РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ СТАЛОГО ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: туристично-рекреаційний комплекс, стале зростання, туризм, рекреаційний потенціал, національна економіка

Анотація

У науковій статті досліджено особливості розвитку туристично-рекреаційного комплексу в умовах сталого зростання економіки України. Встановлено, що туристично-рекреаційний комплекс – це один із ключових видів економічної діяльності в Україні, без якої не можливий сталий розвиток національної економіки. Пандемічні обмеження, спричинені COVID-19, негативно позначились на показниках розвитку туристично-рекреаційного комплексу України. Так, у 2020 році у порівнянні із попередніми роками, а особливо із 2019 роком, суттєво скоротились надходження від подорожей та туризму в національну економіку, і, як наслідок, знизилася частка надходжень від подорожей та туризму у ВВП України. Пандемічні обмеження негативно позначились на залученні капітальних інвестицій у розвиток туристичної діяльності в Україні, а також на стані діяльності колективних засобів розміщування. Тому, з метою зниження наслідків пандемічних обмежень на розвиток туристично-рекреаційного комплексу доцільно впроваджувати заходи мінімізації впливу пандемічних ризиків через спеціально розроблені програми підтримки видів економічної, зокрема туристично-рекреаційної діяльності, як на рівні держави, так і на рівні регіонів чи мікрорівні.

Посилання

Алієва А.Ю. Організаційно-економічні засади сталого розвитку туристично-рекреаційної сфери в Україні : дис. на здобуття наук. ступ. к. екон. наук. 08.00.03. Волинський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк : Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, 2021. 225 с.

Kornieiev M., Horb K., Kurzova M. Development of the Ukrainian Tourism Industry in the Context of Integration to the EU. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Випуск 2 (19). С. 21 26.

Огієнко А.В., Огієнко М.М. Теоретичні засади дослідження туристично-рекреаційного потенціалу. Проблеми системного підходу в економіці. 2020. Вип. 1 (1). С. 31 37.

Прокопишин-Рашкевич Л., Шадурська Б., Петровича Ю. Індустрія туризму в Україні: перспективні напрямки та виклики сучасності. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». 2020. Том 4, № 1. С. 72 82.

Driving the Tourism Recovery in Ukraine. Data and Digital Platforms. URL: https://s3.amazonaws.com/tourism-economics/craft/Google_Ukraine_Final.pdf

Валовий внутрішній продукт (у фактичних цінах). Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Капітальні інвестиції. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Колективні засоби розміщування (2011 2020). Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Alijeva, A.Ju. (2021) Orghanizacijno-ekonomichni zasady stalogho rozvytku turystychno-rekreacijnoji sfery v Ukrajini: dys. na zdobuttja nauk. stup. k. ekon. nauk. 08.00.03. Volynsjkyj nacionaljnyj universytet imeni Lesi Ukrajinky, Lucjk; Nacionaljnyj universytet vodnogho ghospodarstva ta pryrodokorystuvannja, Rivne, 225 s. (in Ukrainian)

Kornieiev, M., Horb, K., Kurzova, M. (2019) Development of the Ukrainian Tourism Industry in the Context of Integration to the EU [Development of the Ukrainian Tourism Industry in the Context of Integration to the EU]. Skhidna Jevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnja – Eastern Europe: Economy, Business and Management, 2 (19), 21 26. (in Ukrainian)

Oghijenko, A.V., Oghijenko, M.M. (2020) Teoretychni zasady doslidzhennja turystychno-rekreacijnogho potencialu [Theoretical principles of research of tourist and recreational potential]. Problemy systemnogho pidkhodu v ekonomici – Problems of system approach in economics, 1 (1), 31 37. (in Ukrainian)

Prokopyshyn-Rashkevych, L., Shadursjka, B., Petrovycha, Ju. (2020) Industrija turyzmu v Ukrajini: perspektyvni naprjamky ta vyklyky suchasnosti [Tourism industry in Ukraine: promising areas and challenges of today]. Visnyk Nacionaljnogho universytetu «Ljvivsjka politekhnika». Serija «Problemy ekonomiky ta upravlinnja» – Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Series "Problems of Economics and Management", 4 (1), 72 82. (in Ukrainian)

Driving the Tourism Recovery in Ukraine. Data and Digital Platforms. URL: https://s3.amazonaws.com/tourism-economics/craft/Google_Ukraine_Final.pdf (in Ukrainian)

Valovyj vnutrishnij produkt (u faktychnykh cinakh). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian)

Kapitaljni investyciji. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian)

Kolektyvni zasoby rozmishhuvannja (2011-2020). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian)

Переглядів статті: 279
Завантажень PDF: 236
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Пригара, О., Брик, С., & Голубець, І. (2021). РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ СТАЛОГО ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-86

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають