РОЗВИТОК МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В РАМКАХ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СМАРТСПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Ключові слова: смартспеціалізація, партнерство, міжрегіональне співробітництво, регіональний розвиток

Анотація

Стаття розкриває науково-практичні питання залучення потенціалу партнерської взаємодії у процес формування регіональних стратегій смартспеціалізації. У рамках концепції смартспеціалізації виділено три рівні партнерства (регіональний, міжрегіональний та наднаціональний), що враховують ієрархічний порядок задіяних інноваційних екосистем і синхронізацію різнорівневих стратегій смартспеціалізації. Основний акцент зроблено на міжрегіональному партнерстві, значущість якого зростає з концептуальним та емпіричним розвитком розумного стратегування. Проаналізовано тенденції застосування співробітництва регіонами ЄС, стимульованого регіональною смартспеціалізацією. Зроблено висновок про поширення через цифровізацію платформного партнерства та потенційне зростання конкуренції між регіонами-претендентами на євроспівробітництво.

Посилання

Залознова Ю. С., Бутенко Н. В., Петрова І. П. Публічно-приватне партнерство в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку. Економічний вісник Донбасу. 2016. № 2(44). С. 21–28.

Драчук Ю. З., Трушкіна Н. В. Реалізація механізму публічно-приватного партнерства в сфері інноваційного розвитку промисловості: світова практика. Науковий вісник ДДМА. № 1 (22Е). 2017. С. 148–154.

Залознова Ю. С., Петрова І. П. Режим міжнародно-публічно-приватного партнерства в науково-технічній та інноваційній сферах у контексті євроінтеграційних процесів. Управління економікою: теорія та практика. 2020. С. 19–31. DOI: https://doi.org/10.37405/2221-1187.2020.19-31.

Тютюнникова С. В., Фрідман О. А. Національна інноваційна система: сучасні тренди та виклики для України. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. Вип. 12. 2020. С. 224–232. DOI: https://doi.org/10.26565/2310-9513-2020-12-22.

Сталий розвиток старопромислових регіонів України: інноваційний вимір : колективна монографія / за ред. В. А. Омельяненка. Суми: Триторія, 2021. 298 с.

Гречана С. І., Рогозян Ю. С. Картографічний метод у забезпеченні розвитку та співпраці об’єднаних територіальних громад. Економіка України. 2017. № 10 (671). С. 65–74.

Рогозян Ю. С. Дискурсивний фрейм моніторингу реалізації домінантної стратегії розвитку міжрегіонального економічного співробітництва. Економіка та право. 2019. № 1 (52). С 58–67. DOI: https://doi.org/10.15407/econlaw.2019.01.058.

Пітюлич М. М., Кудак К. М. Сучасні концепції місцевого розвитку в контексті партнерської співпраці у громадах. Економіка та суспільство. 2021. № 32. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-95.

Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3) / D. Foray, J. Goddard, X. Goenaga Beldarrain et al. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2012. 122 p.

Shevtsova H., Shvets N., Kramchaninova M., Pchelynska H. In search of smart specialization to ensure the sustainable development of the post-conflict territory: the case of the Luhansk region in Ukraine. European Journal of Sustainable Development. 2020. V. 9 N. 2. Р. 512–524. DOI: https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n2p512.

Implementing Smart Specialisation: A Handbook / C. Gianelle, D. Kyriakou, C. Cohen and M. Przeor (eds). Brussels : European Commission, EUR 28053 EN, 2016. 122 p. DOI: https://doi.org/10.2791/610394.

Rakhmatullin R., Hegyi F. B., Ciampi S. K., Gomez J., Mieszkowski K. Methodological Manual. Developing Thematic Interregional Partnerships for Smart Specialisation. A Practical Guide to Building and Managing Interregional Smart Specialisation Partnerships. EUR 30172 EN, Luxembourg : Office of the European Union, 2020. 118 p. DOI: http://doi.org/10.2760/564759.

Amosha A., Lіashenko V., Pidorycheva I. Inter-regional and cross-border spaces in the context of smart specialization. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. 2019. No 140. P. 7–16. DOI: http://doi.org/10.29119/1641-3466.2019.140.1.

Петрова І. П. Модернізація економіки старопромислових регіонів на засадах smart-спеціалізації (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 11 березня 2020 р.). Вісник Національної академії наук України. 2020. № 6. С. 30–37. DOI: https://doi.org/10.15407/visn2020.06.030.

Pidorycheva I., Shevtsova H., Antonyuk V., Shvets N., Pchelynska H. A Conceptual Framework for Developing of Regional Innovation Ecosystems. European Journal of Sustainable Development. 2020. Vol. 9(3). P. 626–640. DOI: https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n3p626.

Портал української мови та культури «Словник UA». URL: https://slovnyk.ua.

Hassink R., Gong H. Six Critical Questions about Smart Specialization. European Planning Studies. 2019. Vol. 27(10). P. 2049–2065. DOI: https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1650898.

Our Story. Vanguard Initiative. URL: https://www.s3vanguardinitiative.eu/about/our-story/.

Rakhmatullin R., Hegyi F. B., Ciampi S. K., Gomez J., and Mieszkowski K. Methodological Manual. Developing Thematic Interregional Partnerships for Smart Specialisation. A Practical Guide to Building and Managing Interregional Smart Specialisation Partnerships. EUR 30172 EN, Luxembourg : Office of the European Union, 2020. 118 p. DOI: http://doi.org/10.2760/564759.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, and the Committee of the Regions Strengthening Innovation in Europe’s Regions: Strategies for resilient, inclusive, and sustainable growth. URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/785a2da5-6b9e-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en.

Шевцова Г. З., Омельяненко В. А., Прокопенко О. В. Концептуальні питання цифровізації інноваційних мереж. Економіка промисловості. 2020. № 4 (92). С. 67–90. DOI: http://doi.org/10.15407/econindustry 2020.04.067.

Omelyanenko V., Kudrina O., Shevtsova H., Prokopenko O., Petrenko V. ICT for Innovative Education and Science: Smart Environment for Networked Strategies. 2020 43nd International Convention on Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO). 2020, P. 727-730. DOI: http://doi.org/10.23919/MIPRO48935.2020.9245133.

Online Platforms and the Digital Single Market Opportunities and Challenges for Europe. European Commission. Brussels, April 2016. URL: https://publications.parliament.uk/pa/ld201516/ldselect/ldeucom/129/12902.htm. (дата звернення: 25.11.2021).

Вишневський О. С. Цифрова платформізація процесу стратегування розвитку національної економіки: монографія. Київ : Ін-т економіки пром-сті НАН України, 2021. 449 с.

S3 Thematic Platforms. Smart Specialisation Platform. URL: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-thematic-platforms.

The SDG Partnership Guidebook: A practical guide to building highimpact multi-stakeholder partnerships for the Sustainable Development Goals, Darian Stibbe and Dave Prescott, The Partnering Initiative and UNDESA 2020. URL: https://sdgs.un.org/publications/sdg-partnership-guidebook-24566.

Угода про асоціацію між Україною та ЄС. Євроінтеграційний портал. URL: https://eu-ua.kmu.gov.ua/tekst-uhody-pro-asotsiatsiiu.

Швець Н. В. Обмеження і можливості науково-освітньої та інноваційної сфер України в контексті формування регіональних смарт-спеціалізацій. Економіка та право. 2021. № 4 (63). С. 112–122. DOI: https://doi.org/10.15407/econlaw.2021.04.112.

Zaloznova, Yu., Butenko, N. & Petrova, I. (2016). Publichno-pryvatne partnerstvo v Ukraini: stan, problemy ta perspektyvy rozvytku [Publicprivate partnership in Ukraine: state, problems and prospects of the development]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu Economic – Herald of the Donbas, 2(44), 21–28. (in Ukrainian)

Drachuk, Yu. & Trushkina, N. (2017). Realizatsiia mekhanizmu publichno-pryvatnoho partnerstva v sferi innovatsiinoho ozvytku promyslovosti: svitova praktyka. Naukovyi visnyk DDMA, 1(22E), 148–154. (in Ukrainian)

Zaloznova, Yu. & Petrova, I. (2020). Rezhym mizhnarodno-publichno-pryvatnoho partnerstva v naukovo-tekhnichnii ta innovatsiinii sferakh u konteksti yevrointehratsiinykh protsesiv. Upravlinnia ekonomikoiu: teoriia ta praktyka, 19-31. DOI: https://doi.org/10.37405/2221-1187.2020.19-31 (in Ukrainian)

Tiutiunnykova, S. & Fridman, O. (2020). Natsionalna innovatsiina systema: suchasni trendy ta vyklyky dlia Ukrainy [National innovation system: current trends and challenges for Ukraine]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia: Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krainoznavstvo. Turyzm – International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, 12, 224–232. DOI: https://doi.org/10.26565/2310-9513-2020-12-22 (in Ukrainian)

Omelianenka, V. A. (Ed.). (2021). Stalyi rozvytok staropromyslovykh rehioniv Ukrainy: innovatsiinyi vymir : kolektyvna monohrafiia. Sumy : Trytoriia. (in Ukrainian)

Hrechana, S. I. & Rohozian, Yu. S. (2017). Kartohrafichnyi metod u zabezpechenni rozvytku ta spivpratsi obiednanykh terytorialnykh hromad [Cartographic method to ensure development and cooperation of united territorial communities]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 10(671), 65–74. (in Ukrainian)

Rohozian, Yu. S. (2019). Dyskursyvnyi freim monitorynhu realizatsii dominantnoi stratehii rozvytku mizhrehionalnoho ekonomichnoho spivrobitnytstva k [Discourse frame for monitoring implementation of the dominant strategy for interregional economic collaboration development]. Ekonomika ta parvo – Economics and Law, 1(52), 58–67. DOI: https://doi.org/10.15407/econlaw.2019.01.058 (in Ukrainian)

Pityulych, M. & Kudak, K. (2021). Suchasni kontseptsii mistsevoho rozvytku v konteksti partnerskoi spivpratsi u hromadakh [Modern concepts of local development in the context of partnership in communities]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and Society, 32. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-95 (in Ukrainian)

Foray, D., Goddard, J. & Goenaga Beldarrain X., et al. (2012). Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3) Luxembourg : Publications Office of the European Union.

Shevtsova, H., Shvets, N., Kramchaninova, M., Pchelynska, H. (2020). In search of smart specialization to ensure the sustainable development of the post-conflict territory: the case of the Luhansk region in Ukraine. European Journal of Sustainable Development, 9(2), 512-524. DOI: https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n2p512

Gianelle, C., Kyriakou, D., Cohen C. & Przeor M. (Eds). (2016). Implementing Smart Specialisation: A Handbook. Brussels : European Commission. DOI: https://doi.org/10.2791/610394

Rakhmatullin, R., Hegyi, F. B., Ciampi, S. K., Gomez J. & Mieszkowski K. (2020). Methodological Manual. Developing Thematic Interregional Partnerships for Smart Specialisation. A Practical Guide to Building and Managing Interregional Smart Specialisation Partnerships. Luxembourg : Office of the European Union. DOI: https://doi.org/10.2760/564759.

Amosha, A., Lіashenko, V., Pidorycheva, I. (2019). Inter-regional and cross-border spaces in the context of smart specialization. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series, 140, 7–16. DOI: https://doi.org/10.29119/1641-3466.2019.140.1

Petrova, I. P. (2020). Modernizatsiia ekonomiky staropromyslovykh rehioniv na zasadakh smart-spetsializatsii [Modernization of the economy of the old industrial regions on the basis of smart specialization]. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy – Herald of National Academy of Sciences of Ukraine, 6, 30–37. DOI: https://doi.org/10.15407/visn2020.06.030 (in Ukrainian)

Pidorycheva, I., Shevtsova, H., Antonyuk, V., Shvets, N. & Pchelynska H. A (2020). Conceptual Framework for Developing of Regional Innovation Ecosystems. European Journal of Sustainable Development, 9(3), 626–640. DOI: https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n3p626

Portal ukrainskoi movy ta kultury «Slovnyk UA». Retrieved from https://slovnyk.ua (in Ukrainian)

Hassink, R. & Gong, H. (2019). Six Critical Questions about Smart Specialization. European Planning Studies, 27(10), 2049–2065. DOI: https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1650898

Our Story. Vanguard Initiative. Retrieved from https://www.s3vanguardinitiative.eu/about/our-story/

Rakhmatullin, R., Hegyi, F. B., Ciampi, S. K., Gomez, J., & Mieszkowski K. (2020). Methodological Manual. Developing Thematic Interregional Partnerships for Smart Specialisation. A Practical Guide to Building and Managing Interregional Smart Specialisation Partnerships. Luxembourg : Office of the European Union. DOI: https://doi.org/10.2760/564759

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, and the Committee of the Regions Strengthening Innovation in Europe’s Regions: Strategies for resilient, inclusive, and sustainable growth. Retrieved from https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/785a2da5-6b9e-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en

Shevtsova, H. Z., Omelyanenko, V. A., & Prokopenko, O. V. (2020). Kontseptualni pytannia tsyfrovizatsii innovatsiinykh merezh [Conceptual issues of innovation networks digitalization]. Ekonomika promyslovosti – Economy of Industry, 4 (92), 67–90. DOI: https://doi.org/10.15407/econindustry2020.04.067 (in Ukrainian)

Omelyanenko, V., Kudrina, O., Shevtsova, H., Prokopenko, O. & Petrenko V. (2020). ICT for Innovative Education and Science: Smart Environment for Networked Strategies. 2020 43nd International Convention on Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO), 727–730. DOI: https://doi.org/10.23919/MIPRO48935.2020.9245133

Online Platforms and the Digital Single Market Opportunities and Challenges for Europe. European Commission. Brussels. Retrieved from https://publications.parliament.uk/pa/ld201516/ldselect/ldeucom/129/12902.htm

Vyshnevskyi, O. S. (2021). Tsyfrova platformizatsiia protsesu stratehuvannia rozvytku natsionalnoi ekonomiky: monohrafiia. Kyiv : In-t ekonomiky prom-sti NAN Ukrainy. (in Ukrainian)

S3 Thematic Platforms. Smart Specialisation Platform. Retrieved from https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-thematic-platforms

The SDG Partnership Guidebook: A practical guide to building highimpact multi-stakeholder partnerships for the Sustainable Development Goals, Darian Stibbe and Dave Prescott, The Partnering Initiative and UNDESA 2020. Retrieved from https://sdgs.un.org/publications/sdg-partnership-guidebook-24566

Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta YeS. Yevrointehratsiinyi portal. Retrieved from https://eu-ua.kmu.gov.ua/tekst-uhody-pro-asotsiatsiiu

Shvets, N. V. (2021). Obmezhennia i mozhlyvosti naukovo-osvitnoi ta innovatsiinoi sfer Ukrainy v konteksti formuvannia rehionalnykh smart-spetsializatsii [Limitations and opportunities of scientific educational and innovative spheres of ukraine in the context of the formation of regional smart specialisations]. Ekonomika ta parvo – Economics and Law, 4 (63), 112–122. DOI: https://doi.org/10.15407/econlaw.2021.04.112. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 199
Завантажень PDF: 126
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Швець, Н. (2021). РОЗВИТОК МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В РАМКАХ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СМАРТСПЕЦІАЛІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-71
Розділ
ЕКОНОМІКА