № 73 (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text. (дата звернення: 27.12.2021)

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 року №96 – ХІV(зі змінами і доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text. (дата звернення: 27.12.2021)

Сопко В.В.Бухгалтерський облік капіталу (пасивів) в управлінні підприємством. Вчені записки. 2011. Вип. 8. 310 с.

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність: підручник. 6-те вид. допов. і перероб. Київ : Алерта, 2013. 982 с.

Шара Є.Ю., Бідюк О.О., Гуріна Н.В., Соколовська-Гонтаренко І.Є. Фінансовий облік ІІ [текст] : навч. посіб. Київ : «Центр учбової літератури», 2012. 398 с.

Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік. Київ : Видавничий центр «Академія», 2002. 672 с.

Bezkorovajna L.V. (2015) Osoblyvosti obliku vlasnoho kapitalu na pidpryiemstvakh. Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, 4, 950–954.

Buhaj O. (2014) Osoblyvosti vykorystannia suchasnykh informatsijnykh tekhnolohij v obliku vlasnoho kapitalu pidpryiemstva. Oblik, analiz ta audyt: evoliutsiia, suchasnyj stan ta perspektyvy rozvytku: zbirnyk materialiv Vseukrains'koi students'koi naukovo-praktychnoi konferentsii, 343–345.

Butynets' F.F. (2009) Bukhhalters'kyj finansovyj oblik: [pidruchnyk]; za red. F.F. Butyntsia; 8-me vyd., dop. i pererob. Zhytomyr: Ruta, p. 912.

Holubnycha H. Rukh kapitaliv iak faktor rozvytku oblikovykh system v umovakh hlobalizatsii biznesu. Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu im. Tarasa Shevchenka, 119, 4–6.

Hrytsenko O.I. (2010) Orhanizatsiia bukhhalters'koho obliku vlasnoho kapitalu. Visnyk Universytetu bankivs'koi spravy Natsional'noho banku Ukrainy, 1 (7), 225–228.

Mizhnarodni standarty finansovoi zvitnosti (MSFZ), vkliuchaiuchy Mizhnarodni standarty bukhhalters'koho obliku (MSBO) ta Tlumachennia (KTMFZ, PKT): za stanom na 1 sichnia 2015 roku. URL: http://www.minfin.gov.ua/news/view/mizhnarodni-standarty-finansovoi-zvitnosti- versiia-perekladu-ukrainskoiu-movoiu---rik?ca-tegory=bjudzhet (accessed: 27.12.2021)

Mel'nyk T.H., Dymnich V.V. (2018) Osoblyvosti obliku vlasnoho kapitalu v aktsionernykh tovarystvakh. Molodyj vchenyj, 3 (55), 665–669.

Natsional'ne polozhennia standart bukhhalters'koho obliku 1 “Zahal'ni vymohy do finansovoi zvitnosti”, zatverdzhene nakazom Minfinu Ukrainy vid 07.02.2013. Vol. 73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text.

Pro bukhhalters'kyj oblik ta finansovu zvitnist' v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 16 lypnia 1999 roku №96 – XIV (zi zminamy i dopovnenniamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text. (accessed: 27.12.2021)

Sopko V.V. (2011) Bukhhalters'kyj oblik kapitalu (pasyviv) v upravlinni pidpryiemstvom. Vcheni zapysky, 8, 310.

Tkachenko N.M. (2013) Bukhhalters'kyj (finansovyj) oblik, opodatkuvannia i zvitnist': pidruchnyk. 6-te vyd. dopov. i pererob. Kyiv: Alerta, p. 982.

Shara Ye.Yu., Bidiuk O.O., Hurina N.V., Sokolovs'ka-Hontarenko I.Ye. (2012) Finansovyj oblik II [tekst] : navch. posib. Kyiv: “Tsentr uchbovoi literatury”, p. 398.

Chebanova N.V., Vasylenko Yu.A. (2002) Bukhhalters'kyj finansovyj oblik. Kyiv: Vydavnychyj tsentr “Akademiia”, p. 672.

Переглядів статті: 431
Завантажень PDF: 456
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Гуріна, Н., & Яригіна, А. (2021). ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-88
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ