АСПЕКТИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: обліково-аналітичне забезпечення, підприємство, управління ризиками

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням формування обліково-аналітичного забезпечення управління ризиками підприємства. Ризик –явище, що охоплює всі господарюючі суб’єкти, які функціонують в умовах ринкових відносин. З економічної точки зору ризики слід розглядати як набір загроз невизначеності та нестабільності параметрів виробничих і фінансових результатів діяльності. Вміння ефективно впливати на ризики дає можливість підприємствам успішно функціонувати, підтримувати фінансову стійкість, прибутковість та конкурентоспроможність в умовах глобалізації. Система бухгалтерського обліку може фіксувати лише його ймовірні та дійсні наслідки (негативні та позитивні), а також відображати результати управління ризиками підприємницької діяльності (заходи ризик-менеджменту). Тому, проблема розробки комплексного підходу до управління ризиками набуває актуальності в сучасних умовах господарювання. Наявність ризиків у сфері підприємницької діяльності підштовхує створювати нові умови ведення бізнесу, застосовувати сучасні методи організації та управління, виготовляти нові види продукції та послуг, а також забезпечувати їхні нові якісні характеристики та властивості, займати нові ринкові сегменти, здійснювати «здорову» конкуренцію за споживача своїх продукції та послуг, створювати нові рекламні продукти тощо. І таким чином, комплексне управління ризиками дозволяє враховувати внутрішні та зовнішні фактори в діяльності підприємства, визначати шляхи забезпечення стійкості господарюючого суб’єкта, його здатність протистояти несприятливим ситуаціям в умовах конкуренції. Застосування системи обліково-аналітичного забезпечення своєчасного виявлення ризиків підприємства повинна містити в собі систему збирання, підготовки, реєстрації та обробки даних всіх видів обліку. Якісно побудована система дозволить вчасно прийняти ефективні управлінські рішення на підставі даних аналітичних розрахунків та облікової інформації та буде спрямованою на забезпечення захисту економічних інтересів підприємства від зовнішніх та внутрішніх загроз. Тому чітка та послідовна організація обліку і аналізу на підприємстві на всіх стадіях виробничого процесу надасть змогу сформувати належний стан рівня безпеки підприємства.

Посилання

Бардаш С.В. Ризики як фактор фінансової небезпеки: сутність та можливості контролю. Всеукраїнська конференція «Фінансова безпека аграрного бізнесу». Житомир, 2014. С. 9–11.

Боримська К.П. Стандарти управління ризиками в посиленні обліково-аналітичного забезпечення системи управління підприємством. Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси. 2013. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2013_10(1)__12.pdf.3 (дата звернення: 15.10.2022).

Вітлінський В. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія. Київ : КНЕУ, 2004. 480 с.

Панченко І.А. Роль бухгалтерського обліку в системі ризикорієнтованого управління. Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. 2012. № 3 (61). С. 138–141.

Цвігун Т. Кадрове забезпечення – основний елемент механізму управління ризиками. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. № 51. С. 171–176.

Сайт Еволюція світового ризик-менеджменту. URL: www.investplan.com.ua/pdf/12_2013/9.pdf (дата звернення: 15.10.2022).

Бутинець Ф. Івахненков С., Дави Т. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. Житомир : ПП «Рута», 2002. 544 с.

Юзва Р.П. Обліково-аналітична система – інформаційне забезпечення управління підприємством. URL: https://magazine.faaf.org.ua/oblikovo-analitichna-sistema-informaciyne-zabezpechennya-upravlinnya-pidpriemstvom.html (дата звернення: 15.10.2022).

Мулик Т.О., Томчук О.Ф., Федоришина Л.І. Аналітичне забезпечення заборгованості підприємства в умовах антикризового управління. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 1. С. 146–160.

Мазур В.А., Томчук О.Ф., Браніцький Ю.Ю. Методика аналізу фінансового стану підприємства відповідно до вимог внутрішніх і зовнішніх користувачів. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 3 (19). С. 7–20.

Bardash S.V. (2014) Ryzyky yak faktor finansovoi nebezpeky: sutnist ta mozhlyvosti kontroliu [Risks as a factor of financial danger: the essence and possibilities of control]. All-Ukrainian Conference Financial Security of Agrarian Business: abstracts of speeches. Zhytomyr, pp. 9–11. (in Ukrainian)

Borymska K.P. (2013) Standarty upravlinnia ryzykamy v posylenni oblikovo-analitychnoho zabezpechennia systemy upravlinnia pidpryiemstvom [Risk management standards in strengthening the accounting and analytical support of the enterprise management]. Economic Sciences. Series: Accounting and Finance. Available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2013_10(1)__12.pdf.3 (accessed October 15, 2022).

Vitlinsky V. (2004) Ryzykolohiia v ekonomitsi ta pidpryiemnytstvi: monohrafiia [Riskology in economics and entrepreneurship]. Kyiv: KNEU, 480 p. (in Ukrainian)

Panchenko I.A. (2012) Rol bukhhalterskoho obliku v systemi ryzykoriientovanoho upravlinnia [The role of accounting in the system of risk-based management]. Herald of ZHTU. Series: Economic Sciences, vol. 3 (61), pp. 138–141 (in Ukrainian)

Tsvigun T. (2013) Kadrove zabezpechennia – osnovnyi element mekhanizmu upravlinnia ryzykamy [Staffing – the main element of the risk management mechanism]. Herald of social and economic research, vol. 51, pp. 171–176. (in Ukrainian)

Sait Evoliutsiia svitovoho ryzyk-menedzhmentu [Evolution of global risk management website]. Available at: www.investplan.com.ua/pdf/12_2013/9.pdf (accessed October 15, 2022).

Butynets F. Ivakhnenkov S., Davy T. (2002) Informatsiini systemy bukhhalterskoho obliku [Information systems of accounting]. Zhytomyr: PP «Ruta», 544 р. (in Ukrainian)

Yuzva R.P. Oblikovo-analitychna systema – informatsiine zabezpechennia upravlinnia pidpryiemstvom [Accounting and analytical system – information support for enterprise management]. Available at: https://magazine.faaf.org.ua/oblikovo-analitichna-sistema-informaciyne-zabezpechennya-upravlinnya-pidpriemstvom.html (in Ukrainian)

Mulyk T.O., Tomchuk O.F., Fedorishyna L.I. (2019) Analitychne zabezpechennia zaborhovanosti pidpryiemstva v umovakh antykryzovoho upravlinnia [Analytical assurance of the company's debt in the context of anti-crisis management]. Economics, finance, management: topical issues of science and practice, vol. 1, pp. 146–160. (in Ukrainian)

Mazur V.A., Tomchuk O.F., Branitskyi Y.Y. (2017) Metodyka analizu finansovoho stanu pidpryiemstva vidpovidno do vymoh vnutrishnikh i zovnishnikh korystuvachiv [The method of analyzing the financial state of the enterprise in accordance with the requirements of internal and external users]. Economics, finance, management: topical issues of science and practice, vol. 3 (19), pp. 7–20. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 293
Завантажень PDF: 296
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Гуріна, Н., & Томша, А. (2022). АСПЕКТИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-15
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ